نویسنده = دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 42-66

10.30476/jha.2019.68071.1201

فاطمه سعیدی؛ دکتر بابک جمشیدی‌نوید؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی؛ دکتر مهرداد قنبری


2. بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-23

10.30476/jha.2018.39380

طه احمدزاده؛ دکتر فرشید خیراللهی؛ دکتر فرهاد شاه‌ویسی؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی