دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1393، صفحه 1-100 
3. شاخص‌سازی هزینه‌های محیط زیست در زمینه آلودگی خاک

صفحه 42-60

دکتر رضوان حجازی؛ ماندانا طاهری؛ کیمیا اسلامی