بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد

3 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

مقدمه: هدف از این مقاله، بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانک‌های داخلی است.
روش پژوهش: متغیر وابسته این پژوهش، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و متغیر مستقل، گزارش حسابرسی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران است. نمونه‌ آماری پژوهش شامل 18 شرکت فعال در صنعت مواد و محصولات دارویی طی دوره زمانی 1383 الی 1389 است. این نوع پژوهش، از نوع توصیفی-همبستگی است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون لجستیک و برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوع گزارش حسابرس و مؤسسه حسابرسی رسیدگی‌کننده تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری بانک‌های دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و درازمدت ندارد. بررسی متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد که متغیرهای اهرم مالی و ساختار دارایی‌ها، رابطه مستقیم و معنا‌داری با تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت از طریق بانک‌های دولتی دارد. در مورد تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها از طریق بانک‌های خصوصی، اندازه شرکت با دریافت یا دریافت‌نکردن وام رابطه مستقیم و معنا‌دار و سودآوری با تأمین مالی رابطه معکوس و معنا‌دار دارد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، تفسیر یافته‌ها بیان‌گر این است که بین نوع گزارش حسابرسی و تأمین مالی شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی از طریق بانک‌های داخلی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Type of Auditing Report on Financing (Borrowing from Bank) Pharmaceutical Products and Material Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • H. Valipour 2
  • F. Akhtarshenas 3
1 Faculty member of Ferdowsi University of Mashhad
2 Faculty member of Azad University of Firouzabad
3 M. A. in Accounting, Azad University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this paper is to study the effect of type of auditing report on financing active companies of pharmaceutical products and material which belong to Tehran stock exchange through domestic banks.
Methods: The facility offered by banks and the auditing report constitute the dependent and independent variables respectively in this study. The companies listed in Tehran stock exchange comprise the population. The sample used in this study consists of 18 active companies of pharmaceutical products and material between 2004 and 2010. This study which is characterized as descriptive correlation uses Logistic Regression for testing the research hypotheses. SPSS version 16 was used for analyzing the research data.
Results: The results of the study indicate that the type of auditing report of auditing institution does not exercise considerable influence on the decisions made by banks with regard to offering short-term or long-term facility. The analysis of control variables indicate that financial leverage variables and assets structure have a significant and positive relationship with companies’ short-term financing through state banks. Regarding the short-term financing of the companies through private banks, there is a significant and direct relationship between the size of the company and receiving of loan (or not thereof), and there is a significant but reverse relationship between profitability and financing.
Conclusion: Overall, it can be concluded that there is no significant relationship between the type of auditing report and financing of the companies of pharmaceutical products and material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type of Auditing Report
  • Facility
  • Financing
1        Ahadian, R. (2012). “Investigating the Effect on Banks’ Credit Decisions when Granting Services of Reports of Independent Auditors and its Relation to Collecting Outstanding Receivables of Banks: The Case Study of Bank Saderat”. Available at: www.bsi.ir, [online] [19 April 2013]. [In Persian]
2        Arbabsoleimani, A. and M. Nafari (2010) (Translators). Principles of Auditing. 1st Vol., 28th Edition, Tehran: Auditing Organization. [In Persian]
3        Mahdavi, G. H. and A. Ghayurimoghadam (2010). “Analyzing the Information Content of Conditional Auditing Reports of the Corporations Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting and Auditing Research, No. 6, pp. 68-85. [In Persian]
4        Technical Committee of Auditing Organization (2009). Standards of Auditing, Other Services of Creating Trust and it's Related Services. Tehran: Auditing Organization. [In Persian]
5        Aqaii, M. A. and R. Seyyed Nejad Fahim (2003). Auditing. 1st Edition, Tehran: Sanjesh Publications. [In Persian]
6        Hasasyeganeh, Y. (2009). The philosophy of Auditing. 2nd Edition, Tehran: The Corporation of Scientific and Cultural Publications. [In Persian]
7        Nownahal. A. A.; Jabarzadeh, S.; and K. Yaghoubpoor (2010). “Analyzing the Relationship between Auditing Quality and Dependability of Accruals”. The Iranian Accounting and Auditing Review, No. 61, pp. 55-70. [In Persian]
8        Sajjadi, S. H.; Dastgir, M.; and D. Dehghanfar (2007). “Factors Affecting Conditional Auditing Report”. Empirical Studies of Financial Accounting, No. 18, pp. 133-146. [In Persian]
9        Hedayati, S. A. A.; Bahmani, M.; Safari, A. A.; and H. Kalhor (2010). Internal Bank Operations 2 (Allocating Resources). Tehran: Central Bank of Islamic Republic of Iran. [In Persian]
10    Hasasyeganeh, Y. and S. M. H. Madani (2003). “The Effect of Independent Auditing Report on Creditors’ Decision Making”. Empirical Studies of Financial Accounting, No. 6, pp. 113-128. [In Persian]
11    Nikkhahazad, A. (2010). The Statement of Fundamental Concepts of Auditing. Tehran: Auditing Organization. [In Persian]
12    Rasouli, H. (1995). “A Review of Auditing and its role in Decision Making of Financial Statement Users”. M.A. Thesis, Accounting Department: Allameh Tabatabaei University.
