الزامات اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

مقدمه: به دلیل اهمیت بودجه‌ریزی و لزوم تغییر شیوه بودجه‌ریزی فعلی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، پژوهش حاضر با هدف بررسی الزامات اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان امور مالی، کارشناسان بودجه، کارشناسان حسابداری و مسئولین واحدها و بخش‌های بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد به تعداد 38 نفر تشکیل می‌دهد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است و روایی و پایایی آن، به ترتیب، از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ تأیید شده است. هم‌چنین، داده‌ها با بکارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون t همبسته بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار در هر یک از ابعاد اختیار، توانایی و پذیرش و هم‌چنین در مجموع برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد تفاوت معنا‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد وضعیت موجود برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را پایین‌تر از وضعیت مورد انتظار آن ارزیابی کردند؛ به طوری که وضعیت موجود در هر سه بُعد اختیار، توانایی و پذیرش نسبت به وضعیت مورد انتظار در سطح پایین‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessities of Implementing Performance-Based Budgeting in Urmia University of Medical Sciences (A Case Study: Mahabad Imam Khomeini Hospital)

نویسندگان [English]

  • N. Rezaie 1
  • J. Rostami 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Maraghe Branch
2 M. A. Student in Public Administration (Financial Administrative Subdiscipline), Islamic Azad University, Mahabad Branch
چکیده [English]

