نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، دکتر محمدعلی تأثیر جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]

ا

 • احمدی، وریا بررسی رابطه بین دو عامل حق‌الزحمه‌ حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در ارائه‌ گزارش حسابرسی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-95]
 • ارجایی، دکتر اسماء توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • اسلامی، کیمیا شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 42-60]
 • ایمانی برندق، دکتر محمد چالش‌های پیش‌روی الزامی‌شدن حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-19]
 • امینی، دکتر پیمان بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 59-79]
 • انصاری، دکتر عبدالمهدی بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]

ب

 • بادآور نهندی، دکتر یونس بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-41]
 • باقرپور، دکتر مرتضی توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • باقرپور ولاشانی، دکتر محمدعلی بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-40]
 • بحرینی‌زاده، دکتر منیژه امکان‌سنجی استقرار روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی (مورد مطالعه: بخش درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 20-38]

ت

 • تدریس‌حسنی، معصومه بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-41]

ج

 • جمالی، دکتر امیرحسین امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-83]
 • جهانبانی، مصطفی بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-40]

ح

 • حاتم‌پور، الهام امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 39-58]
 • حاجب، حمیدرضا بررسی امکان‌سنجی اجرای الگوی بالدریج به عنوان معیار ارزیابی و تعالی عملکرد (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان فارس) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • حاجب، حمیدرضا بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • حجازی، دکتر رضوان شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 42-60]
 • حسام، دکتر سمیه تحلیل هزینه–اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به‌منظور پیش‌گیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی (مطالعه موردی: مرکز‌های منتخب ترک اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 18-39]

د

 • داوطلب‌طوسی، فتانه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ترکیبی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-100]

ر

 • رحمانی، دکتر علی ضرورت‌های استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 41-62]
 • رحیمی‌پور، اکبر بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • رحیمی‌نژاد، امیر توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • رستمی، جمیل الزامات اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 40-58]
 • رضایی، دکتر مهدی امکان‌سنجی استقرار روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی (مورد مطالعه: بخش درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 20-38]
 • رضایی، دکتر نادر الزامات اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 40-58]

ز

 • زلقی، دکتر حسن ارزیابی تأثیر نظام نوین مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه غرب کشور [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 59-78]
 • زمانی، عبدالکریم امکان‌سنجی استقرار روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی (مورد مطالعه: بخش درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 20-38]

س

 • سپهری، دکتر مهران توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]

ش

 • شکرالهی، احمد بررسی تعامل بین سیاست بدهی و مالکیت نهادی در شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 80-103]

ص

 • صالحی، دکتر مهدی بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ترکیبی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 79-100]

ط

 • طاهری، ماندانا شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 42-60]

ظ

 • ظفرزاده، سمیه بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-40]

ع

 • عرب صالحی، دکتر مهدی امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 39-58]

غ

 • غفاری، محمدجواد بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]
 • غیوری‌مقدم، علی بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-17]

ق

 • قشقایی، فاطمه ضرورت‌های استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 41-62]

ک

 • کاظم‌پور، مرتضی تأثیر جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • کشاورزی، محمدحسن امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-83]

م

 • ملکی، جلال بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 59-79]
 • منصورلکورج، رویا تأثیر جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین بررسی امکان‌سنجی اجرای الگوی بالدریج به عنوان معیار ارزیابی و تعالی عملکرد (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان فارس) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]

ن

 • نظری‌پور، دکتر محمد بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 59-79]
 • نمازی، دکتر محمد بررسی تعامل بین سیاست بدهی و مالکیت نهادی در شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 80-103]

و

 • واعظ، دکتر سید علی بررسی رابطه بین دو عامل حق‌الزحمه‌ حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در ارائه‌ گزارش حسابرسی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-95]
 • وحدت، دکتر شقایق تحلیل هزینه–اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به‌منظور پیش‌گیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی (مطالعه موردی: مرکز‌های منتخب ترک اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 18-39]
 • ولی‌پور، دکتر هاشم امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-83]

ه

 • هنرور، نیما تحلیل هزینه–اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به‌منظور پیش‌گیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی (مطالعه موردی: مرکز‌های منتخب ترک اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 18-39]