تعداد مقالات: 135
128. اهمیت اخلاق و رهبری اخلاقی حسابداران بخش عمومی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

10.30476/jha.2020.67729.1114

فاطمه حاجی‌پور؛ دکتر الهه برزگر


130. بررسی تأثیر عوامل فشار روانی شغلی و اجتماعی بر عملکرد شغلی حسابرسان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-60

10.30476/jha.2020.80242.1252

محمدرضا صالحی‌دشتی؛ دکتر رحمان ساعدی


131. ارائه الگویی برای تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-77

10.30476/jha.2020.72766.1244

دکتر مهدی صفری‌گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی‌پیته‌نوئی


132. اعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 78-100

10.30476/jha.2020.68229.1235

امین عالی‌وندی دارانی؛ دکتر مهدی عرب‌صالحی؛ دکتر هادی امیری؛ دکتر فرساد زمانی‌بروجنی


133. سنجش حسابداری سلامت و رابطه آن با ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-119

10.30476/jha.2020.68030.1191

دکتر مهدی مران‌جوری؛ دکتر رضیه علی‌خانی؛ مهشاد جهاندار لاشکی


135. بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 140-159

10.30476/jha.2020.67766.1127

محمد یزدان‌شناس؛ دکتر حمیدرضا ایمانی