نمایه نویسندگان

آ

 • آذرخوش، حمید تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-85]
 • آقایی، دکتر محمدعلی تأثیر جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • آهنگری، مهناز بررسی حافظه درازمدت شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت داروسازی) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 78-96]

ا

 • ابراهیمی، فهیمه ارزش‌های حرفه‌ای و ادراک اخلاقی حسابرسان داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 54-67]
 • ابراهیمی، فهیمه تأثیر اخلاقیات بر تعهد سازمانی و حرفه‌ای حسابداران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 87-103]
 • ابراهیم‌پور، مجتبی حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 108-128]
 • ابوالحلاج، دکتر مسعود مقایسه روش بودجه‌ریزی سنتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • ابوالحلاج، مسعود بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • احمدی، سید حسین رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-77]
 • احمدی، محسن ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی با رویکرد فازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • احمدی، وریا بررسی رابطه بین دو عامل حق‌الزحمه‌ حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در ارائه‌ گزارش حسابرسی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-95]
 • احمدی تهرانی، غلامرضا محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • احمدزاده، طه بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • احمد کیادلیری، علی اصغر کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387 [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 58-71]
 • اخترشناس، فرزاد بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-56]
 • ارجایی، دکتر اسماء توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • ایزدی‌نیا، دکتر ناصر بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 104-126]
 • استادمیرزائی، امیر بررسی و مقایسه نگرش حسابرسان دیوان محاسبات کشور و حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تأثیر حسابداری تعهدی بر ارتقای ویژگی‌های کیفی گزارش عملکرد مالی دولت در ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 19-39]
 • اسدی، لیلا تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]
 • اسلامی، کیمیا شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 42-60]
 • اسماعیل بیگی، فروغ تبیین رابطه متقابل بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 112-129]
 • اسماعیلی‌کیا، دکتر غریبه چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • اسمعیلی‌کجانی، محمد حسابداری سبز: ارائه الگویی برای افشاء زیست‌محیطی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • اشرفی شهری، سید حسین بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام‌های هوشمند برای شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران* [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اصغری، معصومه بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • اعتمادی جوریابی، محمدمسعود بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • اعتمادی جوریابی، مصطفی بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • اعتمادی‌جوریابی، مصطفی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 104-123]
 • ایمانی، دکتر حمیدرضا تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-105]
 • ایمانی برندق، دکتر محمد چالش‌های پیش‌روی الزامی‌شدن حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • امانداد، امید الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-19]
 • امیراسماعیلی، دکتر محمدرضا مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • امینی، دکتر پیمان بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 59-79]
 • امینی، دکتر پیمان مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی به روش‌های هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (مطالعه موردی: بیمارستان توحید استان کردستان) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-81]
 • انتظاریان اردکانی، سمانه محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • انصاری، دکتر عبدالمهدی بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]

ب

 • باباجانی، دکتر جعفر شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 24-45]
 • بیابانی، دکتر شاعر مقایسه روش بودجه‌ریزی سنتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • بادآور نهندی، دکتر یونس بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-41]
 • بادآور نهندی، دکتر یونس بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-86]
 • بادآور نهندی، دکتر یونس فعالیت‌های بشردوستانه و نوآوری شرکت‌ها در شرایط نامتقارنی اطلاعات [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-105]
 • باغستانی، الهام محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • باقری، اعظم ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 86-107]
 • باقرپور، دکتر مرتضی توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • باقرپور ولاشانی، دکتر محمدعلی بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-40]
 • باقرپور ولاشانی، دکتر محمد علی رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-79]
 • بائی، مهدی جعفری بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • بحرینی‌زاده، دکتر منیژه امکان‌سنجی استقرار روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی (مورد مطالعه: بخش درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 20-38]
 • بخردی نسب، وحید تأثیر تأمین مالی دولت بر حسابداری نسلی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 32-56]
 • بخردی‌نسب، وحید بررسی نظریه واکنش منطقی در تمکین مالیات اسلامی در سطح مؤدیان حقیقی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]
 • براتی، دکتر امید مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • برزگر، دکتر الهه الگوی علّی ابهام و تعارض نقش، تنش شغلی، فرسودگی شغلی و تمایل به جابه‌جایی در حسابداران، حسابرسان و استادان دانشگاه در رشته حسابداری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 21-42]
 • برزگر، دکتر الهه رابطه بین جو اخلاقی و مشاوره با تعهد حرفه‌ای و سازمانی حسابداران بخش عمومی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 47-70]
 • برزگر، دکتر الهه بررسی رابطه خودارزیابی هسته‌ای و رهبری اخلاقی با عملکرد مالی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان مالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 15-41]
 • بزرگ‌اصل، دکتر موسی رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • بلوری، امین ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 26-41]
 • بلوری، امین شناسایی موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در نظام سلامت کشور: مطالعه موردی بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]
 • بنی‌مهد، دکتر بهمن بررسی سطح توسعه گزارشگری مالی زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 28-46]
 • بهرامی، دکتر محمد امین محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • بهشتی، محمد بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 40-53]

پ

 • پیفه، دکتر احمد بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • پویان راد، جواد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نظام اطلاعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش سلسله‌مراتبی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]
 • پوررضا، صفورا تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 96-109]
 • پورزمانی، دکتر زهرا بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • پورزمانی، دکتر زهرا مطابقت ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 20-44]

