نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده، طه بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • اعتمادی جوریابی، محمدمسعود بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • اعتمادی جوریابی، مصطفی بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • ایمانی، دکتر حمیدرضا تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-105]

ب

 • باباجانی، دکتر جعفر شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 24-45]

ج

 • جلالی علی آبادی، فرزانه تحلیل نقش تدوین‌کنندگان بودجه در دانشگاه‌های ایران با استفاده از نظریه نقش‌های بودجه‌ای ویداوسکی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-24]
 • جندقی قمی، محمد رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 106-123]

خ

 • خاندوزی، بزرگمهر بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]
 • خیراللهی، دکتر فرشید بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • خنکا، دکتر عبدالخالق شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 24-45]
 • خواجوی، دکتر شکراله بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-86]
 • خوزین، دکتر علی بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]

د

 • دیده‌خانی، دکتر حسین بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]

ر

 • رحیمی، کاظم بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]

ز

 • زارعی، دکتر بتول ارزیابی تأثیر بکارگیری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر ‌‌‌تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های ع‍لوم پزشکی استان تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • زارعی اهور، علی رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 106-123]

س

 • سعیدی، دکتر پرویز بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 46-64]

ش

 • شاه‌ویسی، دکتر فرهاد بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-23]
 • شورورزی، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر نظام اطلاعاتی بیمارستان بر کیفیت گزارشگری مالی (مورد مطالعه: بیمارستان بنت‌الهدی مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 44-67]

ص

 • صالحی، دکتر مهدی بررسی تأثیر هوش معنوی و هیجانی مدیران بر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 68-87]

ط

ع

 • عالمشاه، سید امین محاسبه بهای تمام‌شده‌ خدمات بخش آزمایشگاه درمانگاه اعلمی هرندی تأمین اجتماعی اصفهان بر اساس روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا و مقایسه آن با تعرفه‌های مصوب در سال 1394 [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 88-110]

ق

 • قدرتی، نصیبه بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]

ک

 • کفاش، لیلی تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-105]

م

 • مرادی، دکتر محسن بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • میرزائی، مهین بررسی تأثیر هوش معنوی و هیجانی مدیران بر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 68-87]
 • مشایخی، دکتر بیتا تحلیل نقش تدوین‌کنندگان بودجه در دانشگاه‌های ایران با استفاده از نظریه نقش‌های بودجه‌ای ویداوسکی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-24]
 • مهراندیش، بتول ارزیابی تأثیر بکارگیری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر ‌‌‌تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های ع‍لوم پزشکی استان تهران) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • مهربان‌پور، دکتر محمدرضا رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 106-123]

ه

 • هدایت، محمد بررسی تأثیر نظام اطلاعاتی بیمارستان بر کیفیت گزارشگری مالی (مورد مطالعه: بیمارستان بنت‌الهدی مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 44-67]

ی

 • یزدانی، مهدیه بررسی تأثیر هوش معنوی و هیجانی مدیران بر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 68-87]