بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری برای 10 شرکت دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
روش پژوهش: داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه در بین 100 نفر از کارکنان شرکت‌های مورد بررسی جمع‌آوری شده است که بعد از اجرای پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ، بر اساس فرمول کوکران تعداد 70 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش آماری پژوهش، استفاده از آزمون تی‌استیودنت و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی هر یک از عوامل است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر این است که همه عوامل مورد بررسی بر اجرای موفق نظام اطلاعاتی حسابداری اثرگذار است. هم‌چنین، نتایج نشان داد که میزان تغییرپذیری نظام اطلاعاتی حسابداری از متغیر آگاهی‌نداشتن مدیران از اهمیت رایانه نسبت به سایر متغیرها بیشتر است و کم‌ترین تغییرپذیری را از متغیر استانداردنبودن روش‌های حسابداری دارد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که متغیر انعطاف‌ناپذیری نظام دارای رتبه 1 و متغیر کمبود نیروی متخصص دارای آخرین رتبه است.
نتیجه‌گیری: اجرای نظام اطلاعاتی در سازمان‌ها با مشکلات زیاد و نرخ بالای شکست روبرو است. برخی از مشکلات، ناشی از نوع فن‌آوری مورد استفاده در نظام‌ها مانند تطبیق‌نداشتن نظام‌ها با فن‌آوری‌های پیشرفته و تغییرات روزافزون و استفاده‌نکردن از نرم‌افزارهای پیشرفته و به روز برای بهره‌گیری از اطلاعات جامع و بهنگام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors in Using the Accounting Information System in the Pharmaceutical Companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Ansari 1
  • A. Rahimipoor 2
  • M. Tadrishasani 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Vali-e Asr University of Rafsanjan
2 M. A. in Accounting, Islamic Azad University of Sirjan, Member of Young Researches and Elite Club
3 M. A. in Business Management, Islamic Azad University of Sirjan, Member of Young Researches and Elite Club
چکیده [English]

Introduction: This study examines the effective factors in using the accounting information system for 10 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: The data of the research have been collected through distributing questionnaire among 100 employees of the surveyed companies which after taking the pretest and calculating Cronbach's alpha, 70 employees were selected as the sample of the study. The statistical method of the research includes using Student's t-test and Friedman test for ranking each factor.
Results: The results of the research suggest that all of the studied factors have influence on the successful implementation of accounting information system. Moreover, they have shown that the rate of variability of accounting information system derived from the variable of managers' unawareness of the importance of computer is higher than the other variables, and it has the lowest variability from the variable of nonstandard accounting methods. The results of Friedman's test also showed that the variable of system's flexibility has the 1st rank, and the variable of expert manpower shortage has the last rank.
Conclusion: Implementing the information system in organizations has been encountered many problems and high failure rate. Some of these problems are caused by the type of technology used in the systems Such as: the incompatibility between systems with advanced technologies, never-ending changes, and not using the advanced and updated softwares in order to exploit opportune and comprehensive information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information System
  • Management Information System
  • Accounting Information System
1      Mack Lloyd, R. (1999). Management Information Systems, Translators: Jamshidian, M. and A .Mahdi-pour Ata-abadi, 1st Edition, Isfahan: Isfahan University Publications. [In Persian]
2      Chang, R. and Y. W. Chang (2004). “The Effects of User Participation, Financial Incentives and Top Management Support on the Performance of Accounting Information Systems: An Experiment”, Information and Management, No. 90, pp. 1-6.
