بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بیرجند

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت از منظر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش: در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت از طریق پنج متغیر به‌عنوان معیارهای تمرکز مالکیت بررسی شده است. هم‌چنین، از متغیر کیو توبین برای اندازه‌گیری ارزش شرکت‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 28 شرکت در بازه زمانی 1391-1387 است که در صنعت دارو فعالیت داشته‌اند. فن آماری مورد استفاده در این پژوهش از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است و برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار SAS نسخه 1/9 استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای جمع سهام سهامداران اصلی، لگاریتم طبیعی جمع سهام سهامداران اصلی، درصد سهام سهامداران اصلی، جمع مربعات درصد سهام سهامداران اصلی و لگاریتم طبیعی درصد سهام سهامداران اصلی به عنوان معیارهای تمرکز مالکیت و هم‌چنین، متغیرهای حقیقی یا حقوقی‌بودن سهامداران اصلی و درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیرگذار نیست.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، تفسیر یافته‌های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت در صنعت دارو، از نظر آماری رابطه معناداری وجود ندارد. افزون براین، نوع سهامدار اصلی و درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ownership Structure on the Firm Value of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Panel Data Analysis

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • F. Davtalabe Tousi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad
2 M. A. Student in Accounting, Islamic Azad University, Birjand Science and Research Branch
چکیده [English]

Introduction: The aim of this research is to investigate the effect of ownership structure from the perspective of concentration ownership and degree of control on the firm value of the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: Panel data has been used in this research in order to test the presented hypotheses. The effect of ownership concentration on firm value has been done by five variables as ownership concentration criteria. Moreover, Tobin's Q has been used to evaluate firms' value. The statistical sample includes 28 companies during 2008-2012 which have been working in the industrial field of pharmaceutical materials. The statistical model of multivariate linear regression is used in this research, and for analyzing statistical data, SAS Version. 9.1 has been applied.
Results: The results of the research reveal that the variables such as: sum of the share of the main shareholders, natural logarithm of sum of the share of the main shareholders, the main equity capital percentage, sum of the squares of the share percentage of the main shareholders, natural logarithm of the main equity capital percentage as the standards of ownership concentration as well as the variables of reality and legality of the main shareholders, and the degree of control have no effect on firm value.
Conclusion: In general, the interpretation of the findings of the research suggest that there is no meaningful relationship between ownership concentration and firm value statistically. Besides, type of the main shareholder and the degree of control do not have any influence on firm value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Firm Value
  • Ownership Concentration
  • Ownership Structure
  • Panel Data
1      Sadeghi Sharif, S. J. and M. Kaffash Panje-shahi )2009). “The Effect of Combining Shareholders on the Return of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 6, No. 55, pp. 51-66. [In Persian]
2      Mohammadi, A. and H. Dastyar (2013). “The Evaluation of Pharmaceutical Companies Efficiency and their Ranking by Using Window Data Analysis Approach”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 23-39. [In Persian]
3      Ahmadvand, A.; Kamran Rad, S.; and R. Kamran Rad (2011). “The Relationship between Managemental Ownership and Pharmaceutical Companies Performance”, Journal of Financial Accounting and Auditing, Vol. 3, No. 10, pp. 143-161. [In Persian]
4      Hanafizade, P.; Rasekh, H; and M. Mirsalehian (2012). “The Evaluation Model of Integrated Performance - A Case Study: The Pharmaceutical Industry”, Journal of Industrial Management Studies, Vol. 10, No. 26, pp. 87-114. [In Persian]
5      Abbasi, E.; Ahmadi, S. H.; and E. Hamidi (2013). “Ranking the Companies of Pharmaceutical Industry with Integrated Multi-Criteria Decision-Making Approach and Genetic Algorithm”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 57-77. [In Persian]
6      Mirzaie, H.; Khataie, M.; and Y. Ghanbari (2013). “Investigating the Relationship between Business Risk and Financial Risk with the Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 2, pp. 77-91. [In Persian]
7      Salehi, M.; Enayati, Gh.; and P. Javadi (2013). “Investigating the Relationship between Intellectual Capital and Economic Value Added with the Financial Performance of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 2, pp. 51-76. [In Persian]
8      Kashani-pour, M. and A. Rasaiyan (2009). “Corporate Governance and Control”, Economic Journal, Nos. 89 and 90, pp. 75-91. [In Persian]
9      Sinaie, H.; Selgi, M.; and K. Mohammadi (2011). “The Effect of Growth Opportunities on the Relationship between Capital Structure, Dividend Income and Ownership Structure with Firm Value”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 3, No. 4, pp. 87-102. [In Persian]
10  Namazi, M. and E. Kermani (2008). “The Effect of Ownership Structure on the Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 15, No. 53, pp. 83-110. [In Persian]
11  Babaie Zakili, M. and Zh. Ahmadvand (2008). “Investigating the Effect of Ownership Structure on the Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Financial Research, Vol. 10, No. 26, pp. 41-60. [In Persian]
12  Shahiki Tash, M.; Kazemi, M.; and M. Amini (2012). “Investigating the Relationship between Ownership Structure and the Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange: A Panel Data Analysis”, Economic Journal, Vol. 12, Nos. 9 and 10, pp. 5-24. [In Persian]
13  Dadashi, I.; Asghari, M.; Zareie, S.; and M. Jafari-baie (2013). “Investigating the Effect of Capital Structure and Financing Method of Technical Efficiency of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]
14  Mandaci, P. and G. Gumus (2010). “Ownership Concentration, Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence form Trkey”, South East European Journal of Economics and Business, Vol. 5, No. 1, pp. 57-66.
15  Chowdhury, A. and S. P. Chowdhury (2010). “Impact of Capital Structure on Firm's Value: Evidence from Bangladesh”, Business and Economic Horizons, Vol. 3, No. 3, pp. 111-122.
16  Garcıa, E. and J. P. Sanchez (2011). “Firm Value and Ownership Structure in the Spanish Capital Market”, Corporate Governance, Vol. 11, No. 1, pp. 41-53.
17  Ammann, M.; Oesch, D.; and M. M. Schmid (2011). “Corporate Governance and Firm Value: International Evidence”, Journal of Empirical Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 36-55.
18  Sulong, Z. and F. Mat Nor (2010). “Corporate Governance Mechanisms and Firm Valuation in Malaysian Listed”, Journal of ModernAccounting and Auditing, Vol. 6, No. 1, pp. 1-18.
19  Bozec, Y. and R. Bozec (2010). “Overall Governance, Firm Value and Deviation from One Share”, International Journal ofManagerial Finance, Vol. 6, No. 4, pp. 305-328.
20  Najjar, B. and P. Taylor (2008). “The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure: New Evidence from Jordanian Panel Data”, Managerial Finance Journal, Vol. 34, No. 12, pp. 919-933.
21  Chapelle, A. (2004). “Block Investments and the Race for Corporate Control in Belgium”, Center Emile Bernheim Working Paper, Research Institute in Management Sciences, No. 04/019, pp.1-26.
22  Sadighian, A. (2009). “The Effect of Ownership Structure and Board of Directors as Corporate Governance Mechanisims on Firms' Value”, M. A. Thesis, Management and Economic Department, Sharif University of Technology, Tehran.  [In Persian]
23  Sohrabi Jahromi, A. (2011). “Studying the Effect of Auditing Methods on the Judgment of Financial Statements of the Investigated Entities”, Journal of Audit Science, Vol. 11, No. 45, pp. 104-126. [In Persian]
24  Morck, R.; Shleifer, A.; and R. W. Vishny (1988). “Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics, Vol. 20, Nos. 1-3, pp. 293-315.