نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحلاج، مسعود بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • احمدی تهرانی، غلامرضا محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • احمد کیادلیری، علی اصغر کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387 [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 58-71]
 • انتظاریان اردکانی، سمانه محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]

ب

 • باغستانی، الهام محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • بهرامی، دکتر محمد امین محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]

پ

 • پورزمانی، دکتر زهرا بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]

ج

 • جعفری، جواد تدوین برخی از نسبت‌های کارایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (گزارش سال 1389 بر مبنای نرم افزار متمرکز دفتر بودجه وزارت بهداشت) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 17-29]
 • جوانی، علی ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 45-57]

ح

 • حقیقی پراپری، محمد امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه‌های دولتی استان اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]

خ

 • خوشنام، خاطره مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)* [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-72]

ر

 • رجبی، احمد برنامه‌ریزی آرمانی، رویکردی اثربخش در بودجه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع مالی (مطالعه موردی: تخصیص بودجه وزارت بهداشت و درمان به استان‌های کشور) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 1-16]
 • رسائیان، امیر امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه‌های دولتی استان اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]
 • رضایی، غلامرضا بررسی تأثیر عدالت‌سازمانی بر کارایی سرمایه‌فکری (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 72-84]
 • رمضانیان، مریم مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)* [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-72]
 • رمضانیان، مریم کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387 [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 58-71]

ز

 • زارع، رضا امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: مطالعه موردی شهرداری شیراز [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 85-109]
 • زارع، سحر تدوین برخی از نسبت‌های کارایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (گزارش سال 1389 بر مبنای نرم افزار متمرکز دفتر بودجه وزارت بهداشت) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 17-29]
 • زارعی، جواد ذخیره‌سازی الکترونیکی گامی برای کاهش هزینه‌ها: بررسی استفاده از شیوه تصویربرداری از اسناد در بخش مدارک پزشکی* [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 30-44]

س

 • ستایش، دکتر محمد‌حسین بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • سعیدبخش، سعید ذخیره‌سازی الکترونیکی گامی برای کاهش هزینه‌ها: بررسی استفاده از شیوه تصویربرداری از اسناد در بخش مدارک پزشکی* [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 30-44]
 • سقاییان نژاد، سکینه ذخیره‌سازی الکترونیکی گامی برای کاهش هزینه‌ها: بررسی استفاده از شیوه تصویربرداری از اسناد در بخش مدارک پزشکی* [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 30-44]
 • سلمان مهاجر، ناصر ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 45-57]

ش

 • شغلی، دکتر علیرضا مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)* [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-72]

ص

 • صالح زاده، رضا کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387 [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 58-71]

ع

 • عباسی، دکتر ابراهیم بررسی گزارش‌گری مالی عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • عجمی، دکتر سیما ذخیره‌سازی الکترونیکی گامی برای کاهش هزینه‌ها: بررسی استفاده از شیوه تصویربرداری از اسناد در بخش مدارک پزشکی* [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 30-44]

ف

 • فروغی، دکتر داریوش امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه‌های دولتی استان اصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]

ک

 • کاظمی، زهره کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387 [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 58-71]
 • کریمی، زهره تأثیر پیاده‌سازی مبنای حسابداری تعهدی بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 110-123]

گ

 • گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل بررسی تأثیر عدالت‌سازمانی بر کارایی سرمایه‌فکری (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 72-84]
 • گل‌محمدی، مریم بررسی میزان آشنایی مدیران‌ارشد مالی دستگاه‌های اجرایی استان فارس با روش‌های نوین بودجه‌ریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 85-110]

م

 • ماهر، محمدهادی بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درک اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • ماهر، محمدهادی تأثیر پیاده‌سازی مبنای حسابداری تعهدی بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 110-123]
 • محبی‌فر، دکتر رفعت مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)* [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-72]
 • محمدی، فرهاد بررسی گزارش‌گری مالی عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • محمدی، یونس محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-84]
 • محمودآبادی، دکتر حمید بررسی تأثیر عدالت‌سازمانی بر کارایی سرمایه‌فکری (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 72-84]
 • مرادی، دکتر جواد امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: مطالعه موردی شهرداری شیراز [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 85-109]
 • منصورآبادی، علیرضا امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: مطالعه موردی شهرداری شیراز [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 85-109]
 • منفرد مهارلویی، محمد تدوین برخی از نسبت‌های کارایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (گزارش سال 1389 بر مبنای نرم افزار متمرکز دفتر بودجه وزارت بهداشت) [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 17-29]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین بررسی میزان آشنایی مدیران‌ارشد مالی دستگاه‌های اجرایی استان فارس با روش‌های نوین بودجه‌ریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 85-110]

ن

 • نادری، بابک بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • نجفی، بهزاد ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 45-57]
 • نظری، فرزاد عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-125]
 • نمازی، دکتر محمد تأثیر پیاده‌سازی مبنای حسابداری تعهدی بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 110-123]

و

 • وکیلی‌فرد، دکتر حمیدرضا عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-125]
 • ولی پور، دکتر هاشم امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: مطالعه موردی شهرداری شیراز [دوره 1، شماره‌های 2 و 3، 1391، صفحه 85-109]