بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، گروه حسابداری، بابل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مربی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه حسابداری، تهران، ایران

4 کارشناس حسابداری تعهدی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

مقدمه: حداکثر کردن ارزش شرکت مستلزم انتخاب ساختار سرمایه بهینه است. با توجه به شرایط رقابتی بازار، تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش کارایی و ادامه حیات شرکت‌ها امری ضروری است.
روش پژوهش: این پژوهش شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول، رابطه بین ساختار سرمایه و کارایی تکنیکی22 شرکت‌ دارویی پذیرفته‌شده در بورس، برای دوره زمانی 1385-1389 بررسی شده است. به‌این منظور، از نسبت‌های مالکیت و بدهی برای سنجش ساختار سرمایه و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (مدل‌ CCR نهاده‌محور)، با استفاده از نرم‌افزار 0/2 Win QSB، برای تعیین سطح کارایی تکنیکی استفاده شد. بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارایی تکنیکی از طریق آزمون‌ همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 14 در سطح اطمینان 95% انجام شد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از مدل BCC و رویکرد VRS کارایی مقیاس شرکت‌ها را محاسبه و با تعیین کارآیی مطلق، واحدهای کارامد ضعیف را شناسایی و برای هر یک از آن‌ها، گروه مرجع مشخص شد.
یافته‌ها: براساس خروجی‌های DEA، شرکت‌های ایران‌دارو، پارس دارو، سینادارو و تهران‌دارو، جزو کاراترین شرکت‌های فعال در صنعت خود بوده، اما کارایی همگی آن‌ها از نوع ضعیف است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه شرکت‌های دارویی و کارایی تکنیکی آن‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. هم‌چنین، هیچ‌یک از شرکت‌های بررسی شده از حجم تولید بهینه‌ برخوردار نیستند و کارایی همه آن‌ها از نوع ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on the Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • I. Dadashi 1
  • M. Asghari 2
  • S. Zarei 3
  • M. Jafari Baei 4
1 Accounting trainer of Islamic Azad University, Babol Branch, Accounting department, Babol, Iran
2 M. A. student of faculty of Nursing and Midwifery of Medical sciences of Tehran
3 Accounting trainer of Islamic Azad University, Tehrane Gharb Branch, Accounting department, Tehran, Iran
4 B. A. in Accrual Accounting, Medical sciences University of Babol
چکیده [English]