3      Arab Mazar Yazdi, M. and M. Pazhouhi (1994). “Investigating the Condition of Using Computer and Software Packages in Preparation for Financial Information by Iranian Companies”, Journal of Financial Research, Vol. 1, No. 1, pp. 46-64. [In Persian]
4      Rafaat, M. (1995). “Fundamental Considerations in the Design and Establishment of Accounting Information Systems”, Hesabdar, Vol. 11, No. 115, pp. 36-43. [In Persian]
5      Bakhtiyari, P. (1989). “Investigating the Problems of Establishing Information System in Iran”, M. A. Thesis, Tehran University. [In Persian]
6      Khajavi, Sh. and M. Etemadi Jouriyani (2010). “Investigating the Effective Factors in the Successful Implementation of Accounting Information Systems  of the Companies listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 2, No. 2, pp. 1-20. [In Persian]
7      Arab Mazar Yazdi, M. (1994). “The Necessity for Reviewing the Status of Accounting Information Systems in Accounting Education and Profession”, The Iranian Accounting and Auditing Review, No. 9, pp. 22-42. [In Persian]
 
8      Arab Mazar Yazdi, M.; Alipour, M.; and A. Arab (2007). “Investigating the Dimensions of the Relationship between Management Information System and Accounting Information System”, Hesabdar, Vol. 21, No. 182, pp. 32-39. [In Persian]
9      Ghaemi, M.; Kamyab Nowrouzi, R.; and J. Maasoumi (2012). “Matching the Capabilities of Accounting Information System to the Information Needs and Its Effect on the Performance of Companies”, Journal of Audit Science, Vol. 12, No. 46, pp. 48-61. [In Persian]
10   Mahdavi, Gh. and Z. Karimi (2014). “Assessment of Factors Influencing Tendency of Auditors to Use Achievments of Information Technology: The Independent Auditors' Perspective”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 5, No. 16, pp. 7-31. [In Persian]
11   Hajiha, Z. and Sh. Nabiyoni (2014). “Investigating the Effect of Accounting Information System Features on the Performance of It in Terms of Task Analyzability”, Journal of Management Accounting Research, Vol. 7, No. 21, pp. 47-58. [In Persian]
12   Ashari, S. (2008). “Factors Affecting Accounting Information Systems Success Implementation (An Empirical Study on Central Java Small and Medium Company)”, Thesis, Accounting Master Program Diponegoro University,Semarang.
13   Institute of Management Accountants (1995). “Developing Comprehensive Performance Indicators”, Statement No. 4U, March.
14   Mia, L. (1993). “The Role of MAS Information in Organizations: An Empirical Study”, Journal of Management, No. 25, pp. 269-285.
15   King, M. and N. A. Ismail (2005). “Firm Performance and AIS Alignment in Malaysian SMEs”, International Journal of Accounting Information Systems, No. 6, pp. 241-259.
16   Jermais, J. and L. Gani (2004). “Integrating Business Strategy, Organizational Configurations and Management Accounting Systems with Business Unit Effectiveness: A Fitness Landscapeech Approach”, Management Accounting Research, Vol. 15, pp. 179-200.
17   Chenhal, R. H. (2004). “Management Control Systems Design within Organizational Context: Finding from Contingency-Based Research and Directions for the Future”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 28, pp. 127-168.
18   Smith, D. (2000). “How Information Systems Influence User Decisions: Research Framework and Literature Review”, International Journal of Accounting Information System, Vol. 1, pp. 178-203.
19   Alipour M.; Najafi A.; and H. Sajjadi (2005). System Analysis and Design, 1st Edition, Tehran: Beh Avaran Publications. [In Persian]
20   Nadel, R. B. (1992). “Just How Good is Low-Cost Accounting Software?”, Computers in Accounting, Vol. 8, No. 3, pp. 18-49.
21   Genus, A. and K. Dickson (1995), “Technological Analysis and Strategic Management”, Journal of Managemet and Sciences, Vol. 7, No. 3, pp. 283-285.
22   Eardley, A.; Avison, D.; and P. Powell (1997). “Strategic Information Systems: An Analysis of Development Techniques which Seek to Incorporate Strategic Flexibility”, Journal of Organizational Computing, Vol. 7, No. 13, pp. 57-77.
23   Evans, J. S. (1991). “Strategic Flexibility for High Technology Manoeuvres: A Conceptual Framework”, Journal of Management, No. 28, pp. 69-89.
