کلیدواژه‌ها = نظام اطلاعاتی حسابداری
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 106-123

10.30476/jha.2019.67730.1115

دکتر محمد کیامهر؛ فرزانه قره‌خانی