امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

مقدمه: در این پژوهش، وضعیت عوامل مرتبط با اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه شامل سه عامل توانمندی، مشروعیت و مقبولیت بررسی شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان مالی و بودجه و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال 1393 (در مجموع 110 نفر) است. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه پژوهش‌گرساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه شامل اعتبار محتوایی و اعتبار عاملی، به‌ترتیب، با استفاده از نظرات متخصصان و نرم‌افزار AMOS نسخه 20 و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها نیز با بکارگیری آزمون تی تک نمونه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از نظر آزمودنی‌ها، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به غیر از مشروعیت قانونی، مشروعیت سازمانی و مقبولیت مدیریتی، سایر شرایط لازم برای اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله توانمندی (توانمندی ارزیابی عملکرد، انسانی و فنی)، مشروعیت رویه‌ای و مقبولیت (مقبولیت سیاسی و هم‌خوانی مشوق‌ها) فراهم نیست.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت سه عامل توانمندی، مشروعیت و مقبولیت و تلاش برای بهبود آن به منظور اجرای هر چه بهتر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بیش از پیش احساس می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Implementing Activity-Based Costing Method in the Performance-Based Budgeting of the Isfahan University of Medical Sciences Based on SHAH Model

نویسندگان [English]

  • M. Arab Salehi 1
  • E. Hatampoor 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Isfahan University
2 M. A. in Accounting, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch
چکیده [English]

