داوران

عنوان

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

مرتبه

دکتر علی کشتکاران  دکترا مدیریت علوم پزشکی استاد
دکتر  غلامحسین  مهدوی دکترا حسابداری شیراز استاد
دکتر  محمد  نمازی دکترا حسابداری شیراز استاد
دکتر  شکرالله  خواجوی دکترا حسابداری شیراز استاد
دکتر رضوان  حجازی دکترا حسابداری الزهرا استاد
دکتر امید پور حیدری دکترا حسابداری کرمان استاد
دکتر حسین فخاری دکترا حسابداری مازندران دانشیار
دکتر محمد حسین ستایش دکترا حسابداری شیراز  دانشیار
دکتر علی رحمانی دکترا حسابداری الزهرا دانشیار
دکتر غلامرضا سلیمانی امیری دکترا حسابداری الزهرا دانشیار
دکتر محمد عرب مازار یزدی دکترا حسابداری بهشتی دانشیار
دکتر  محمد کاشانی پور دکترا حسابداری تهران دانشیار
دکتر داریوش دموری دکترا مدیریت مالی یزد استادیار
دکتر مهدی مرادی دکترا حسابداری مشهد استادیار
دکتر مهدی بهار مقدم دکترا حسابداری کرمان استادیار
دکتر احمد خدامی پور دکترا حسابداری کرمان استادیار
دکتر  کیهان  مهام دکترا حسابداری آزاد قزوین استادیار
دکتر غلامرضا کردستانی دکترا حسابداری بین‌الملل قزوین استادیار
دکتر  سید حمیدرضا  طباطبایی دکترا اپیدمیولوژی علوم پزشکی استادیار
دکتر  محمدعلی  بقاءپور دکترا مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی استادیار
دکتر  پیوند  باستانی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علم پزشکی استادیار
دکتر بیتا مشایخی دکترا حسابداری تهران دانشیار
دکتر جواد مرادی  دکترا حسابداری شیراز  استادیار
دکتر  حمید محمودآبادی دکترا حسابداری شیراز  استادیار
دکتر  امین  ناظمی دکترا حسابداری شیراز استادیار
دکتر  نظام‌الدین  رحیمیان دکترا حسابداری رجاء قزو ین استادیار
دکتر  مسعود  ابوالحلاج دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  علوم پزشکی  استادیار
دکتر عبداله خانی دکترا حسابداری اصفهان استادیار
دکتر مهدی عرب‌صالحی دکترا حسابداری اصفهان استادیار
دکتر ناصر ایزدی نیا دکترا حسابداری اصفهان استادیار
دکتر مهدی ناظمی اردکانی دکترا حسابداری یزد استادیار
دکتر جمال برزگری خانقاه دکترا حسابداری یزد استادیار
دکتر  محمدعلی باقرپور ولاشانی دکترا حسابداری مشهد استادیار
دکتر  قدرت‌الله  برزگر دکترا حسابداری مازندران استادیار
آقای  جواد  جعفری کارشناسی ارشد حسابداری علوم پزشکی  
دکتر ناهید حاتم دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  علوم پزشکی دانشیار
آقای  محمدهادی  ماهر کارشناسی ارشد حسابداری شیراز  
دکتر مهناز  ملا نظری دکترا حسابداری الزهرا استادیار
آقای محمدحسین  کشاورزی کارشناسی ارشد حسابداری آزاد مرودشت  

دکتر

.

.

.

جمال

.

.

.

 برزگری خانقاه

.

.

.

دکترا

.

.

.

حسابداری

.

.

.

یزد

.

.

.

استادیار

.

.

.