بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگ اسلامی بر پایه ابعاد هافستد بر شفافیت گزارشگری مالی و سطح مسئولیت پاسخ‌گویی (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده

مقدمه: حسابداری منعکس‌کننده بخشی از عملکرد واحدهای اقتصادی است و تحت تأثیر عامل‌های مختلف محیطی قرار می‌گیرد. یکی از این عامل‌ها ارزش‌های فرهنگی است. استفاده از نتایج پژوهش هافستد ممکن است در تفسیر ارزش‌های فرهنگی در سازمان‌های ایرانی ایراداتی داشته باشد اما به نظر بیشتر صاحب‌نظران ابعاد فرهنگی هافستد در برگیرنده جنبه‌های اصلی یک فرهنگ است. این پژوهش به بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگ اسلامی بر پایه ابعاد هافستد بر دو مقوله شفافیت و سطح مسئولیت پاسخ‌گویی می‌پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است و داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش‌نامه بین حسابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه و واحدهای تابعه آن جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل 160 نفر از حسابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه و واحدهای تابعه آن است که با استفاده از فرمول کوکران 101 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. هم‌چنین، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش به روش رگرسیون ساده انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که چهار بُعد فرهنگی فاصله قدرت، مردگرایی، فردگرایی و اجتناب از اطمینان نداشتن رابطه مثبت و معناداری با دو جنبه شفافیت و پاسخ‌گویی دارد و تأثیر آن‌ها بر این دو مقوله تأیید شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به فرهنگ اسلامی و اینکه ابعاد ارزش‌های فرهنگی هافستد می‌‌تواند در برگیرنده جنبه‌های اصلی یک فرهنگ باشد، می‌‌توان با بکارگیری این ابعاد به ارزش‌های فرهنگی حاکم بر حسابداران، با نگرش اسلامی، پی برد و تأثیرآن بر جنبه‌های مختلف حسابداری را بررسی کرد. بر این اساس، می‌توان در جهت تقویت دو جنبه مهم و اساسی در گزارشگری مالی یعنی شفافیت و پاسخ‌گویی گامی اساسی برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Islamic Cultural Values Effect on Transparency and Accountability Level (A Case Study: The Ministry of Health and Medical Education)

نویسندگان [English]

 • B. Jamshidi Navid 1
 • Z. Noori 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Kermanshah
2 M. A. in Accounting, Islamic Azad University of Science & Research Branch, Kermanshah
چکیده [English]

