شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1400، صفحه 1-218 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان