بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام‌های هوشمند برای شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران*

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری دانشگاه پیام نور واحد شیروان.

2 دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.

3 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مقدمه: مدیریت بهینه سرمایه در گردش به عنوان یک منبع مالی کم‌هزینه نقش ویژه‌ای در افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌ها دارد. هدف این پژوهش بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش در صنعت دارو با استفاده از نظام‌های هوشمند است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، تحلیلی-ریاضی و از لحاظ هدف کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 24 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1388 است. رفتار متغیر‌های مستقل و وابسته‌ پژوهش با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی الگوسازی و مقادیر بهینه متغیر‌های مستقل با جست‌وجوی فراگیر تمام دامنه حاصل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در صنعت دارو، بهینه دوره گردش حساب‌های دریافتنی کمینه 10 روز و بیشینه 45 روز است، بهینه دوره گردش حساب‌های پرداختنی بین 40 و 54 روز و بهینه دوره گردش موجودی مواد و کالا در ازای سودآوری بهینه در بازه 252 و 273 روز است.
نتیجه‌گیری: مقادیر بهینه دوره گردش حساب‌های دریافتنی نشان می‌دهد که برای رسیدن به بهترین سودآوری در صنعت دارو، فروش‌های نسیه باید در دوره‌های کوتاه‌مدت (حداکثر 45 روزه) وصول شود و فروش‌های اعتباری برای جذب مشتری روش مناسبی است. خرید از فروشندگان مواد اولیه باید به روش اعتباری باشد تا از خروج زود هنگام منابع جلوگیری شود اما دوره‌ پرداخت‌ نباید از 54 روز تجاوز کند. دوره‌ پرداخت درازمدت‌ باعث خواهد شد که تهیه‌کنندگان مواد اولیه از ادامه فعالیت با شرکت خودداری کنند. هم‌چنین، موجودی مواد و کالا باید به طور میانگین کمینه هر 252 روز و بیشینه هر 273 روز گردش داشته باشد. بنابراین، به مدیران پیشنهاد می‌شود که در مدیریت سرمایه در گردش و تنظیم بودجه، مقادیر بهینه بدست آمده در این پژوهش را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Working Capital Management via Intelligent Systems for the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S. H. Ashrafie Shahri 1
  • M. Vadiie 2
  • S. Samaei Rahni 3
1 Instructor, Department of Accounting, Shirvan Payamnoor University.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad.
3 M. A. in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Introduction: Optimizing working capital management has a significant role in increasing the effectiveness and reducing costs as a low-cost fund. The purpose of this research is to optimize working capital management in the pharmaceutical industry by using intelligent systems.
Method: The method of this research is analytical-mathematical, and in terms of purpose, it is an applied research. The sample of the research includes 24 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2009-2014. The behavior of dependent and independent variables was modelized with Radial Basis Function Neural Network and then the optimal values of independent variables were reached through Advance Source Searching within a top-level domain.
Results: The results of the research indicate that in the pharmaceutical industry, the minimum optimal receivable turnover period is 10 days and the maximum is 45 days. The optimal payable period is between 40 to 54 days, and the optimal inventory turnover period per optimal profitability is between 252 and 273 days.
Conclusion: The optimal values of receivable period indicate that in order to receive the best profitability in the pharmaceutical industry, credit sale must be received in short terms (maximum 45 day), and credit sale is a suitable way for attracting customers. Raw materials should be purchased from suppliers on credit in order to avoid the early exit of sources, but the payment period should not to be more than 54 days. Long payment period might make suppliers avoid working with company. Also, inventory should circulate on average between minimum 252 and maximum 273 days. Therefore, it is suggested to managers that in managing working capital and budgeting, consider the optimal values obtained in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advance Source Searching
  • Working Capital
  • Operating Profit and Loss
  • Radial Basis Function Neural Network
1        Jahankhani, A. and A. Parsayian (Translated) (2009). Fundamentals of Managerial Finance, 2nd Volume, 13th Edition, Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). [In Persian]

2        Rahnamaye Roodposhti, F. and A. Kiaei (2008). “Studying and Explaining the Working Capital Management Strategies in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge and Research, Vol. 4, No. 13, pp. 6-13 and 66-70. [In Persian]

3        Amarjit, G.; Nahum, B.; and M. Neil (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States”, Business and Economics Journal, Vol. 10, pp. 1-9.

4        Raheman, A. and M. Nasr (2007). “Working Capital Management and Profitability Case of Pakistan Firms”, International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 1, pp. 279-300.

5        Yousefzadeh, N. and Z. Aazami (2015). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Firm Profitability in the Different Business Cycles”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 6, No. 23, pp. 147-171. [In Persian].

6        Abbasi, E.; Ahmadi, S. H.; and E. Heydari (2013). “Ranking the Pharmaceutical Companies by Integrative Multi-Standard Decision-Making Approach and Genetic Algorithm”,Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 57-77. [In Persian]

7        Mohammadi, A. and H. Dastyar (2013). “Evaluating the Efficiency of Pharmaceutical Companies and their Ranking via Data Envelopement Window Analysis”,Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 23-39. [In Persian]

8        Schilling, G. (1996). “Working Capitals Role in Maintaining Corporate Liquidity”, TMA Journal, Vol. 6, No. 5, pp. 4-8.

9        Samaei Rahni, S.; Vadeei, M.; and M. Naghibi-Sistani (2014). “Investigation of the Relationship between Working Capital Management and Profitability by ANFIS”, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, Vol. 3, No. 7, pp. 190-202.

10        Bardia, S. C. (1988). Working Capital Management, 1st Edition, United Kingdom: Pointer Publisher.

11        Bardia, S. C. (2001). “Liquidity of Working Capital: An Overview of Five Indian Petrochemical Companies”, Economic Administration Review, Vol. 1, No. 2, pp. 151-158.

12        Khan, M. F. and R. J. Parra (2003). Financing Large Projects: Using Project Finance Techniques and Practises, 1st Edition, United States: Prentice-Hall Publisher.

13        Vishnani, P. S. and K. S. Bhupesh (2007). “Impact of Working Capital Management Policies on Corporate Performance-An Empirical Study”, Global Business Review, Vol. 8, No. 2, pp. 267-287.

14        Long, M. S.; Malitz, I. B.; and S. A. Ravid (1993). “Product Risk, Quality Guarantees, and Product Marketability”, Financial Management, Vol. 22, No. 4, pp. 117-127.

15        Mohammadi, M. (2009). “The Effect of Working Capital Management on Profitability of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Industrial Strategic Management, Vol. 6, No. 14, pp. 80-91. [In Persian]

16        Koumanakos, D. P. (2008). “The Effect of Inventory Management on Firm Performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 57, No. 5, pp. 335-369.

17        Lazaridis, I. and D. Tryfonidis (2006). “Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 19, No. 1, pp. 26-35.

18        Lashkari Darbandi, M. (2010). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Profitability of Companies”, M. A. Thesis in Accounting, Mazandaran University. [In Persian]

19        Deloof, M. (2003). “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, Nos. 3 and 4, pp. 573-588.

20        Yaghoobnezhad, A.; Vakilifard, H.; and A. Babaie (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal ManagementSystem, Vol. 1, No. 2, pp. 117-137. [In Persian]

21        Menhaj, M. (2008). Fundamentals of Neural Networks: Computational Intelligence, 5th Edition, Tehran: Amirkabir University of Technology. [In Persian]

22        Bot Shekan, M. (2000). “Predicting the Stock Price by Fuzzy Neural Network and Its Comparing with Prediction Linear Models”, M. A. Thesis in Business Management, Tehran University. [In Persian]

23        Kalate Rahmani, R. and M. Chahardeh Cheriki (2010). “Artificial Intelligence and It’s Application in Accounting and Finance”, Iranian Journal of Certified Accountants, No. 8, pp. 135-140. [In Persian]

24        Boghozian, A. and E. Nasr Abadi (2006). “Predicting the Consumption of Oil Products: Comparing the Equations of Econometric System with Neural Network”, Energy Economics Review, Vol. 3, No.10, pp. 47-67. [In Persian].

