ضرورت‌های استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

مقدمه: اگرچه، در ایران، استقرار واحد حسابرسی داخلی بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی مطرح است اما در سازمان‌های دولتی کشورهای توسعه‌یافته نیز استقرار این واحد به‌طورکامل نهادینه شده است. بنابراین، این پژوهش به بررسی ضرورت‌های استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و کاربردی است. نمونه مورد بررسی شامل 193 نفر است که از 4 گروه به این شرح تشکیل شده است: گروه اول، کارشناسان ذی‌ربط امور مالی دانشگاه‌ها (شامل مدیران مالی، معاونان اداری و مالی، کارشناسان مالی و حسابرسان مستقل دانشگاه‌ها)؛ گروه دوم، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی؛ گروه سوم، ذی‌حسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و گروه چهارم، سایر افراد حرفه‌ای نظیر اعضای انجمن حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده است. هم‌چنین، از آزمون‌های آماری «t یک نمونه‌ای»، «تحلیل عاملی»، «تحلیل واریانس» و «فریدمن» برای بررسی گزاره‌ها و یافتن پاسخ برای سؤال‌های پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 4 عامل اصلی «ایجاد ارزش افزوده از طریق اطمینان‌بخشی»، «افزایش اثربخشی فرایند کنترل بودجه»، «ایجاد ارزش افزوده از طریق ایجاد بصیرت و ارزیابی بی‌طرفانه» و «بهبود سلامت اداری، افزایش سطح آگاهی سازمانی و کمک به حسابرسان مستقل» از عوامل اصلی ضرورت استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش ضرورت‌ها و ارزش‌آفرینی‌های واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که به منظور بهبود و ارتقاء سطح عملکرد دانشگاه‌های دولتی ایران، واحد حسابرسی داخلی در این دستگاه‌ها مستقر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessities for Establishing an Internal Auditing Unit in the State Universities of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani 1
  • F. Ghashghaie 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Alzahra University
2 M. A. Student in Accounting, Alzahra University
چکیده [English]

Introduction: Although establishing of an internal auditing unit in Iran is mostly propounded as economic establishments, in the state organizations of developed countries, this unit has been establish entirely. Hence, this research has investigated the necessities for establishing the internal auditing unit in the state universities of Iran.
Method: The current research is an applied survey. The studied sample includes 193 people which contains four groups. The first group contains the authorized financial experts of universities (including financial managers, administrative and financial deputies, and independent auditors of universities); the second one consists of the auditors of the Audit Organization; the third group includes the accountable officers and experts of the Ministry of Economic Affairs and Finance, and the fourth one insists of all the other professionals such as the members of the Iranian Association of Internal Auditors, and independent auditors. The data of the research have been collected by means of questionnaire. Also, in order to find the answers to the questions of the research, and to examine the propositions, statistical tests like One Sample T-test, Factor Analysis, ANOVA, and Friedman Test have been used.
Results: The findings of the research indicate that four main factors of “creating the added value through assurance”, “increasing the effectiveness of budgetary control process”, “creating the added value by developing insight and objective assessment”, “improving official health, increasing organizational awareness, and helping the independent auditors” are the main factors of the necessity for establishing the internal auditing unit in the state universities of Iran.
Conclusion: The results of the research indicate the necessities and values creation of internal audit unit in the universities. Therefore, it is suggested that in order to improve and elevate the level of performance in the state universities of Iran, the internal auditing unit has to be established in these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Auditing
  • State Universities
  • The Necessities for Establishing an Internal Auditing Unit
1      The Institute of Internal Auditors (2011). “Measuring Internal Auditing's Value. A Component of CBOK Study”, Available at: http://www .iia. nl/SiteFiles/IIA_leden/CB OK%203-Measuring%20IA%20Value-web.pdf. [Online] [7 May 2013]
2      Babajani, J. and M. Babaie (2011). “The Effect of Establishing Internal Auditing Unit and Constituting Audit Committee on the Promotion of the Financial Accountability Level of Universities and Institutions of Higher Education and Research”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 2, No. 4, pp. 7-27. [In Persian]
3      The Fifth Development Program of the Islamic Republic of Iran (2010). Available at: http://www.isacmsrt.ir/ files/site1/pages/barnamepanjom.pdf. [Online] [6 July 2013] [In Persian]
4     The Association of College and University Auditors (ACUA). Available at: http://www.acua.org/ ACUA/College_University_Auditors.asp. [Online] [6 July 2013]
5      The Institute of Internal Auditors (2012). “Supplemental Guidance: Value Proposition of Internal Auditing and the Internal Audit Capability Model”, Available at: https://na.theiia. org/standards-guidance/Public%20Do cuments/SG%20-%20Value%20Propo sition%20of%20IA%20and%20the%20IA%20Capability%20Model.pdf [Online] [5 May 2013]