Introduction: Choosing an optimal capital structure is prerequisite for maximizing the firm value. Given the competitive market conditions, determining the appropriate method of financing companies is boost for increasing their efficiency and viability.
Methods: This paper is composed of two main sections: the first section examines the relationship between capital structure and technical efficiency of 22 pharmaceutical companies listed on the Stock Exchange between 2006 and 2010. For this purpose, the property and debt ratios to evaluate capital structure and data envelopment analysis (input oriented CCR and BCC model) were used to detect technical efficiency using Win QSB 2.0 software. Additionally, Pearson correlation test was used to investigate the relationship between capital structure and Technical efficiency in 95% confidence level using SPSS software. In the second section, the Scale Efficiency of companies was computed by using BCC model and VRS approach. Moreover, the less efficient units were recognized by determining the absolute efficiency, and the reference group for each of them was specified.
Results: Although Pharmaceutical Companies of Iran Daro, Sina Daro, Pars Daro and Tehran Daro were the most effective companies in their industry based on DEA outputs, they are considered weak in terms of efficiency.
Conclusion: The results of the study indicate that there is no significant relationship between capital structure and efficiency of pharmaceutical companies. Moreover, all these companies had low efficiency. This indicates that none of the companies had the optimal production volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • technical efficiency
  • Scale Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
1        Shirzad, J. (2001). “Examining the Effect of Capital Structure on Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange (Focusing on the Type of Industry)”. M. A. Thesis, Shiraz University. [In Persian]
2        Nikbakht, M. R. and M. Peikani (2010), “The Relationship Between Capital Structure and Accounting Criteria for Evaluating the Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 28, pp. 26-20. [In Persian]
3        Danesh Shakib, M. and S. Fazli (2009). “Ranking of Cement Firms in Tehran Stock Exchange by Using Compound Approach (AHP – TOPSIS)”. Journal of Management Perspective, Issue. 32, pp. 109-129. [In Persian]
4        Khajavi, Sh.; Salimifard, A.; and M. Rabieh (2005). “Using Data Envelopment Analysis to Determine the Most Efficient Portfolio of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Humanities and Social Sciences of Shiraz University, No. 43, pp. 75-89. [In Persian]
5        Mohammadi, A. (2007). “The Application of Mathematical Programming Techniques for the Analysis of Pharmaceutical Companies’ Financial Statements”. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, No. 26, pp. 117-135. [In Persian]
6        Kurdestani, Gh. and M. Najafi (2008). “An Investigation into the Determining Factors in Capital Structure”. Journal of Financial Research, No. 25, pp. 73-90. [In Persian]
7        Ghalibaf Asl, H. and S. Izadi (2009), “An Empirical Study of Static Parallel Theory in Tehran Stock Exchange”. Journal of Knowledge and Development, No. 26, pp. 104-121. [In Persian]
8        Jahanshad, A.; Pourzamani, Z.; and F. Azhdari (2009), “Evaluation of the Efficiency of Companies Listed in Tehran Stock Exchange Using Data Envelopment Analysis and it's Relation with Stock Returns”. Journal of Financial Accounting and Auditing, pp. 111-112. [In Persian]
9        Fallahi, A.; Ebrahimi, R.; and S. F. Ghaderi (2011). “Measuring Efficiency and Productivity Change in Power Electric Generation Management Companies by Using Data Envelopment Analysis: A Case Study”. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com. [online] [10 December 2012].
10    Powers, J. and P. R. McMullen (2000). “Using Data Envelopment Analysis to Select Efficient Large Market Cap Securities”. Journal of Business and Management, No. 7, pp. 31-42.
11    Nikolas, E. (2007), “How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study”. The Journal of Financial Research, No. 5, pp 321- 337.
12    Yan-Li, W. and L. Chuan-zhe (2009). “Study on the Influential Factors of Technical Stochastic Frontier Analysis”. 6th International Conference on Service Systems and Service Management, 8 to 10 June, pp. 646- 651.
13    Frank. M. Z. and V. K. Goyal (2009). “Profits and Capital Structure”. www.ssrn.com. [online] [25 March 2013].
14    Sueyoshi, T. and M. Goto (2009). “Can R&D Expenditure Avoid Corporate Bankruptcy? Comparsion between Japanese Machinery and Electric Equipment Industries Using DEA Discriminant Analysis”. European Journal of Operational Research , Vol. 196, Issue. 1, pp. 289-311.
15    Degryse, H.; Goeij, P. D.; and P. Kappert (2010). “The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small Firms’ Capital Structure. Small Business Economics”. Available at: www. Springerlink.Com. [online] [25 January 2013].
16    Jiang, F.; Qu, Y.; Lu, Z.; and Y. Li (2010). “Product Market Competition and Dynamic Adjustment in Capital Structure”. Frontiers of Business Research in China, No. 4, pp 101- 129.
17    Guney, Y.; Li, L.; and R. Fairchild (2010). “The Relationship Between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms”. International Review of Financial Analysis. Vol. 20, Issue. 1, pp. 41-51.
18    Romano, G. and A. Guerrini (2011). “Measuring and Comparing the Efficiency of Water Utility Companies: A DEA Approach”. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com. [online] [3 April 2013]
19    Ganguli, S. K. (2013), “Persistent High Liquidity, Ownership Structure and Firm Performance: Indian Evidence”. Available at http://ssrn.com/abstract=2255464. [online] [28 April 2013]
20    Park, K. and S. Jang (2013). “Capital Structure, Free Cash Flow, Diversification and Firm Performance: A Holistic Analysis”. International Journal of Hospitality Management, Vol 33, pp. 51-63.
21    Brien, J.; Parthiban, D.; Yoshikawa, T.; and A. Delios (2013). “How Capital Structure Influences Diversification Performance: A Transaction Cost Perspective”. Strategic Management Journal, Vol. 34, Issue. 6, pp. 138-152.
22    Martin, D. H.; Kocher, G.; and M. Sutter (2000). “Measuring Efficeincy of German Football Teams by DEA”. University of Innsbruck, Australia, Available at: http://uibk.ac.at/. [online] [15 December 2012].
23    Momeni, M. (2010). New Research Topics in Operations. Tehran: Momeni Publication. [In Persian]
24    Farsijani, H.; Arman, M. H.; Hasanbeigi, A. R.; and A. Jalili (2011). “Designing a New Model for Data Envelopment Analysis Approach, Input-Output Approach”. Journal of Industrial Management Perspective, No. 1, pp. 39-56. [In Persian]
25    Namazi, M. and J. Shirzad (2005), “Examining the Relationship Between Capital Structure and Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange (Focusing on the Type Of Industry)”. The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 4, pp. 75-95. [In Persian]