نویسنده = دکتر مهدی صفری‌گرایلی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگویی برای تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-77

10.30476/jha.2020.72766.1244

دکتر مهدی صفری‌گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی‌پیته‌نوئی


2. بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 82-103

10.30476/jha.2019.67959.1178

مهدی واسعی چهارمحالی؛ دکتر حسن ولیان؛ دکتر محمدرضا عبدلی؛ دکتر مهدی صفری گرایلی