[In Persian]
13    Mousavishiri, M. (1999). “The Effects of Auditing Reports on the Quality of Financial Reporting in Iran”. M.A. Thesis, Tarbiat Modares University. [In Persian]
14    Shokri Cheshmeh Sabzi, A. (2005). “The Effects of Auditing on the Decision Making of Financial Statement Users”. M.A. Thesis, Accounting Department: Tarbiat Modares University. [In Persian]
15    Azimi, M. and J. Forouzandeh (2010). “The Effect of Qualified Opinion on the Decision Making of Financial Statement Users”. Journal of Accounting Knowledge and Research, No. 21, pp. 18-23 & 66-67. [In Persian]
16    Cohen, K. J.; Gilmore, T. C.; and F. A. Singer (1966). “Bank Procedure for Analyzing Business Loan Application”. Homewood, Richard lrwin.
17    Orgler, Y. E. (1970). “A Credit Scoring Model for Commercial Loans”. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 2, No. 4, pp. 435-445.
18    Estes, R. and M. Reimer (1977). “A Study of the Effect of Qualified Auditors Opinions on Bankers Lending Decisions”. Accounting and Business Research, Vol. 7, No. 28, pp. 250-259.
19    Firth, M. (1979). “Qualified Audit Reports and Bank Lending Decisions”. Journal of Bank Research, No. 9, pp. 237-241.
20    Firth, M. (1980). “A Note on the Impact of Audit Qualifications on Lending and Credit Decisions”. Journal of Banking & Finance, Vol. 4, No. 3, pp. 257-267.
21    Houghton, K. A. (1983). “Audit Reports: Their Impact on the Loan Decisions Process and Outcome”. An Experiment Accounting and Business Research, Vol. 14, No. 53, pp. 15-20.
22    Miller, A.; Reed, S.; and R. H. Strawser (1993). “Bank Load Officers' Perceptions of the New Audit Report”. Accounting Horizons, Vol. 7, No. 1, pp. 39-52.
23    Blackwell, D. and D. Winteres (1997). “Monitoring Reputation and the Value of Relationship Banking”. Journal of Financial Research, Vol. 20, No. 3, pp. 55-74.
24    Durendez Gomez, A. (2003). “The Usefulness of Audit Report in Investment and Financing Decisions”. Managerial Auditing Journal, Vol. 18, No. 6, pp. 549-559.
25    Line, J.; Tang, Q.; and J. Xiao (2003). “An Experimental Study of Users Responses to Qualified Audit Reports in China”. Journal of International Accounting & Taxation, Vol. 12, No. 1, pp. 1-22.
26    Pucheta, M. C.; Vico, A.; and M. A. Garcia (2004). “Reaction of the Spanish Capital Market to Qualified Audit Reports”. European Accounting Review, Vol. 4, No. 2, pp. 261-280.
27    Guiral, A.; Gonzalo, J. A.; and W. Rodgers (2007). “Information Content and Recency Effect of the Audit Report in Loan Rating Decisions”. Accounting & Finance, Vol. 47, No. 2, pp. 285-304.
28    Arnold, S. and C. Bryan (2008). “The Effect of Auditors Internal Control Opinions on Loan Decisions”. Journal of Accounting and Public, Vol. 27, No. 1, pp. 1-18.
29    Salehi, M and B. Abedini (2008). “Iranian Angle Worth of Audit Report”. Journal of Indian Management, April-May, pp. 82-90.
30    Rahimian, N. (2001). “Reflection on Ways of Financing Economic Units”. The Accountant Journal, No. 146, pp. 28-33. [In Persian]
31    Noravesh, I. and S. Yazdani (2010). “The Impact of Leverage on Firm Investements in Tehran Stock Exchange (TSE)”. Journal of Financial Accounting Research, No. 2, pp.35-48. [In Persian]
32    Karimi, F. and M. Ashrafi (2011). “Investigation the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Capital Structure in Tehran Stock Exchange”, The Journal of Research in Financial Accounting, No. 2. pp. 79-92. [In Persian]
33    Kurdistani, G. R. and M. Najafi Omran (2008). “Analyzing Determinants of Capital Structure: An Empirical Test of the Theory of Static Equilibrium Versus Theory of Hierarchical”, Financial Research, Issue. 10, No. 25, pp.73-90. [In Persian]
34    Zimmerman, J. L. (1983). “Taxes and Firm Size”. Journal of Accounting and Economics, No. 5, pp. 119-149.