توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی شریف.

2 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 استادیار اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

4 دانشیار مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت هزینه‌یابی در اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی، در پژوهش حاضر روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در بخش اورژانس بیمارستان بوعلی تهران برای محاسبه بهای تمام شده منابع انسانی به طور آزمایشی بکار گرفته شده است.
روش پژوهش: در این پژوهش، هدف توسعه روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا از طریق تحلیل فرآیندی احتمالی و مشمول دوباره‌کاری است. به این ترتیب که روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا با شبیه‌سازی ترکیب شده و در آن هزینه‌های بیکاری منابع انسانی نیز در نظر گرفته می‌شود. از روش مزبور برای محاسبه هزینه بیماران در بخش اورژانس بیمارستان استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش از طریق مشاهده مستقیم و زمان‌سنجی فعالیت‌های مربوط به 100 بیمار و مصاحبه با سه نفر از مسئولین بیمارستان گردآوری و برای انجام محاسبات از نرم‌افزار اکسل نسخه 2010 و برای شبیه‌سازی از نرم‌افزار ارنا نسخه 10 استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متوسط هزینه بیماران بحرانی و سرپایی، به ترتیب، 579 و 227 ریال است. به‌طور دقیق‌تر، هزینه استفاده از منابع برای بیماران بحرانی 267 ریال و هزینه بیکاری منابع انسانی برای این نوع بیماران 312 ریال است. هم‌چنین، این ارقام برای بیماران سرپایی، به ترتیب، 119 و 108 ریال است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، هزینه بیکاری منابع انسانی بخش زیادی از هزینه‌های بیماران را تشکیل می‌دهد. بنابراین، برای استفاده بهتر و بهره‌وری بیشتر از منابع انسانی باید برنامه‌ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Human Resources Costing Method Depending on Time-Driven Activity (A Case Study: Bu-Ali Sina Hospital, the Emergency Ward, Tehran)

نویسندگان [English]

  • A. Rahiminezhad 1
  • M. Bagherpour 2
  • A. Erjaie 3
  • M. Sepehri 4
1 M. A. Student in MBA, Sharif University of Technology
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor, Pediatrics Department, Shiraz University of Medical Sciences
4 Associate Professor, MBA, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Introduction: Due to the importance of costing in managerial decision-making, in this study, the method of time-driven activity-based costing has been used in order to calculate the cost price of human resources experimentally in the emergency ward of Bu-Ali-Sina Hospital in Tehran.  
Method: In this research, the aim of developing the method of time-driven activity-based costing through analysis is a probable process and it includes duplication in such a way that the method of time-driven activity-based costing has been combined with simulation and also, the unemployment costs of human resources has been included. This method has been used for calculating the costs of patients in the emergency ward of the hospital. The required data have been collected through time study and direct observation of the activities related to 100 patients, and interview with three persons in charge at the hospital for investigating the subject of the research; and for doing the calculations, Excel Software Version 2010, and for simulating, Arena Software Version 10 have been applied.
Results: The results of the research indicate that the average cost of critical patients and outpatients is 579 and 227 Rials respectively. More accurately, the cost of applying resources for critical patients is 267 Rials, and the unemployment cost of human resources for this type of patients is 312 Rials. Moreover, these numerals for outpatients are 119 and 108 Rials respectively.   
Conclusion: Based on the results of the research, the unemployment cost of human resources contains a large amount of patients' costs. Therefore, planning should be done in order to use human resources much better, and to reach a higher productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emergency
  • hospital
  • Simulation
  • Cost of Human Resources Unemployment
  • Time-Driven Activity-Based Costing
1        Cooper, R. and R. S. Kaplan (1992). “Activity-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage”, Accounting Horizons, Vol. 3, No. 6, pp. 1-13.
2        Kaplan, R. S. and S. R. Anderson (2007). Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits, 1st Edition, Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Press.
3        Kaplan, R. S. and S. R. Anderson (2004). “Time-Driven Activity-Based Costing”, Harvard Business Review, Vol. 9, No. 11,pp. 4-45.
4        Khalife Soltani, A. and M. Mirzaie Kalani (2012). “Time-Driven Activity-Based Costing Model”, Journal of Accounting and Auditing Studies, Vol. 1, No, 3, pp. 25-47. [In Persian]
5        Hedman, R.; Sundkvist, R.; Almström, P.; and A. Kinnander (2013). “Object-Oriented Modeling of Manufacturing Resources Using Work Study Inputs”, Procedia CIRP,  Vol. 7, pp. 443-448.
6         Donovan, C. J.; Hopkins, M.; Kimmel, B. M.; Koberna, S.; and C. A. Montie (2014). “How Cleveland Clinic Used TDABC to Improve Value”, Healthcare Financial Management: Journal of the Healthcare Financial Management Association, Vol. 68, No. 6, pp. 84-88.
7         Kaplan, R. S. (2014). “Improving Value with TDABC”, Healthcare Financial Management:  Journal of the Healthcare Financial Management Association, Vol. 68, No. 6, pp. 76-83.
8        Ahmed, M. A. and T. M. Alkhamis (2009). “Simulation Optimization for an Emergency Department Healthcare Unit in Kuwait”, European Journal of Operational Research, Vol. 198, pp. 936-942.
9        Demeere, N.; Stouthuysena, K.; and F. Roodhooft (2009). “Time-Driven Activity-Based Costing in an Outpatient Clinic Environment: Development, Relevance and Managerial Impact”, Health Policy, Vol. 92, No. 2, pp. 296-304.
10    Mohammadi, Y.; Baghestani, E.; Bahrami, A.; Entezarian Ardakani, S.; and Gh. Ahmadi Tehrani (2012). “Calculating the Cost Price of Dialysis Using Activity-Based Costing Method in Shahid Sadoughi Hospital, Yazd, 2010”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 73-89. [In Persian]
11    Rajabi, A. (2011). “Activity-Based Costing: A New Outlook on Calculating the Cost Price of Training All Majors of Medical Department, A Comparative Study: Shiraz, Fasa, and Yazd Medical Universities”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 18, No. 64, pp. 35-56. [In Persian]
12    Khani, A.; Mehrani, S.; and E. Ghane (2013). “Applying Time-Driven Activity-Based Costing in the ICU Ward of Shariati Hospital of Isfahan Province”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 6, pp. 40-57. [In Persian]
13     Foroghi, D.; Haghighi Parpari, M.; and A. Rasaiian (2013). “The Feasibility of Implementating the Activity-Based Costing in Operational Budget of Government Agencies (A Case Study: Government Agencies of Isfahan Province)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 42-67. [In Persian]
14     Chakravarthy, S. R. (2012). “Reliability, Health Care, and Simulation”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 29, pp. 44-51.
15     Kamrani, M.; Hashemi Esmaeil Abadi, S. M.; and S. Rahimpour Golroudbary (2014). “Traffic Simulation of Two Adjacent Unsignalized T-Junctions During Rush Hours Using Arena Software”,Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 49, pp. 167-179.
16  Lin, J.; Gao, B.; and C. Zhang (2014). “Simulation-Based Investment Planning for Humen Port”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 40, pp. 161-175.