Introduction: Accounting is a part of the performance of economic units, which is influenced by various environmental factors. One of these factors is cultural values. The results of Hofstede studies may lead to some problems in the interpretation of cultural values in Iranian organizations, but according to most experts, Hofstede’s cultural dimensions include the main aspects of a culture. This research is carried out to study the effect of the Islamic cultural values depending upon Hofstede’s cultural dimensions on transparency and accountability level.
Method: This study is a descriptive survey, and the required data were collected via distributing questionnaire among the accountants of the Medical Sciences University of Kermanshah province and the affiliated units. The population of the study contained 160 accountants of the Medical Sciences University of Kermanshah province and its affiliated units from which 101 accountants were selected by Cochran’s formula as the statistical sample. Also, the analysis of the research hypotheses were conducted by the simple regression method.
Results: The findings of the research indicated that four cultural dimensions of power distance, masculinity, individualism and uncertainty avoidance have a significant and positive effect on transparency and accountability, and their effects on these two categories were confirmed.
Conclusion: According to the Islamic culture, and regarding the fact that the dimensions of Hofstede's cultural values can include the main aspects of a culture, by the application of these dimensions, it would be possible to understand the cultural values which dominated the accountants through the Islamic approach, and to study its effect on the various aspects of accounting. Therefore, it is possible to step forward improving two main and principle aspects in financial reporting; i. e, transparency and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Values
 • Hofstede's Cultural Dimensions
 • Transparency of Financial Reporting
 • Accountability Level
 1. Akbari, S. (2010) “The Concept of Accountability in Government Accounting System”, Available at: http://jit.blogfa.com/post-286. [Online] [17 October 2011]. [In Persian]
 2. Doupnik, T. S. and S. B. Salter (1995). “External Environment and Accounting Practice: A Preliminary Test of General Model of International Accounting Development”. The International Journal of Accounting, Education and Research, Vol. 30, No. 2, pp. 189-207.
 3. Gray, S. J. and H. M. Vint (1995). “The Impact of Culture on Accounting Disclosures: Some International Evidences”. Asia-Pacfic Journal of Accounting, Vol. 21, pp. 33-43.
 4. The Role of Culture in Accounting Development (2011).Available at: http://tebyan-zn.ir, [Online] [08 March 2012] [In Persian].
 5. Babajani, J. (2011). “A Comparative Study of Fulfilment, Faliure, and Evaluation of Financial Accountability through Public Financial Reporting in the Last Century”. Jorunal of Audit Science, Vol. 44, pp. 37-72. [In Persian]
 6. Ladary, G. (2009). “Transparency, Accountability, Competition and the Role of Organizational Leaders”. Ecnomic World Newspaper, No. 1803, [Published] [21 May 2009]. [In Persian]
 7. Hofsted, G. (2001). Cultures Consequanece. 2nd Edition, London: Sage Publications.
 8. Oghie, V. (2009). “Explaning the Cultural Indicators of the Reappearance Era Based on Management Perspective”. M. A. Thesis, The Institute of Imam Khomeni Education. [In Persian]
 9. Baladasteyan, M. A. (2001) “The Main Origin and Features of Culture”. M. A. Thesis, The Institute of Imam Khomeni Education. [In Persian]
 10. Oghie, V. (2011). “Power Distance from the Culture of Mahdist Society Perspective”. Journal of Culture and Management Reserach, No. 1, pp. 95-126. [In Persian]
 11. A Group of Translators under the Supervision of Khoram Shahi, B. (1995). Culture and Religion. 1th Edition, Tehran: Tarhe Now. [In Persian]
 12. Royaee, R. and M. Abdoli (2009). “The Relation of Culture with Modular Repersentation Theory Based on Earnings Management Approach”. Journal of Cultural Management, No. 3, pp. 1-19. [In Persian]
 13. Etemadi, H.; Babajani, J.; Azar, A.; and Z. Diyanti Deilami (2009). “The Effect of Organizational Culture, Ownership Concentration, and Ownership Structure on the Quality of Financial Information of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”. Journal of Iranian Management Sciences, No. 15, pp. 59-85. [In Persian]
 14. Etemadi, H. and Z. Dianati Deilami
  (2009). “Studying the Effects of Organizational Culture, Budgetary Participation, and Managerial Accounting Systems on Managers' Performance”. Human Sciences Modares, No. 4, pp. 35-60. [In Persian]
 15. Setayesh, M. H.; Maher, M. H.; and M. Abolhalaj (2012). “The Effect of Personal and Social Components on the Perception of Moral Principles among Financial and Budgetary Managers of the Medical Sciences Universities of Iran”. Journal of Health Accounting, No. 1, pp. 17-32. [In Persian]
 16. Dahawy, K.; Meerino, D. B.; and T. L. Conover (2002). “The Conflict between IAS Disclosure Requirement and the Secretive Culture in Egypt”. Advances in International Accounting, Vol. 5, pp. 203-228.
 17. Askary, S.; Yazdifar, H.; and D. Askarany (2008). “Culture and Accounting Practices in Turkey”. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 5, No. 1, pp. 66-88. [In Persian]
 18. Chongruksut, W. (2009) “Organizational Culture and the Use of Management Accounting Innovations in Thailand”. Ramkhamhaeng University International Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 93-101.
 19. Heritage, H. (2007). The American Heritage College Dictionary. 4th Edition, Houghton: Mifflin Har Court.
 20. Babajani, J. (1999) “The Features of Government Accounting and Financial Reporting”. Journal of Asia Assurance, No. 13, pp. 73-80. [In Persian]
 21. Babajani, J. (2007). Accounting and Governmental Financial Controls. 5th Edition, Tehran: Allameh Tabataba'i University Publishers. [In Persian]