دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1392، صفحه 1-91 
1. مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

صفحه 1-14

دکتر امید براتی؛ محمود موسی زاده؛ دکتر محمدرضا امیراسماعیلی؛ محمدصادق مرادی مزرعه نو؛ دکتر محمد خباز شیرازی


2. بررسی توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت (بر مبنای مدل کرت لوین)

صفحه 15-32

دکتر سیدرضا سید جوادین؛ مریم شفائی؛ حسین شفقت لنبر؛ بهزاد نجفی