شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-109 

4. بررسی اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

صفحه 58-76

محمد سجاد غفوریان شاگردی؛ دکتر امیر غفوریان شاگردی؛ دکتر محسن مرادی


6. تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

صفحه 96-109

دکتر علیرضا محبوب اهری؛ گیسو علیزاده؛ دکتر محمدعلی فیروزی؛ صفورا پوررضا؛ مریم رضایی؛ علی ساعی


ابر واژگان