راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

مجله علمی - پژوهشی حسابداری سلامت

 

از کلیه استادان و پژوهش‌گران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به این مجله ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه کنند:

1. مقاله در محیط نرم‌افزار Word (حاشیه‌ها از هر طرف، 3 سانتی‌متر) با قلم فارسی Bzar 13 و قلم انگلیسی Times New Roman 12، فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر و در حداکثر 20 صفحه با برگردان چکیده مقاله و منابع به زبان انگلیسی تایپ شود و از طریق وب‌سایت مجله به نشانی http://jha.sums.ac.ir به دفتر مجله ارسال شود.

2. ترتیب نوشتن منابع در فهرست منابع به ترتیب استفاده یا ظهور آن‌ها در متن و با استفاده از اعداد داخل پرانتز مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص می‌یابد. در این راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:

الف. وقتی که به هر منبع، عددی اختصاص داده می‌شود، هر بار که در متن مجدداً به آن منبع استناد می‌شود باید همان عدد درج شود.

ب. به عنوان یک قاعده کلی، این اعداد در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار می‌گیرد.

پ. وقتی در بخشی از متن به چند منبع (که شماره‌های آن‌ها متوالی و پشت سر هم است) استناد می‌شود از خط فاصله (-) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده شود. به عنوان نمونه: (8-3).

ت. وقتی در بخشی از متن به چند منبع (که شماره‌های آن‌ها پشت سر هم نیست) استناد می‌شود بین هر شماره با شماره بعدی یک ویرگول قرار داده شود (به استثنای دو عدد آخر که بین آن‌ها «و» قرار می‌گیرد). به عنوان نمونه: (2، 6 و 8).

3. مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

3. 1. در صفحه جلد مقاله فقط عنوان کامل مقاله، نام نویسنده (نویسندگان) (نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، نشانی و کد پستی، شماره تلفن، نمابر و رایانامه نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی درج شود.

3. 2. صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده ساختاریافته مقاله به زبان فارسی به تفکیک بخش‌های مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری (حداکثر 250 کلمه) و واژه‌های کلیدی به شرح زیر باشد:

مقدمه: لازم است در این بخش از چکیده به صورت خلاصه، واضح و عینی به ضرورت انجام و هدف پژوهش اشاره شود.

روش پژوهش: لازم است این بخش از چکیده به صورتی ارائه شود که روش انجام پژوهش به روشنی برای خواننده مشخص باشد و نوع پژوهش، زمان و مکان انجام آن، جامعه و نمونه آماری پژوهش، روش‌ها و آزمون‌های آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به اختصار بیان شود.

یافتهها: لازم است در این بخش از چکیده، مهم‌ترین یافته‌ها در ارتباط با هدف پژوهش ارائه شود.

نتیجهگیری: لازم است این بخش از چکیده به شکلی بیان شود که نتیجه حاصل از پژوهش ارائه شده و خواننده به اطلاعات جدیدی در این رابطه دسترسی پیدا کند.

واژههای کلیدی: لازم است حداقل 3 و حداکثر 5 واژه کلیدی در انتهای بخش چکیده ارائه شود.

3. 3. صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل بخش‌های زیر باشد:

ü      مقدمه: این بخش از مقاله شامل مروری بر موضوع پژوهش، بیان مسئله، اهمیت و هدف آن، مبانی نظری و پیشینه پژوهش و سایر موارد مرتبط (به‌صورت بخش‌های جداگانه) است.

ü      روش پژوهش: این بخش از مقاله شامل پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش، الگوها و متغیرهای پژوهش، روش‌های آماری تجزیه و تحلیل یافته‌ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش، روش گردآوری داده‌ها و سایر موارد مرتبط است.

ü      یافتههای پژوهش: این بخش از مقاله شامل ارائه نتایج آماری و سایر یافته‌های پژوهش است.

ü      بحث و نتیجهگیری: این بخش از مقاله شامل بحث، بررسی و ارائه تفسیر بیشتر در مورد دلایل دستیابی به یافته‌ها و نتایج پژوهش، مقایسه یافته‌ها و نتایج با یافته‌های پژوهش‌های پیشین، محدودیت‌های پژوهش، ارائه پیشنهادها و سایر موارد مرتبط است.

