ارزیابی کارایی شرکت‌های داروسازی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید) دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی شرکت‌های دارویی فعال در بازار بورس با استفاده از روش‌های ناپارامتری است. اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های داروسازی و مقایسه عملکرد آن‌ها نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره‌وری آن‌ها داشته و پشتوانه‌ای برای برنامه‌ریزی این شرکت‌ها است.
روش پژوهش: یکی از روش‌های معمول اندازه‌گیری کارایی واحد‌های مشابه، روش تحلیل پوششی داده‌ها است. این روش علی‌رغم مزایایی که دارد، در زمانی که تعداد واحد‌های تصمیم‌گیری کم است، به خوبی قادر به اندازه‌گیری کارایی نیست. لذا، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی پنجره‌ای تعداد واحد‌های تصمیم‌گیرنده افزایش پیدا می‌کند و به‌‌خوبی می‌توان کارایی سازمان‌ها را اندازه‌گیری کرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در بازه زمانی 1391-1387 کارایی شرکت‌های داروسازی فعال در بازار بورس تعیین خواهد شد.
یافته‌ها: در این پژوهش شرکت‌های داروسازی بر حسب نمره عملکردشان رتبه‌بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش شرکت داروسازی سبحان طی سال‌های 1387 تا 1391 بیشترین امتیاز کارایی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در مورد کارا و یا ناکارا بودن واحدها، مدیران شرکت داروسازی سبحان، که بر اساس نتایج بدست آمده کاراترین مرکز تولیدی دارو طی دوره زمانی مذکور است، باید در مجموع به سمت کارایی بیشتر و بالاتر حرکت کرده و مدیران شرکت‌های ناکارا لازم است با الگوبرداری از واحد‌های مرجع خود به سمت مرز کارایی نسبی حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Efficiency of Pharmaceutical Companies and Their Ranking via Data Envelopment Window Analysis

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi 1
  • H. Dastyar 2
1 Associate Professor of the School of Economy, Management and Social Sciences of Shiraz University.
2 M. A. Student in Production and Operation Management, Shiraz University
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to evaluate the efficiency of pharmaceutical companies and drug manufacturers registered in Stock Exchange by using non-parametric methods. Measuring the pharmaceutical companies’ efficiency and comparing their performance have an important role in elevating their efficiency and productivity, and it serves as a basis for their planning.
Method: One of the commonly-used methods for measuring productivity of similar units is Data Envelopment Analysis. Despite its advantages, it is not capable of measuring efficiency when the number of decision-making units is low. Thus, by using Data Envelopment Analysis Window Analysis, the number of decision-making units increases, and it is possible to measure the efficiency of organizations better. In this study, by using Data Envelopment Window Analysis between 2008 and 2012, the efficiency of pharmaceutical companies registered in Stock Exchange will be determined.
Results: In this research, pharmaceutical companies were ranked according to their efficiency scores. Based on the results of this study, Sobhan pharmaceutical company allocated the highest efficiency score during 2008-2012 to itself.
Conclusion: Given the results of the study concerning the efficiency or inefficiency of the units, the managers of Sobhan pharmaceutical company, which was found as the most efficient company within 2008-2012 in the current study, should move toward higher efficiency in total, and the managers of inefficient companies should move toward relative efficiency by model their leading companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Productivity
  • Data Envelopment Analysis
  • Data Envelopment Window Analysis
1        Molaie, M.; Jahanshahi, H.; and A. Hosseini (2011). “Evaluating the Efficiency of Research and Development Centers (R&D); A Window Approach to Data Analysis”. Data Envelopment Third National Conference, 20th July. [In Persian]

2        Mohammadi, A. (2010). “Evaluating the Performance of Suppliers in Supply Chain Management”. Performance Evaluation Conference, The ACECR of Tehran University. Autumn. [In Persian]

3        Harrison, J. P.; Coppola, M. N.; and M. Wakefield (2004). “Efficiency of Federal Hospitals in the United States”. Journal of Medical Systems, Vol. 28, No. 5, Issue. 4, pp. 11-22.

4        Hollingsworth, B.; Dawson, P. J.; and N. Maniadakis (1999). “Efficiency Measurement of Health Care: A Review of Non-Parametric Methods and Applications”. Health Care Management Science, Vol. 2, No. 3, pp. 161-172.

