بررسی رابطه بین سلامت عمومی حسابداران و ادراک آنان از سبک رهبری مدیران در شرکت‌های دولتی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: نقش سلامت حسابداران در ایفای درست وظیفه‌ حساس نگهبانی از سلامت مالی شرکت‌ها کاملاً برجسته است؛ حسابداران این وظیفه را تحت نظارت و رهبری مدیران انجام می‌دهند. از این رو، بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی حسابداران با ادراک آنان از سبک رهبری مدیران از اهمیت بالایی برخودار است.
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در قالب یک بررسی همبستگی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل تعداد 106 نفر از حسابداران شاغل در شرکت­های دولتی شهر کرمان در سال 1396 است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده­ها از دو پرسش‌نامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر و پرسش‌نامه سبک رهبری لیکرت و لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به باور بیشتر حسابداران سبک رهبری حاکم در محیط کار آنان، مشاوره­ای است. هم‌چنین، حسابداران از نظر نشانه­های بدنی و اضطراب و اختلال خواب، وضعیت مطلوبی ندارند. افزون براین، سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن رابطه معنی‌داری با ادراک حسابداران از سبک رهبری دارد و ادراک از سبک رهبری در بین حسابداران متفاوت است.
نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت سلامت عمومی حسابداران و آثار آن بر ادراک از سبک رهبری مدیران، لازم است شرکت‌های دولتی به منظور اعمال رهبری مشارکتی به عنوان ابزار اصلی ارتقاء سلامت حسابداران اقداماتی انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی مانند ارتباطات درست حرفه­ای، ترغیب کار گروهی، افزایش آزادی عمل و تفویض اختیار نسبی به کارکنان، کاهش تعارضات و ابهامات شغلی و ارتقاء نرم­افزارهای کاربردی حسابداری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Accountants General Health and their Perception of Managers Leadership Style in Public Companies of Kerman

نویسندگان [English]

  • S. Rajizadeh 1
  • H. Zangi Abadi 2
1 Instructor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 M. A. in Accounating, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction: The role of accountants’ health in performing the critical task of protecting companies’ financial health properly is quite prominent; accountants perform this duty under the supervision and leadership of mangers. Thus, investigating the relationship between general health status of accountants and their perception of managers’ leadership style is highly significant.
Method: This study is descriptive-analytical and correlational research. The sample consisted of 106 accountants who were working in public companies in Kerman in 2017 and they were selected through convenience sampling. Goldberg and Hillier General Health Questionnaire and Likert and Likert Leadership Styles Questionnaire were used to collect data and one-sample t-test, Pearson correlation coefficients, and structural equations were administered to analyze data.
Results: The results indicate that most of accountants believe the prevailing leadership style of their workplace is consultative. Also, accountants do not have desirable status in terms of physical symptoms, anxiety, and sleep disorders. General health and its factors have a significant relationship with accountants’ perception of leadership style as well and the perception of leadership style is different among accountants.
Conclusion: Considering the accountants’ general health and its effect on the perception of leadership style of managers, public companies are required to take some actions to implement collaborative leadership as a major medium to promote accountants’ health. Proper professional communication, encouraging group-work, increasing freedom of action, delegating relative discretion to staff, reducing conflicts and job ambiguities, and promoting applied accounting software can be mentioned as some of these actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Profession
  • General health
  • Leadership Style
  • Public Companies
1        Masoudi, J. (2016). “Investigating the Effect of Accountants’ Professional Ethics on Promoting Modern Financial Leadership Styles”,Fifth International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting, 28 July, Russia. [In Persian]
2        Hajiha, Z. and Sh. Nebyouni (2014). “Investigating the Effect of Accounting Information System Characteristics on the Performance of this System in the Condition of Task Analyzability”, Journal of Management Accounting, Vol. 7, No. 21, pp. 47-58. [In Persian]
3        Silva, L. S. and S. M. Barreto (2012). “Adverse Psychosocial Working Conditions and Poor Quality of Life among Financial Service Employees in Brazil”, Journal of Occupational Health, Vol. 54, No. 2, pp. 88-95.