ü      تشکر و قدردانی: در صورت تمایل از کسانی که به صورت مادی و معنوی (کمک فنی، نوشتاری و غیره) نویسنده (نویسندگان) را یاری کرده‌اند قدردانی شود. تا حد امکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آن‌ها ایفا کرده‌اند به اختصار بیان شود.

ü      فهرست منابع و مآخذ: لازم است فهرست منابع و مآخذ نیز در پایان مقاله به ترتیب استفاده یا ظهور آن‌ها در متن و به صورت زیر آورده شود (در فهرست منابع و مآخذ، برگردان انگلیسی منابع فارسی ارائه و در انتهای آن، عبارت [In Persian] افزوده شود):

  • مقاله: نام خانوادگی، اختصار نام (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه با حروف مورب، دوره، شماره، صفحات شروع تا پایانی.
  • کتاب: نام خانوادگی مؤلف یا برگرداننده، اختصار نام (سال انتشار). عنوان کتاب با حروف مورب، شماره چاپ، محل نشر: نام ناشر.
  • در مورد گزارش‌ها و سایر منابع نیز اطلاعات کافی و کامل ارائه شود.
  • در رابطه با منابع اینترنتی ذکر نشانی دقیق اینترنتی و تاریخ دقیق دریافت الزامی است.

نکته: اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد باید بین نام هر یک از آنان از نقطه - ویرگول (؛) استفاده شود و آخرین نویسنده به صورت اختصار نام، نام خانوادگی باشد.

ü      چکیده انگلیسی: لازم است چکیده ساختاریافته مقاله به زبان انگلیسی نیز به تفکیک بخش‌های Introduction، Method، Results، Conclusion و Keywords در انتهای مقاله ارائه شود.

3.‌ 4. در صورتی که ابزار جمع‌آوری داده‌های مقاله پرسش‌نامه باشد لازم است پرسش‌نامه بکار گرفته شده در انتهای مقاله ارائه شود.

4. مقاله‌های فرستاده شده نباید در مجله‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور چاپ شده باشد. هم‌چنین، نباید به صورت هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.

5. مجله در ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.

6. مجله از پذیرش مقاله‌هایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در این راهنما در آن رعایت نشده باشد، معذور است.

7. مقاله‌های دریافتی عودت داده نمی‌شود.

8. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده (نویسندگان) است.

* مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌هایی اطلاق می‌شود که مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی، رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باشد.

** مقاله‌های مروری-تحلیلی به مقاله‌هایی اطلاق می‌شود که حاوی مباحث جدید ادبیات رشته بوده و سهم نویسنده افزون بر گردآوری شامل ارائه یک طبقه‌بندی جدید یا ارائه یک فرضیه و الگوی بدیع باشد. مقاله‌های مروری از نویسنده (نویسندگان) مجرب و صاحب مقاله‌های پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع معتبری مستند پژوهش قرار‌گرفته باشد. لازم به ذکر است که چکیده مقاله‌های مروری - تحلیلی شامل مقدمه، مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی است. بخش‌های یک مقاله مروری-تحلیلی نیز شامل مقدمه، مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، یادداشت‌ها و فهرست منابع و مآخذ است.

*** داوری مقاله‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان اهمیت موضوع و نیاز جامعه علمی به مطالب مقاله، میزان ارائه نظریه‌ها، الگو‌ها و فرضیه‌های بدیع مقاله، قدرت استدلال علمی نویسنده در طرح موضوع و أخذ نتیجه، متناسب بودن روش پژوهش و فنون تحلیل آماری با ماهیت موضوع و فرضیه‌ها، کیفیت پیشنهادها و راه‌حل‌های ارائه شده در مقاله، میزان استفاده از منابع و مآخذ معتبر، مرتبط و کافی در ارتباط با موضوع مقاله انجام می‌شود. بدیهی است که پس از انجام فرایند داوری و پذیرش نهایی مقاله در هیأت تحریریه، گواهی پذیرش چاپ به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است که مقاله‌های غیرمرتبط با موضوع و هدف مجله و نیز مقاله‌های ترجمه شده مورد پذیرش و داوری قرار نمی‌گیرد.

 

برای دریافت توافق نامه اینجا را کلیک کنید