اهداف و چشم انداز

این مجله در نظر دارد در حوزه حسابداری و علوم مالی بخش عمومی شامل اخلاق حرفه‌ای، بودجه‌ریزی، حسابداری بهای تمام‌شده محصولات و خدمات، حسابداری سرمایه‌های فکری و منابع انسانی، حسابداری مدیریت، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی و کارکردهای آن، حسابرسی مستقل و اعتباردهی به صورت‌های مالی، سنجش عملکرد، حسابداری اجتماعی، حسابداری محیط‌زیست، مدیریت مالی، نظام‌های اطلاعاتی حسابداری، پژوهش‌های بین رشته‌ای حسابداری با سایر رشته‌ها و سایر پژوهش‌های نظری و کاربردی اقدام به انتشار مقاله کند. در این مجله، مقاله‌ها پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه به چاپ خواهد رسید. داوری مقاله‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان اهمیت موضوع و نیاز جامعه علمی به مطالب مقاله، میزان ارائه نظریه‌ها، الگو‌ها و فرضیه‌های بدیع مقاله، قدرت استدلال علمی نویسنده در طرح موضوع و أخذ نتیجه، متناسب‌بودن روش پژوهش و فنون تحلیل آماری با ماهیت موضوع و فرضیه‌ها، کیفیت پیشنهادها و راه‌حل‌های ارائه شده در مقاله، میزان استفاده از منابع و مآخذ معتبر، مرتبط و کافی در ارتباط با موضوع مقاله انجام می‌شود.