25        Galushkin, A. I. (2007). Neural Network Theory, New York: Springer.

26        Zamani, Sh. (2012). “Evaluating the Prediction Power of Different Structures of Neural Networks in order to Predict the Credit Risk of Bank Customers (A Case Study: Khorasan Razavi Bank Saderat)”, M. A. Thesis in Accounting,University of Sistan and Baluchestan, Zahedan. [In Persian]

27        Fatipour Jalilian, A. and M. Najba (Translated) (2010). Neural Networks in SPSS, 1st Edition, Tehran: Kian Publications. [In Persian]

28        Taghizadeh Mehrjardi, R.; Sarmadian, F.; Savaghebi, Gh.; Omid, M.; Toomanian, N.; Rousta, M.; and M. Rahimian (2013). “Comparing Neuro-Fuzzy Methods, Genetic Algorithm, Artificial Neural Network and Multiple–standard Regression for Predicting Soil Salinity (A Case Study: Ardakan City)”, Iranian Journal of Range & Watershed Management, Vol. 66, No. 2, pp. 207-222. [In Persian]

29        Amiri Nezamoddin, M. and M. Pourkazemi (Translated) (2012). Linear and Nonlinear Programming, 3rd Edition, Tehran: Sharif University of Technology Publications. [In Persian]

30        Blum, C. and A. Roli (2008). “Hybrid Metaheuristics: An Introduction”, Studies in Computational Intelligence, No.114, pp. 1-30.

31        Romejn, H. E. and R. L. Smith (1994). “Simulated Annealing for Constrained Global Optimization”, Journal of Global Optimization, Vol. 5, No. 2, pp. 101-126.

32        Zhang, W.; Cao, Q.; and M. J. Schniederijans (2004). “Neural Network Earnings Per Share Forecasting Models: A Comparative Analysis of Alternative Methods”, Decision Sciences, Vol. 35, No. 2, pp. 205-237.

33        Falope, O. and O. Ajilore (2009). “Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria”, Research Journal of Business Management, Vol. 3, No. 3, pp. 73-84.

34        Gill, A.; Bigger, N.; and N. Mathur (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States”, Business and Economics Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 2-9.

35        Abuzayed, B. (2012). “Working Capital Management and Firms Performance in Emerging Markets: The Case of Jordan”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 8, No. 2, pp. 155-179.

36        Marttonen, S.; Monto, S.; and T. Karri (2013). “Profitable Working Capital Management in Industrial Maintenance Companies”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 19, No. 4, pp. 429-446.

37        Mun, S. G. and S. Jang (2015). “Working Capital, Cash Holding, and Profitability of Restaurant Firms”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 48, pp. 1-11.

38        Nihat, A.; Ettore, C.; and P. Dimitris (2015). “Is Working Capital Management Value-Enhancing? Evidence from Firm Performance and Investments”, Journal of Corporate Finance, Vol. 30, No. 3, pp. 98-113.

39        Farrah, W. K.; Noredi, A. M.; and C. Othman (2016). “Working Capital Management Efficiency: A Study on the Small Medium Enterprise in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, Vol. 35, pp. 297-303.

40        Setayesh, M.; Kazemnezhad, M.; and M. Zolfaghari (2009). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 6, No. 23, pp. 43-65. [In Persian]

41        Safari, H. (2010). “Investigating the Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, M. A. Thesis in Accounting, Shahid Beheshti University. [In Persian]

42        Yahyazadehfar, M.; Shams, Sh.; and H. Rezaie (2014). “Investigating the Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal ofAccounting and Auditing Studies, No. 12, pp. 18-29. [In Persian]

43        Ghanbari, M.; Darvish Narenj Ben, Gh.; and H. Naderi (2015). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Operational Ability Based on the Theory of Constraints”, The 2nd International Conference on Modern Research's in Management, Economics and Accounting, December 15th, Kuala Lumpur. [In Persian]

44        Farman Ara, O.; Aref Nezhad, M.; and M. Jafari (2016). “The Effect of Working Capital Management and Financial Leverage on Profitability of Some Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Financial and Economic Development, Vol. 10, No. 34, pp. 167-187. [In Persian]

45        Mehregan, M. (2009). Operational Research, Linear Programming, and Its Applications, 4th Edition, Tehran: Ketabedaneshgahi Publications. [In Persian]

46        Rajabi, A. (2012). “Goal Programming: An Effective Approach for Budgeting and Optimal Financial Resource Allocation (Case Study: Budget Allocation in the Ministry of Health and Medical Education)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 2 and 3, pp. 1-16. [In Persian]

47        Nabi Zadeh Valo Kalaie, H. (2014). “Investigating the Interactive Effect of Inflation and Tax on Value Added in Iran's Economics”, Economic Journal, Vol. 14, Nos. 5 and 6, pp. 85-116. [In Persian]