Introduction: In this study, the situation of the associated factors which includes three factors of ability, authority, and acceptance with the implementation of Activity-Based Costing method in Performance-Based Budgeting in the Isfahan University of Medical Sciences Based on SHAH model has been examined.
Method: This research is applied in terms of purpose, and regarding the nature of the data, it is descriptive analytic. The statistical sample of the research includes managers, financial and budget experts, and chief accountants of the Isfahan University of Medical Sciences in 2014 (totally 110 people). For collecting the data of the research, a researcher-made questionnaire has been used. The validity of the questionnaire which includes content credit and factoring credit, respectively, was tested by the opinion of experts, and by using AMOS Software Version 20, and its reliability was approved through Cronbach's Alpha. The data were analyzed by using one-sample T-test and SPSS Software Version 20.
Results: The results of the research state that according to the subjects, in the Isfahan University of Medical Sciences, except the legal authority, organizational authority, and managerial acceptance, all the other necessary conditions for implementing Activity-Based Costing method in the Performance-Based Budgeting such as ability (the ability of technical, humane, and performance evaluation), policy authority, and acceptance (political acceptance and association of incentives) are not available.  
Conclusion: Based on the findings of the research, it is necessary more than ever to consider the situation of three factors of ability, authority, and acceptance; moreover, it is increasingly essential to try to improve it in order to implementing Activity-Based Costing in the Performance-Based Budgeting much better in the Isfahan University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ability
  • Acceptance
  • Activity-Based Costing
  • authority
  • Performance-Based Budgeting
1      Babajani, J. and M. Rasuli (2011). “Identifying the Obstacles and Difficulties in the Implementation of Operational Budgeting System in the Iranian Government Authorities”, Journal of Financial Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 32-50. [In Persian]
2      Hasan-abadi, M. and A. Najar Saraf (2010). The Application of Performance Information in the Budgeting System, 1st Edition, Tehran: Industrial Research and Training Center of Iran.[In Persian]
3      Andrews, M. (2004). “Authority, Acceptance, Ability and Performance-Based Budgeting Reforms”, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, No. 4, pp. 332-344.
4      Arieh, B. and L. Qian (2003). “Activity-Based Cost Management for Design and Development Stage”, International Journal of Production Economics, Vol. 83, No. 2, pp. 169-183.
5      Sastry, S. and S. King (2005). “Competing for Funds in Austere Times: How to Win With Performance-Based Budgeting?” The Journal of Government Financial Management, Vol. 54, No. 4, pp. 1-5.
6      Abol-hallaj, M. (2009). “Accrual Accounting and Implementation of New Financial System in the Health Sector”, Available at: www.budget .mohme.gov.ir. [Online] [16 July 2012][In Persian]
7      Forughi, D.; Haghighi Parapari, M.; and A. Rasaian (2012). “The Feasibility of Implementing Activity-Based Costing Method in the Operational Budgeting of the Government Agencies (A Case Study: Government Agencies of Isfahan Province)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 47-62. [In Persian]
8      Ghaderi, M. and A. Farzib (2006). New Governmental Budgeting, 1st Edition, Tehran: Management and Planning Organization of Iran. [In Persian]
9      Daneshfard, K. and S. Shiravand (2012). “The Obstacles of Implementation of Operational Budgeting in the Treatment Domain of the Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, Vol. 14, No. 42, pp. 90-96. [In Persian]
10  Hejazi, R. and R. Saadat (2013). “A Review on Implementing Activity-Based Costing in the Health Services Sector”, Journal of Knowledge and Research, Vol. 9, No. 33, pp. 10-15. [In Persian]
11  Shah, A. (1998). “Balance, Accountability, and Responsiveness: Lessons about Decentralization”, The World Bank Policy Research Working Paper Series, Paper 2021, Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Balance AccountabilityandResponsiveness.pdf. [Online] [16 July 2012]
12  Foltin, C. (1999). “State and Local Government Performance: It’s Time to Measure Up!” The Government Accountants Journal, Vol. 48, No. 1, pp. 6-40.
13  Harris, J. (2001). “Performance Budgeting in Maine”, Paper Presented at the Managing Performance Conference, Baltimore, 11 October.
14  Melkers, J. and K. Willoughby (1998). “The State of the State: Performance-Based Budgeting Requirements in 47 out of 50”, Public Administration Review, Vol. 58, No. 1, pp. 66-73.
15  Young, R. D. (2003). “Performance Based Budget Systems”, Public Policy and Practice, Vol. 2, No. 2, pp. 1-24.
16  Xavier, J. A. (1998). “Budget Reform in Malaysia and Australia Compared”, Public Budgeting and Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 99-118.
17  Kettle, D. (1992). Deficit Politics: Public Budgeting in its Institutional and Historical Context, 1st Edition, NewYork: Macmillan Publishing.
18  Kline, J. (1997). “Local Government Outcome Based Performance Measures and Customer Standards: Has Their Time Come?”, The Governments Accountants, Vol. 45, No. 4, pp. 47-62.
19  Assadi, M.; Ebrahimi, M.; and J. Baba Shahi (2009). “Identifying Obstacles in Implementing Operational Budget in the Islamic Republic of Iran Customs Administration Based on SHAH Model”, The 2nd International Conference on Operational Budgeting, Tehran, 7 and 8 May. [In Persian]
20  Poorzamani, Z. and B. Naderi (2012). “Investigating the Obstacles in Implementing Operational Budget in the Iranian Organizations of Free Trade-Industrial Zones”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 1-16. [In Persian]
21  Krumwiede, K. P. (1998). “The Implementation Stages of Activity-Based Costing and the Impact of Contextual and Organizational Factors”, Journal of Management Accounting Research, Vol. 10, No. 2, pp. 239-277.
22  Chongruksut, W. (2005). “The Adoption and Implementation of Activity-Based Costing in Thailand”, Asian Review of Accounting, Vol. 13, No. 2, pp. 1-17.
23  Ramadhan, S. (2009). “Budgetary Accounting and Reporting Practices in Bahraini Governmental Units: An Empirical Study”, International Business Review, Vol. 18, No. 2, pp. 168-183.
24  Fei, Z. Y. and C. R. Isa (2010). “Behavioral and Organizational Variables Affecting the Success of ABC Success in China”, African Journal of Business Management, Vol. 4, No. 11, pp. 2302-2308.
25  Moisello, A. M. (2012). “ABC: Evolution, Problems of Implementation and Organizational Variables”, American Journal of Industrial and Business Management, Vol. 2, No. 2, pp. 55-63.
26  Oseifuah, K. E. (2013). “Activity- Based Costing Approach to Financial Management in the Public Sector: The South Africa Experience”, European Scientific Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 35-53.
27  Namazi, M. (1999). “Investigating Activity-Based Costing System in Managerial Accounting and its Behavioral Considerations”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 7, Nos. 26 and 27, pp. 71-106. [In Persian]
28  Rajabi, A. (2003). “Designing Activity-Based Costing System (ABC) in order to Calculate the Cost Price of Services in the Government Hospitals (A Case Study: Shiraz Faghihi Hospital)”, The 7th National Conference on Accounting, Babolsar, 23 October. [In Persian]
29  Moradi, J.; Valipoor, H.; Razi, M.; Mansoor-abadi, A.; and R. Zare (2012). “The Feasibility of Implementing Operational Budgeting Based on SHAH Model (A Case Study: Shiraz Municipality)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, Nos. 2 and 3, pp. 85-109. [In Persian]
30  Aghasi, S. and H. Shahri (2015). “Feasibility of the Implementation of Activity-Based Costing (ABC) in Operational Budgeting of Government Agencies (Case Study: Office of Behzisty of Isfahan)”, WALIA Journal, Vol. 31, No.1, pp. 94-99.
31  Poorzamani, Z. and M. Sadr-e-moghani (2014). “The Obstacles of Implementing Operational Budgeting in Iran National Tax Administration”, Journal of Governmental Accounting and Auditing, Vol. 1, No. 1, pp. 21-28. [In Persian]
32  Keshavarzi, M.; Valipoor, H.; and A. Jamali (2014). “The Feasibility of Implementing Performance-Based Budgeting in Shiraz University of Medical Sciences”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 1, pp. 61-83. [In Persian]