24   Sajjadi, S. H. and S. M. Tabatabai-nezhad (2006). Accounting Information Systems, 1st Edition, Ahvaz: Chamran University Puplications. [In Persian]
25   Abernethy, M. A. and E. Vagnoni (2004). “Power, Organization Design and Managerial Behaviour”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 29, No. 4, pp. 207-225.
26   James, E.; Hunton Vicky A.; and D. Gibson (2001). “Collective User Participation: A Catalyst for Group Cohesion and Perceived Respect”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
27   Robert P. M. (2003). “A System Implementation Study: Management Commitment to Project Management”, Information and Management, Vol. 41, No. 1, pp. 111-123.
28   Ismail, N. A. and M. King (2005). “Frim Performance and AIS Alignment in Malaysian SMEs”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 6, No. 4, pp. 241-259.
29   Ismail, N. A. and M. King (2007). “Factors Influencing the Alignment of Accounting Information Systems in Small and Medium Sized Malaysian Manufacturing Frims”, Journal of Information Systems and Small Business, Vol. 1, No. 1, pp. 1-20.
30   Sajjadi, H. and M. Dastgir (2008). “Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information System”, International Journal of Science and Technology, Vol. 6, No. 2, pp. 49-59.
31   Salehi, M. and V. Rostami (2010). “Usefulness of Accounting Information System in Emergining Economy: Empirical Evidence of Iran”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, pp.186-195.
32   Wongsim, M. and J. Gao (2011). “Exploring Information Quality in Accounting Information Systems Adoption”, IBIMA Publishing, Vol. 2011, pp. 1-12.
33   Nejadhosseini Soudani, S. (2012). “The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 5, pp. 136-145.
34   Alsharayri, M. (2012). “Evaluating the Performance of Accounting Information Systems in Jordanian Private Hospitals”, Journal of Social Sciences, Vol. 8, No.1, pp. 74-78.
35   Daoud, H. and M. Triki (2013). “Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Performance”, The International Journal of Digital Accounting Research, Vol. 13, pp. 1-35.
36   Amiri, A. and H. Salari (2013). “Effect of Accounting Information System (AIS) on Software Qualitative”, International Journal of Business and Management Invention,Vol. 2, No. 4, pp. 6-11
37   Dastgir, M.; Jamshidiyan, M.; and A. Jadidi (2003). “Investigating the Effect of the Accounting Information System Features on Improving the Managers' Decision Making: the Case of Avalanche”, The Iranian Accounting and Auditing Review, No. 34, pp. 27-50. [In Persian]
38   Etemadi, H.; Elahi, Sh.; and K. Hassan Aghaie (2006). “Investigating the Effect of Information Technology on the Qualitative Features of Accounting Information”, The Iranian Accounting and Auditing Review, No. 43, pp. 3-24. [In Persian]
39   Arab Mazar Yazdi, M.; Fathollahi, M.; and J. Kamrani. (2007). “The Reasons for Success and Failure in Implementing the Information Systems”, Hesabdar, Vol. 21, No. 184, pp. 39-43. [In Persian]
40   Ansari, A. and A. Sheibani Tazraji (2010). “Investigating and Identifying the Effective Factors on Matching the Accounting Information Systems from the Perspective of Small and Medium Industrial Companies Managers”, Journal of Accounting Knowledge, No. 3, pp.
139-159. [In Persian]
41   Haji Jabbari, R.; Yazdani, S.; and I. Dadashi-khas (2012). “Investigating the Effect of Processing Capacity of Accounting Information Systems on the Organizational Performance of Bonab Steel Industry Complex”, Journal of Productivity Management (Beyond Management), Vol. 6, No. 23, pp. 125-148. [In Persian]
42   Hajiha, Z. and Z. Pour-azizi (2012). “Investigating the Effective Factors on the Coordination of Accounting Information System”, Journal of Management Accounting Research, Vol. 5, No. 15, pp. 103-120. [In Persian]
43   Vakilifard, H. and F. Nazari (2012). “The Effective Factors on the Implementation of Accrual Accounting System in the Institutions Affiliated to the Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 111-125. [In Persian]