6      Vakilifard, H. and M. Salahinezhad (2009). “Explaining and Testing the Audit Risk-Based Model in Operational Auditing”, Journal of Management Research, No. 83, pp. 33-54. [In Persian]
7      Sakalunda, F. M. (1999). “Internal Audit Reporting and Its Implementation in Government Ministries- A Case of the Ministry of Education”, Available at:http://dspace .cbu.ac.zm:8080/jspui/bitstream/12346789/187/1/SAKULANDA,%20M.%20RED0001%20%20Internal%20audit%20reporting%20and%20its%20implementation%20in%20Government%20Ministries.%20A%20case%20of%20the%20Ministry%20of%20Education.PDF.[Online] [5 May 2013]
8      Modarres, A. and M. Bidari (2011). “Examining the the Role of Added Value of Internal Auditing”, Journal of Management Accounting, Vol. 4, No. 11, pp. 65-71. [In Persian] 
9      Anderson, U.; Christ, M.; Johnstone, K.; and L. Rittenberg (2009). “Effective Sizing of Internal Audit Activities for Colleges and Universities”, A Research White Paper Prepared for The Institute of Internal Auditors, The Association of College and University Auditors, and The University of California System-Dept. of the Auditor, Available at: http://iia. nl/SiteFiles/IIA_leden/EFFECTIVE%20SIZING%20ORGANIZATION .DL.pdf. [Online] [6 May 2013]
10  Regulation of Corporate Governance (2007). “Tehran Stock Exchange”, Available at:http://tse.ir/cms/Portals/ 1/Hesabresi%20Dakheli/rahbari%20sherkati.pdf. [Online] [6 January 2013][In Persian]
11  Austin, P. A. (2011). “Budgetary Control in the Public Sector: The Role of the Internal Audit Agency of Ghana”, Thesis Submitted to the Institute of Distance Learning. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Available at:  http://ir. knust.edu.gh/bitstream/123456789/4400/1/Patience%20A.%20Austin.pdf. [Online] [6 July 2013]    
12  Kapambwe, J. (1998). “Internal Audit and Good Corporate Governance- A Zambia Perspective”, The Copperbelt University, The School of Busines, Department of PostgraduateStudies, Available at: http://dspace.cbu.ac.zm: 8080/jspui/bitstream/123456789/93/1/KAPAMBWE,%20JESTUS0001%20%20Internal%20audit%20and%20good%20corporate%20governance.%20A%20Zambian%20perspective.PDF. [Onlin] [6 May 2013]
13  Karrahi Moghadam, S. and M. Moradi (2005). “Internal Auditing in the 21st Century”, Journal of Certified Public Accountant, Vol. 3, No. 7, pp. 37-42. [In Persian]
14  Ferreira, I. (2007). “The Role of Internal Auditors in the Professional Development of Audit Committee Members”, Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Commerce, University of South Africa, Available at:http://uir.u nisa.ac.za/bitstream/handle/10500/632/dissertation.pdf?sequence=1.[Online] [6 May 2013]
15  Ansari, A. and H. Shafie (2009). “Examining the Effect of Internal Auditing Variables on Audit Program”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 16, No. 58, pp. 21-34. [In Persian]
16  Sasani, A. and M. Sharifi-rad (2012). “The Usefulness of Internal Auditing Unit”, Hesabras, No. 62, pp. 1-8. [In Persian]
17  Alavi Tabari, S. H. and R. Asa-bakhsh (2010). “The Role of Audit Committee and Examining the Obstacles in Creating and Applying It in Iran”, Journal of Accounting Advances, Vol. 2, No. 1, pp. 155-177. [In Persian]
18  Mojtahedzade, H. (2009). “The Relationship between Leadership Styles and Administrative Deviations”, Tadbir (A Monthly Magazine on Management), No. 212, pp. 41-44. [In Persian]
19  Rashidi, A. (2011). “The Promotion of Official Health and Combat Against Corruption”, Markazi Governor General Office of Education, Available at:http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Fil/ShowFile.aspx?ID=703dca5b-665d-46c8-acbc-995f80596627. [Online] [12 April 2014] [In Persian]
20  The Institute of Internal Auditors (2013), “Internal Auditing, Accountability and the War on Corruption, Opinion Pieces”, Available at:http://c.ymcdn.com/sites/www.iiasa.org.za/resource/collection/BA8203A5-101F-460C-A2EC1DDEC9FED153/A ccountability_and_the_war_on_corruption.pdf. [Online] [6 May 2013]
21  Pakravan, L. (2013). “Future Path of Internal Auditing”,Donya-e-Eqtesad Daily News, Issue 2959, Jully 6th, p. 32, Available at: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/737415/. [Online] [6 July 2013] [In Persian]
22  Mahdavi, Gh. and M. Golmohammadi (2012). “An Investigation into the Level of Familiarity of Chief Financial Officers with New Methods of Budgeting in Fars Province Authorities”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 85-110. [In Persian]
23  Setayesh, M.; Maher, M.; and M. Abol-hallaj (2012). “Examining the Effect of Individual and Social Structures on Understanding Ethical Principles between Financial and Budgetary Managers of the Iranian Universities of Medical Sciences”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 17-32. [In Persian]
24  Mahdavi, Gh. and M. Maher (2013). “The Examination of Managers Attitudes toward the Quality of Financial Reports (Case Study: Fars Province University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 78-96. [In Persian]
25  Azar, A. and M. Momeni (2006). Statistics and Its Application in Management, Vol. 2, 9th Edition, Tehran: Samt Publications. [In Persian]
Momeni, M. and A. Faale-Ghayumi (2012). Statistical Analyses by Means of SPSS, 6th Edition, Tehran: Moalef Publications. [In Persian]