دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-123 
1. ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی با رویکرد فازی

صفحه 1-22

محسن احمدی؛ دکتر هاشم ولی‌پور؛ دکتر یعقوب زراعت‌کیش