اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله به شرح زیر است:

 

نویسنده (نویسندگان):

 1. فردی (افرادی) نویسنده (نویسندگان) مقاله محسوب می‌شود (می‌شوند) که سهم قابل توجهی در نگارش، ارائه ایده پژوهشی یا طراحی پژوهش، جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن داشته باشد (باشند).
 2. نویسنده (نویسندگان) باید مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله را بپذیرد (بپذیرند).
 3. ترتیب نام‌ها در بخش نویسندگان مقاله بر اساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنان مشخص می‌شود.
 4. ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه، مرکز یا شرکتی که نقشی در اصل پژوهش یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، غیراخلاقی است.
 5. در صورتی که یک نشریه‌ چاپی یا الکترونیکی مقاله‌ای را پیش از این منتشر کرده باشد یا در حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان مقاله به‌وسیله نویسنده (نویسندگان) غیراخلاقی است. هم‌چنین، اگر نویسنده (نویسندگان) مقاله‌ای که در نشریه دیگری در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد (بگیرند)، به هر دلیلی، آن را برای این نشریه ارسال کند (کنند) باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله به صورت کتبی به نشریه‌ دیگر اعلام کند (کنند) و این موضوع باید به وسیله نشریه دیگر تأیید شده باشد.
 6. استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده‌ فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع غیراخلاقی است.

 

سردبیر و هیأت تحریریه:

 1. سردبیر مؤظف است که رازداری را در تمامی مراحل بررسی مقاله‌ها رعایت کند.
 2. سردبیر آزادی و اختیار عمل کافی برای تصمیم‌گیری و ایفای مستقل‌ وظایف خود (از قبیل رد یا قبول مقاله‌ها) دارد.
 3.  سردبیر و هیأت تحریریه باید فرد (افرادی) را برای داوری هر مقاله انتخاب کنند که تا حد ممکن در زمینه‌ علمی مربوط توانا و مجرب باشد (باشند). داور (داوران) انتخاب شده باید هیچ گونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه مقاله مورد داوری نداشته باشد (باشند).
 4. سردبیر مسئول انتخاب و اولویت‌بندی مقاله‌های واصله برای چاپ، به‌نحوی بی‌طرفانه و تنها با توجه به ویژگی‌های علمی و فنی است و عوامل نامربوط در این امر تأثیری ندارد.  
 5. مجله با نظارت سردبیر قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی را رعایت می‌کند و حق افراد در این مورد محفوظ است.

 

داور/ان:

 1. داوری (داورانی) که بررسی مقاله ارجاع شده از سوی مجله را قبول می‌کند (می‌کنند)، باید داوری خود را به‌صورت بی‌طرفانه و تنها بر اساس ویژگی‌های علمی و فنی مقاله انجام دهد (دهند).
 2. داوری (داورانی) که بررسی یک مقاله به او (آنان) پیشنهاد می‌شود، در صورت وجود هر گونه تعارض منافع، باید از پذیرش داوری آن مقاله امتناع کند (کنند).
 3. مقاله‌ای که برای داور (داوران) ارسال می‌شود باید از سوی وی (آنان) به عنوان یک متن محرمانه تلقی شود و از مطالب مندرج در آن استفاده دیگری نکند (نکنند).
 4. داور (داوران) باید به نقاط قوت و ضعف مقاله توجه کند (کنند) و در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود به نویسنده (نویسندگان) توصیه کند (کنند). این کار باید با رعایت احترام به استقلال فکری نویسنده (نویسندگان) انجام شود.

 

سایر موارد:

سرقت ادبی: سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت‌های علمی پیگیری می‌شود.

حق چاپ: نویسنده (نویسندگان) کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله خود را به مجله واگذار می‌کند (می‌کنند). گفتنی  است که هر نویسنده می‌تواند با ذکر منبع از مقاله خود استفاده کند.