دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-126 
3. تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل

صفحه 42-66

فاطمه سعیدی؛ دکتر بابک جمشیدی‌نوید؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی؛ دکتر مهرداد قنبری


6. بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود

صفحه 104-126

مالک یبلویی خمسلویی؛ دکتر ناصر ایزدی‌نیا؛ دکتر مهدی عرب‌صالحی