ت

 • تدریس‌حسنی، معصومه بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • تقی زاده خانقاه، وحید بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-27]
 • تقی‌زاده خانقاه، دکتر وحید فعالیت‌های بشردوستانه و نوآوری شرکت‌ها در شرایط نامتقارنی اطلاعات [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-105]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-41]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-86]

ج

 • جامعی، دکتر رضا محاسبه بهای تمام‌شده خدمات مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • جرجرزاده، دکتر علیرضا تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]
 • جعفری، جواد تدوین برخی از نسبت‌های کارایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (گزارش سال 1389 بر مبنای نرم افزار متمرکز دفتر بودجه وزارت بهداشت) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 17-29]
 • جلالی علی آبادی، فرزانه تحلیل نقش تدوین‌کنندگان بودجه در دانشگاه‌های ایران با استفاده از نظریه نقش‌های بودجه‌ای ویداوسکی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-24]
 • جمالی، دکتر امیرحسین امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-83]
 • جمشیدی نوید، دکتر بابک بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگ اسلامی بر پایه ابعاد هافستد بر شفافیت گزارشگری مالی و سطح مسئولیت پاسخ‌گویی (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • جمشیدی‌نوید، دکتر بابک بررسی تأثیر فرهنگ بر شفافیت گزارشگری مالی و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخ‌گویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 68-89]
 • جمشیدی‌نوید، دکتر بابک تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 42-66]
 • جندقی قمی، محمد رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 106-123]
 • جهانبانی، مصطفی بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-40]
 • جوادی، پریسا بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 51-76]
 • جوانی، علی ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 45-57]
 • جوانی، علی مقایسه روش بودجه‌ریزی سنتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]

ح

 • حاتم‌پور، الهام امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 39-58]
 • حاجب، حمیدرضا بررسی امکان‌سنجی اجرای الگوی بالدریج به عنوان معیار ارزیابی و تعالی عملکرد (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان فارس) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • حاجب، حمیدرضا بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • حاجی نبی، دکتر کامران بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 40-53]
 • حاجیها، دکتر زهره شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-50]
 • حاجیها، دکتر زهره بررسی و مقایسه نگرش حسابرسان دیوان محاسبات کشور و حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تأثیر حسابداری تعهدی بر ارتقای ویژگی‌های کیفی گزارش عملکرد مالی دولت در ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 19-39]
 • حاجیها، دکتر زهره اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف‌پذیری بودجه شهرداری‌های کشور (در دوران‌های ثبات و تلاطم بودجه‌ای) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 22-38]
 • حجازی، دکتر رضوان شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 42-60]
 • حیدری، الناز رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 57-77]
 • حیدرپور، دکتر فرزانه بررسی رابطه بین افشای زیست‌محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مربوط‌بودن ارزش و عملکرد [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 39-59]
 • حسام، دکتر سمیه تحلیل هزینه–اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به‌منظور پیش‌گیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی (مطالعه موردی: مرکز‌های منتخب ترک اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 18-39]
 • حسینی، مریم بررسی رابطه خودارزیابی هسته‌ای و رهبری اخلاقی با عملکرد مالی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان مالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 15-41]
 • حسن‌زاده، دکتر محمد بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • حصارزاده، دکتر رضا رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-79]
 • حقیقی پراپری، محمد امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه‌های دولتی استان اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]
 • حکمتی، فاطمه بررسی چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 77-96]
 • حمیده‌پور، کیانا بررسی خطای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-56]

خ

 • خانی، دکتر عبدالله بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان شریعتی استان اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 40-57]
 • خاندوزی، بزرگمهر بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]
 • خانی‌ذلان، امیررضا رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • ختائی، محمدرضا بررسی رابطه بین ریسک تجاری و ریسک مالی با عملکرد شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-91]
 • خدابخشی هفشجانی، نسرین بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 81-94]
 • خیراللهی، دکتر فرشید بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • خسروی زادبند، حمید حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 108-128]
 • خلوصی مشفق، لیلا اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان (آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 20-38]
 • خنکا، دکتر عبدالخالق شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 24-45]
 • خواجوی، دکتر شکراله مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 104-123]
 • خواجوی، دکتر شکراله بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • خواجوی، محدثه الگوی علّی ابهام و تعارض نقش، تنش شغلی، فرسودگی شغلی و تمایل به جابه‌جایی در حسابداران، حسابرسان و استادان دانشگاه در رشته حسابداری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 21-42]
 • خوزین، دکتر علی بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]
 • خوزین، علی بررسی سطح توسعه گزارشگری مالی زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 28-46]
 • خوشنام، خاطره مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)* [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-72]

د

 • داداشی، ایمان بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • داوطلب‌طوسی، فتانه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ترکیبی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-100]
 • دیده‌خانی، دکتر حسین بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]
 • دریائی، دکتر عباسعلی اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان (آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 20-38]
 • درسه، سید صابر بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-106]
 • دستیار، هانیه ارزیابی کارایی شرکت‌های داروسازی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-39]
 • دهقانی‌ سعدی، علی‌اصغر راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 20-36]

ذ

 • ذبیحی زرین‌کلایی، دکتر علی بررسی ‌تأثیر برخی از عوامل درون‌سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-126]
 • ذبیحی زرین‌کلایی، دکتر علی بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی و توسعه اقتصادی بر توسعه حسابداری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 127-153]

ر