Introduction: Because of the importance of budgeting, and the necessity of changing the method of the present budgeting to Performance-Based, this research has been conducted with the purpose of investigating the necessities of implementing Performance-Based Budgeting in Mahabad Imam Khomeini Hospital.
Method: The type of the current research is applied and descriptive. The statistical population of the research include 38 personnel of all the employees of financial affairs, budgeting experts, accounting experts, and those who are in charge of units and departments of Mahabad Imam Khomeini Hospital. In order to collect the data, a questionnaire has been used, and the validity and reliability of the research have been confirmed respectively through Face Validity and Cronbach's Alpha. Also, the data have been examined by the application of SPSS Software Version 21, and Correlated t-Test.
Results: The results out of testing the hypotheses of the research indicated that there exists a significant difference between the current situation and the expected situation of the dimensions of authority, ability, and acceptance; moreover, totally, there is a significant difference for implementing Performance-Based Budgeting by using the method of Activity-Based Financing in Mahabad Imam Khomeini Hospital.
Conclusion: The staff of Mahabad Imam Khomeini Hospital evaluated the current situation for implementing Performance-Based Budgeting through the method of Activity-Based Financing less than what  they had expected; so that the current situation in each three dimensions of  authority, ability, and acceptance in relation to the expected situation is located in the lower level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity-Based Financing
  • budget
  • Mahabad Imam Khomeini Hospital
  • Performance-Based Budgeting
1      Ahmadi, A. (2008). The Bases and Principles of Budgeting with an Emphasis on Operational Budget, 1st Edition,Hamedan: Noor-Elm Publications. [In Persian]
2      Hassan-abadi, M. and A. Najjar-sarraf (2006). “The Path of the New Operational Budgeting”, The Journal of Planning and Budgeting, Vol. 11, No. 101, pp. 71-96. [In Persian]
3      Sanaie, D. and M. Ebadi (2008). “SWOT Analysis of the Administrative System for Implementing Operational Budgeting and by the Method of Cost Price and Its Beyond Challenges”, The 2nd International Operational Budgeting Conference, May 7th and 8th, Tehran, Iran. [In Persian]
4      Kebriayi, A. (Translator) (1999). Hospital Administration, 1th Edition, Tehran: The Research Institute of Social Security Organization. [In Persian]
5      Mobaraki, H.; Hadian, M.; Salemi, M.; Alizadeh, A.; and Sh. Mohseni (2012). “Investigating the Cost Price of Medical Sciences by Using Operational Budgeting in the Health Center of Rudan-County, Hormozgan Province”, Journal of Hormozgan University of  Medical  Sciences, Vol. 16, No. 1, pp. 34-41 [In Persian].
6      Saadat, M. (2001). Budget and Budgeting, 1th Edition, Qom: Vahdat Publications. [In Persian]
7      Salem Safi, P. (2004). “Evaluating the Results of Implementing the System of Operational Budgeting in the Recognition Section of Meshginshahr Vali-Asr Hospital, with an Emphasis on the Cost Price of Services”, M. A. Thesis, Iran University of Medical Sciences and Health Services. [In Persian]
8      Ebrahimi, S.; Fardani, S.; Moohammad Naby, Z.; and N. Valiani (2009). “The Strategic Investigating and Analyzing the Implementation of the Operational Budgeting System in Isfahan Municipality (by Using SWOT Matrix)”, The 3rd International Operational Budgeting Conference, July 8th and 9th, Tehran.
9      Azar, A. and T. Amir-khani (2014). Performance-Based Budgeting: The Theory and Implementation Model, 1st Edition, Tehran: Institute for Management and Planning Studies. [In Persian]
10  Azar, A. and A. Khadivar (2014). Performance-Based Budgeting: Modeling Paradigms, 1st Edition, Tehran: Islamic Parliament Research Center Publications. [In Persian]
11  Panahi, A. (2011). Operational Budgeting in Theory and Practice, 6th Edition, Tehran: Islamic Parliament Research Center Publications. [InPersian]
12  Saeeda Ardakani, S.; Shahi, S.; Farjad, R.; and F. Mosanezhad (2010). “Operational Budgeting, Budget and Its Challenges In Iran”, Journal of Certified Public Accountant, No. 8, pp. 141-146. [In Persian]
13  Ghaderi, M. and A. Farzib (2006). New Governmental Budgeting, 1th Edition, Tehran: Management and Planning Organization of Iran. [In Persian]
14  Ebrahiminezhad, M. and E. Farajvand (2007). Budget: From Formulation to Control, 4th Edition, Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT) Publications. [In Persian]
15  Andrew, M. (2004). “Authority, Acceptance, Ability and Performance-Based Budgeting Reforms”, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, No. 4, pp. 334-336.
16  Asaadi, M.; Ebrahimi, M. and G. Baba Shahi (2007). “Identifying the Implementation Obstacles of Operational Budget in the Islamic Republic of Iran Customs Administration Based on SHAH Model”, The 2nd International Operational Budgeting Conference, May 8th and 9th, Tehran, pp.180-202. [In Persian]
17  Foltin, C. (1999). “State and Local Government Performance: It's Time to Measure Up!”, The Government Accountants Journal, Vol. 48, No. 1, pp. 40-46.
18  Melkers, J. and K. Willoughby (1998). “The State of the States: Performance-Based Budgeting Requirements in Forty-Seven out of Fifty”, Public Administration Review, Vol. 58, No.1, pp. 66-73.
19  GAO (1999). “Performance Budgeting: Initial Experiences under the Results Act in Linking Plans with Budgets”, Available at:http://www.gao. gov/products/AIMD/GGD-99-67. [Online] [16 November 2014].
20  Young, R. (2003). “Performance-Based Budget System, Public Policy and Practice”, An Electronic Journal Devoted To Governance And Public Policy In South Carolina, Vol. 2, No. 2, pp. 1-10.
21  Kettle, D. (1992). Deficit Politics, 1st Edition, New York: Macmillan Publishing.
22  Robinson, M. and J. Brumby (2005). “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”, Imf Working Paper, Available at: http://core.ac.uk/ download/pdf/7186925.pdf. [Online] [16 November 2014].
23  Rajabi, A. (2003). “Designing Activity-Based Costing System to Calculate the Cost Price of Services in the Public Hospitals (A Case Study: Shiraz Shahid Faghihi Hospital)”, The 7th Iranian Accounting Conference, Babolsar, 23 November. [In Persian]
24  Vianchi, A. (2009). “Investigating the Operational Budgeting Trend from the Perspective of Health Economics”, The 1st International Conference on Operational Budgeting, Tehran, Penku Group, May 11th and 12th, pp. 155-188. [InPersian]
25  Karimi Khorami, A. (2008). “Investigating the Problems of Implementing Operational Budgeting in the Sepah Banks in Yazd Province”, M. A. Thesis, Islamic Azad University, Yazd Branch.
26  Hozuri, M. J.; Mogharreb, M.; and A. Jannati (2010). “Identifying the Necessities of Implementing Operational Budgeting in the Iranian Universities of Medical Sciences”, The 4th International Operational Budgeting Conference, 4 to 10 August, Tehran, Penku Group, pp. 101-111. [InPersian]
27  Arslan, A. and A. Taheri (2010). “The Analysis of Implementing Operational Budgeting System by Using SWOT Matrix in the Academic Center for Education, Culture and Research of Yazd, Using Matrix Swot”, The 4th International Operational Budgeting Conference, Tehran, 16 August. [In Persian]
28  Poorzamani, Z. and B. Naderi (2012). “Investigating the Implementation Obstacles of Operational Budget in the Iranian Organizations of Free Trade-Industrial Zones”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp.1-16. [In Persian]
29   Moradi, J.; Valipour, H.; Mansourabadi, A.; and R. Zare (2012). “The Feasibility of Implementing Operational Budgeting (A Case Study: Shiraz Municipality)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, Nos. 2 and 3, pp. 85-109. [In Persian]
30  Azar, A.; Eskandari, K.; Eskandari, Gh.; and Sh. Poorbabaie (2012). “Prioritizing the Effective Factors in the Operational Budgeting Establishment”, The 5th International Operational Budgeting Conference, Tehran, December 26th and 27th. [In Persian].
31  Foroughi, D.; Haghighi Parapari, M.; and A. Rassaiyan (2012). “The Feasibility of Implementing the Activity-Based Costing in Operational Budgeting of Governmental Organizations”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 47-62. [In Persian]
32  Pakmaram, A.; Esgandari, K.; Babaei, Koshteli, H.; and M. Khalili (2012). “Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Performance-Based Budgeting in Telecommunications Company with TOPSIS Method”, African Journal of Business Management, Vol. 6, No. 24, pp. 7344-7353.
33  Nezhad-labbaf, S. and A. Jari (2014). “The Feasibility of Implementing Operational Budgeting in Isfahan University of Medical Sciences Based on SHAH Model”, The 6th International Performance-Based Budgeting Conference, June 1th and 2th, Tehran, Institute for Organization Management, pp. 1-14. [In Persian]
34  Simbarashe, I. M. (2005). An Examination and Analysis of the Application of Performance-Based Budgeting Systems in California Urban Transit Agencies, 1st Edition,USA: University of La Verne.
35  King, R.; Clarkson, P. M.; and S. Wallace (2010). “Budgeting Practices and Performance in Small Healthcare Businesses”, Management Accounting Research, Vol. 21, No. 1, pp. 40-55.
36  Khoddamipour, A. and M. Zeinali (2007). “Performance-Based Budgeting System and Its Effect on the Performance and Accountability of the Government”, Hesabras, No. 37, pp. 56-60. [In Persian]
37  Namazi, M. (1999). “Investigating the Activity-Based Costing System in Management Accounting and Its Behavorial Considerations”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 7, No. 2, pp. 71-106. [In Persian]