اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود ابوالحلاج

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

mohme2003gmail.com

سردبیر

دکتر غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر مهرداد شریفی

طب اورژانس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز

jhasums.ac.ir

دستیار سردبیر

آقای محمدهادی ماهر

حسابداری کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

mahermhsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود ابوالحلاج

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

mohme2003gmail.com

دکتر محمدهادی ایمانیه

فوق تخصص گوارش اطفال استاد گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

imaniehmsums.ac.ir

دکتر پیوند باستانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

bastanipsums.ac.ir

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

opourheidariuk.ac.ir

آقای جواد جعفری

حسابداری دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

jafarimohme.gov.ir

دکتر شکراله خواجوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

shkhajavigmail.com

خانم مریم رمضانیان

سیاست‌گذاری سلامت دکتری سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

healthfinancing33yahoo.com

دکتر محمدحسین ستایش

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

setayeshshirazu.ac.ir

آقای سید حمیدرضا طباطبائی

اپیدمیولوژی استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tabatabaeesums.ac.ir

دکتر علی کشتکاران

مدیریت استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

keshtkaasums.ac.ir

دکتر مهرزاد لطفی

رادیولوژی دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

lotfisums.ac.ir

دکتر جواد مرادی

حسابداری دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

jmoradi2005yahoo.com

دکتر غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

دکتر امین ناظمی

حسابداری استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

aminnazemigmail.com

دکتر محمد نمازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

mnamazirose.shirazu.ac.ir

دستیار هیات تحریریه

آقای محمدحسن کشاورزی

حسابداری کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

keshavarzhsums.ac.ir

خانم سحر زارع

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

saharzare2003yahoo.com

آقای احمد شکرالهی

حسابداری کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

ahmad1shyahoo.com