4        Khajavi, Sh.; Etemadi Jouriabi, M.; and M. Etemadi Jouriabi (2018). “Investigating the Effect of Management Accounting Information on the Organizational Performance of Guilan Public Hospitals”,Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 2, pp. 67-89. [In Persian]
5        Kiamehr, M. and F. Gharakhani (2019). “Investigating Possible Factors Affecting the Design of Accounting Information System”,Journal of Health Accounting, Vol. 8, No.1, pp. 106-123. [In Persian]
6        Yassini, A.; Abbaspour, H.; and R. Noroozi Kouhdasht (2016). “Quantitative Meta-Analysis of Relationship between Leadership Style and Organizational Health in Iranian Educational Organizations”, Research on Educational Leadership and Management, Vol. 2, No. 8, pp. 97-125. [In Persian]
7        Rowold, J. (2009). “Relationship between Leadership Style and Followers Emotional Experience and Effectiveness in the Voluntary Sector”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 38, No. 2, pp. 270-289.
8        Allameh, S. M.; Salimian, S.; Aboufazeli, M.; and A. Mirchouli (2016). “Investigating the Relationship between Managers’ Leadership Styles and Mental Health among Staff of Isfahan Healthcare Centers”, Fundamentals of Mental Health, Vol. 18, No. 3, pp. 156-160. [In Persian]
9        Chen, C. L. and C. Li (2013). “Assessing the Spiritual Leadership Effectiveness: The Contribution of Follower’s Self Concept and Preliminary Tests for Moderation of Culture and Managerial Position”, The Leadership Quarterly, Vol. 24, No. 1, pp. 240-255.
10    Cho, S. and P. F. Tsen (2009). “Leadership in the 2008 Financial Crisis: Understanding Dimensions of Transformational & Transactional Leadership During Financial Crisis Infinancial Institutions”, M. A. Thesis in Business Administration, Jönköping University, Jönköping International Business School, Available at: www.semanticscholar.org. [10 June 2009]
11    Alavi, S.; Ahmadi, M.; and A. Zar (2017). “The Effectiveness of Sport on Job Burnout, General Health and Life Expectancy of Satff in Jahrom University of Medical Sciences”, Community Health, Vol. 4, No. 3, pp. 156-165. [In Persian]
12    Saadati, O.; Sayadi, S.; and Sh. Ahangari (2013). “Investigating the Relationship between Different Kinds of Leadership Styles and Strategic Thinking in Managers of Kerman Governmental Organizations”, Productivity Management, Vol. 7, No. 26, pp. 69-91. [In Persian]
13    Iran Nejad Parizi, M. and P. Sasan Gohar (2017). Organization and Management: From Theory to Practice,13th Edition, Tehran: Iran Banking Institute. [In Persian]
14    Saleem, H. (2015). “The Impact of Leadership Styles on Job Satisfaction and Mediating Role of Perceived Organizational Politics”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 172, pp. 563-569.
15    Khandouzi, B.; Khozein, A.; Saeedi, P.; and H. Didekhani (2017). “Investigating the Effect of Mental Health on Ethical Decision-making of Financial Managers Based on Slippery Slope Behavioral Model and Compensatory Behavior”,Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 2, pp. 47-66. [In Persian]
16    Jahanian, R. and F. Saberi (2013). “The Effect of Mental Health on Managers and Staff Job Satisfaction in Technical and Vocational Colleges in Alborz Province”, Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol. 6, No. 11, pp. 138-154. [In Persian]
17    Gee, S. B.; Matthew, J. C.; and J. Beveridge (2012). “Measuring Outcomes in Mental Health Services for Older People: An Evaluation of the Health of the Nation Outcome Scales for Elderly People”, International Journal of Disability, Development and Education, Vol. 57, No. 2, pp. 155-174.
18    Schomerus, G. G.; Schwahn, C. C.; Holzinger, A. A.; Corrigan, P. W.; Grabe H. J.; Carta, M. G.; and M. C. Angermeyer (2012). “Evolution of Public Attitudes about Mental Illness: A Sys- Hematic Review and Meta‐Analysis”, Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 125, No. 6, pp. 440-452.
19    Woolley, L.; Caza, A.; and L. Levy (2010). “Authentic Leadership and Follower Development: Psychological Capital, Positive Work Climate, and Gender”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 1-11.
20    Costa Nogueira, D. M.; Sousa, P.; and M. Moreira (2018). “The Relationship between Leadership Style and the Success of Lean Management Implementation”,Leadership and Organization Development Journal, Vol. 39, No. 6, pp. 807-824.