5        Mehregan, M. R. (2004). Quantitative Models in Performance Evaluation Agency (DEA), Tehran: Tehran University Press. [In Persian]

6        Azar, A.; Anvari Rostami, A. A.; and M. R. Rostami (2008). “Measuring the Relative Performance of Companies Listed on the Stock Exchange Using DEA Approach (Indicators of Information Technology)”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 15, No. 1, pp. 21-36. [In Persian]

7        Momeni, M. (2006). New Research Topics in Operation Research, Tehran: Tehran University Business School Press. [In Persian]

8        Ardekani Mohammadi, M. A.; Mir Ghafouri, H.; Mir Fakhrodini, H.; Damky, A. M.; and H. Momeni (2009). “Evaluating the Relative Efficiency of Public Hospitals in Yazd via DEA”, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Seience Yazd, Vol. 17, Issue. 2, pp. 67-75. [In Persian]

9        Donnelly, M. (2000). “A Radical Scoring System for the European Foundation for Quality Management Business Excellence Model”, Managerial Auditing Journal, Vol. 15, pp. 8-11.

10    Golany, B. and Y. Roll (1989). “An Application Procedure for DEA”. Omega the Internatonal Journal of Mangement Science, Vol. 17, No. 3, pp. 237-259.

11    Asmild, M.; Paradi, J. C.; Aggarwall, V.; and C. Schaffnit (2004). “Combining DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in a Study of the Canadian Banking Industry”, Journal of Productivity Analysis, Vol. 21, pp. 67-89.

12    Sokhanvar, M.; Sadeghi, H.; Asari, A.; Yavari, K.; and N. Mehregan (2011). “Using Data Envelopment Analysis and Structural Analysis of the Performance Window for Electricity Distribution Companies in Iran”. Journal of Economic Growth and Development Research, Vol. 1, No. 4, pp. 145-182. [In Persian]

13    Zare, S.; Monfared Maharlouei, M.; and J. Jafari (2012). “Formulating Some Performance Ratios of the University of Medical Sciences and Health Services (Centralized Software Budget Office Report in 2010 based on Department of Health)”. Journal of Health Accounting, Vol. 1, Nos. 2 and 3, pp. 17-29. [In Persian]

14    Dadashi, I.; Asghari, M.; Zareie, S.; and M. Jafari Baie (2013). “Studing the Effect of Capital Structure and the Financing Method on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]

15    Hakimipoor, N.; Avazalipoor, M. S.; and Z. Ghaemi (2012). “Evaluating Changes in Productivity  of Total Producing Factors of Large Industries in the Provinces of Iran Using Malm Quist Index”, Management Researches, Vol. 5, No. 15, pp. 135-161. [In Persian]

16    Khajavi, S.; Ghayuri Moghadam, A.; and M. J. Ghafari (2010). “DEA Techniques, A Supplement to Traditional Financial Ratio Analysis”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 17, No. 60, pp. 40-56. [In Persian]

17    Nasr Esfahani, M. and A. Razavi (2010). “Evaluating and Comparing the Efficiency and Productivity of Automotive Companies by Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Tomorrow Management, Vol. 9, No. 25, pp. 25-39. [In Persian]

18    Alirezaei, M. R. and M. Afsharian (2007). “Offering an Integrated Model for Calculating the Total Factor Productivity Growth of DEA Models, Torenquist Indicators, and NIOC Productivity Growth of National Iranian Oil Company”, Human Sciences Modares, Vol. 11, No. 3, pp. 13-25. [In Persian]

19    Wang, K.; Yu, S.; and W. Zhang (2013). “China's Regional Energy and Environmental Efficiency: A DEA Window Analysis Based Dynamic Evaluation”, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 58, pp. 1117-1127.

20    Halkos, G. E. and D. S. Salamouris (2004). “Efficiency Measurement of the Greek Commercial Banks with the use of Financial Ratios: A Data Envelopment Analysis Approach”. Management Accounting Research, Vol. 15, pp. 201-224.

21    Feroz, E. H.; Kim, S.; and R. L. Raab (2013). “Financial Statement Analysis: A Data Envelopment Analysis Approach”. Journal of the Operational Research Society, Vol. 54, pp. 48-58.

22    Mehrani, S. and K. Mehrani (2002). “The Relationship between Profitability and Stock Return Ratios in Tehran Stock Exchange”. The Iranian Accounting and Auditing Review, No. 33, pp. 93-105. [In Persian]

23    Malhotra D. K. and R. Malhotra (2008). “Analyzing Financial Statement Using Data Envelopment Analysis”. Commercial Lending Review, Vol. 7, No. 33, pp. 25-31.

24    Mohammadi, A. (2006). “The Application of Mathematical Programming Techniques for the Financial Statement Analysis of Pharmaceutical Companies”. Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 26, No. 1, pp. 117-135. [In Persian]

25    Mir Hasani, A. (2008). DEA: Models and Applications, 1st Edition, Tehran: Amirkabir University Press. [In Persian]