نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدی‌نیا، دکتر ناصر بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 104-126]
 • اسدی، لیلا تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]
 • امینی، دکتر پیمان مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی به روش‌های هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (مطالعه موردی: بیمارستان توحید استان کردستان) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-81]

ب

 • باقرپور ولاشانی، دکتر محمد علی رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-79]
 • بخردی نسب، وحید تأثیر تأمین مالی دولت بر حسابداری نسلی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 32-56]
 • برزگر، دکتر الهه بررسی رابطه خودارزیابی هسته‌ای و رهبری اخلاقی با عملکرد مالی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان مالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 15-41]
 • بزرگ‌اصل، دکتر موسی رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

ج

 • جرجرزاده، دکتر علیرضا تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]
 • جمشیدی‌نوید، دکتر بابک تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 42-66]

ح

 • حسینی، مریم بررسی رابطه خودارزیابی هسته‌ای و رهبری اخلاقی با عملکرد مالی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان مالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 15-41]
 • حصارزاده، دکتر رضا رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-79]

خ

 • خانی‌ذلان، امیررضا رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]

ذ

 • ذبیحی زرین‌کلایی، دکتر علی بررسی ‌تأثیر برخی از عوامل درون‌سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-126]
 • ذبیحی زرین‌کلایی، دکتر علی بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی و توسعه اقتصادی بر توسعه حسابداری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 127-153]

ر

 • رجب‌دُری، حسین رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • رجبعلی‌زاده، جواد رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 57-79]

ژ

 • ژولانزاد، فاطمه تأثیر تأمین مالی دولت بر حسابداری نسلی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 32-56]

س

 • سعیدی، فاطمه تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 42-66]

ص

 • صالح‌نژاد، دکتر سید حسن بررسی ‌تأثیر برخی از عوامل درون‌سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-126]
 • صفری گرایلی، دکتر مهدی بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-103]

ط

ظ

 • ظاهری، محمدآرش مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی به روش‌های هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (مطالعه موردی: بیمارستان توحید استان کردستان) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-81]

ع

 • عبدلی، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-103]
 • عرب‌صالحی، دکتر مهدی بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 104-126]

ف

 • فخاری، دکتر حسین شناسایی رویکرد تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری در استفاده از اطلاعات زیست‌محیطی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 80-102]

ق

 • قنبری، دکتر مهرداد تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 42-66]

ک

 • کعب عمیر، احمد تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]

م

 • مشکانی، زهرا مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده به وسیله بخش آنکولوژی به روش‌های هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (مطالعه موردی: بیمارستان توحید استان کردستان) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-81]
 • معصومی، سید رسول بررسی ‌تأثیر برخی از عوامل درون‌سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-126]
 • مهدوی تیله‌نوئی، علی‌رضا بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی و توسعه اقتصادی بر توسعه حسابداری در ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 127-153]
 • مهرابی، مهدی شناسایی رویکرد تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری در استفاده از اطلاعات زیست‌محیطی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 80-102]

و

 • واسعی چهارمحالی، مهدی بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-103]
 • واعظ، دکتر سید علی تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-31]
 • ولیان، دکتر حسن بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-103]

ی

 • یبلویی خمسلویی، مالک بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 104-126]