نویسنده = مصطفی اعتمادی‌جوریابی
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 104-123

10.30476/jha.2015.17119

دکتر شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی‌جوریابی