21  Lu, T. L. and Y. H. Lee (2007). “The Effect of Supervision Style and Decision-Making on Role Stress and Satisfaction of Senior Foreign Managers in International Joint Ventures in China”,International Journal of Commerce and Management, Vol. 7, No. 4, pp. 284-294.
22    Laschinger, H. K.; Borgogni, L.; Consiglio, C.; and E. Read (2015). “The Effects of Authentic Leadership, Six Areas of Worklife, and Occupational Coping Self-Efficacy on New Graduate Nurses’ Burnout and Mental Health: A Cross-Sectional Study”, International Journal of Nursing Studies, Vol,52, No. 4, pp. 1080-1089.
23    Chieh-Peng, L.; Na-Ting, L.; Chou-Kang, Ch.; Kuang-Jung, Ch.; and Ch. Ni-Chen (2019). “Modeling Team Performance from the Perspective of Politics and Ethical Leadership”, Personnel Review, Vol. 48, No. 5, pp. 1357-1380.
24    Ahmad, I.; Donia, M. B.; Khan, A.; and M. Waris (2019). “Do as I Say and Do as I Do? The Mediating Role of Psychological Contract Fulfillment in the Relationship between Ethical Leadership and Employee Extra-Role Performance”, Personnel Review, Vol. 48, No. 1, pp. 98-117.
25    Deljoi Shahir, J. (2018). “A Case Study of the Effect of Different Kinds of Leadership Styles on Organizational Performance in Organizations Subordinated to the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Guilan Province”,Journal of New Applied Studies inManagement and Economics, Vol. 1, No. 1, pp. 63-75. [In Persian]
26    Hosseinzadeh, D. (2012). “The Relationship of Management Styles with Job Burnout and Organizational Health of Nurses in Taleghani Hospital”, Journal of Counseling and Psychotherapy, Vol. 1, No. 2, pp. 108-127. [In Persian]
27    Ghadampour, E. (2015). “Investigating the Relationship between Organizational Factors and Mental Health of Governmental Organizations Staff of Lorestan Province”, Lorestan University of Medical Sciences, Vol. 17, No. 3, pp. 95-105. [In Persian]
28    Fakharian, J.; Shahamat, N.; and M. Amiryanzadeh (2014). “The Relationship of Participatory Management with Organizational Commitment and Mental Health of High School Teachers”, Journal of New Approach in Educational Administration, Vol. 5, No. 1, pp. 221-234. [In Persian]
29    Karimi, R.; Beshlideh, K.; and E. Hashemi (2018). “The Effect of Authentic Leadership on Mental Health: The Mediating Role of Worklife Areas and Occupational Coping Self-Efficacy”, Knowledge and Research in Applied Psychology,Vol. 19, No. 4, pp. 1-12. [In Persian]
30    Goldberg, D. P. and V. F. Hillier (1979). “A Scaled Version of the General Health Questionnaire”, Psychological Medicine, Vol. 9, No. 1, pp. 139-145.
31    Likert, R. and J. G. Likert (1976). New Ways of Managing Conflict, 1st Edition, New York: McGraw-Hill.
32    Sedigh Arfaei, F.; Rahimi, H.; and Z. Ghodusi (2014). “The Relationship between Attachment Styles and Mental Health among Nurses”, Iran Journal of Nursing, Vol. 27, No. 88, pp. 11-21. [In Persian]
33    Keshtkaran, V.; Esfandiari, A.; Salari, H.; Kharazmi, E.; Razaghi Simakani, Kh.; and E. Haghighatfard (2015). “Investigating the Relationship between Management Styles and Change and Innovation Skills of Managers of Shiraz Training Hospitals”,Journal of Health and Development,Vol. 4, No. 2, pp. 102-113.
34    Ghasemi, M. (2017). “Leadership Based on Developmental Organizational Culture”, The First Journal of Management, No. 190, pp. 6-15. [In Persian]
35    Tork Zahrani, Sh.; Ghaderkhani, G.; Baghestani, A.; and H. Emami (2014). “Investigating the Correlation between Manager’s Leadership Style and the Implementation of ʻMother Friendly Hospital Plan ʼin Selected Hospitals in the West of Iran (Kordestan, Hamedan and Kermanshah Provinces) in 2012”, Nursing and Midwifery Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services,Vol. 23, No. 84, pp. 1-10. [In Persian]