بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار حسابداری دانشگاه کردستان

3 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

مقدمه: در سازمان‌های دولتی، بودجه‌ریزی نقش بسزایی در مصرف بهینه منابع مالی دارد. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد هر سازمان است و استقرار نظام حسابداری تعهدی نقش غیرقابل‌انکاری در تدوین نوع بودجه‌ریزی دارد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی و کارشناسان حسابداری دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور است. نمونه‌ای به حجم 225 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی منظم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه پژوهشگر‌ساخته یکی برای حسابداری تعهدی و دیگری برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که روایی آن از دیدگاه صاحب‌نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با بکارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 20 از روش تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: بین حسابداری تعهدی و ابعاد گوناگون بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه‌ها، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، پاسخ‌گویی و انگیزش) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای مناسب و کارآمد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله اولویت‌های اساسی هر سازمانی به‌حساب می‌آید. یکی از عوامل تشکیل‌دهنده این زیرساخت‌ها، حسابداری تعهدی است. در صورت اجرای نظام حسابداری تعهدی، اطلاعات دقیق‌تـر و کامل‌تـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره بدست آمده و امکان تدوین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به شیوه نظام‌مند و درست فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Accrual Accounting and Performance-Based Budgeting (A Case Study: Iran Ministry of Health and Medical Education)

نویسندگان [English]

  • J. Maleki 1
  • M. Nazaripour 2
  • P. Amini 3
1 M. A. in Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Kurdestan University
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
چکیده [English]

Introduction: In governmental organizations, budgeting has an important role in optimal use of financial resources. Performance-Based Budgeting is a proper means for evaluating the performance of each organization, and implementing accrual accounting system has an undeniable role in formulating the type of budgeting.
Method: This study is an applied research in terms of purpose, and it has a descriptive correlation method in collecting data. The population of the research include all financial managers and accounting experts of Iranian medical universities. A sample which contains of 225 people has been selected and analyzed through systematic stratified sampling. The means of collecting data includes two researcher-made questionnaires, one for accrual accounting and the other for Performance-Based Budgeting which its validity, from the viewpoint of experts, and its reliability, by Cronbach' Alpha, were examined and confirmed. In order to analyze the data, by applying SPSS Software Version 20, exploratory factor analysis, Pearson correlation test, and regression model were used.
Results: There is a significance and positive relationship between accrual accounting and different aspects of Performance-Based Budgeting (planning, costs analysis, performance management, change management, accountability, and motivation).  
Conclusion: Providing the necessary infrastructure to implement Performance-Based Budgeting properly and efficiently is considered as one of the main priorities of each organization. Accrual accounting is one of the constituent elements of this infrastructure. In case of implementing accrual accounting system, more accurate and complete information of revenues and expenses for each period will be achieved, and the possibility for formulating Performance-Based Budgeting in a systematic and correct way will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-Based Budgeting
  • Accrual Accounting
  • Iran Ministry of Health and Medical Education
1      Farzad, M.; Ghasemi, M.; Arab Avval, M.; and A. Ramezani (2014). “The Obstacles in Implementing Operational Budgeting in the Authorities of Sistan and Baluchestan Province, Iran”, Rostamineh Journal,Vol. 6, No. 2, pp. 44-53. [In Persian]
2      Hajiha, Z. and A. Salarvand (2013). “Identifying and Ranking the Effective Environmental Factors of Implementation of Operational Budgeting in Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 2, pp. 33-50. [In Persian]
3      Moradi, J.; Valipoor, H.; Razi, M.; Mansoor-abadi, A.; and R. Zari (2012). “The Feasibility of Implementation of Operational Budgeting Based on SHAH Model (A Case Study: Shiraz Municipality)”, Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, Vol. 1, No. 4, pp. 65-83. [In Persian] 
4      Allen S. (2007). “Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?”, OECD Journal on Buddgeting, Vol. 7, No. 2, pp. 109-139.
5      Abolhallaj, M.; Bastani, P.; Ramezanian, M.; and H. Hamidi (2015). “The Accomplishments of Implementing the Alteration of Accounting System from Cash to Accrual in the Universities of Medical Sciences in Iran (A Qualitative Study)”, Sadra Medical Scince Journal, Vol. 3, No. 3, pp. 97-106. [In Persian]
6      Daneshfard, K. and S. Shiravand (2012). “The Obstacles in Implementing Operational Budgeting in the Treatment Domain in the Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, Vol. 14, No. 2, pp. 90- 96. [In Persian]
7      Teresa, C. (2005). “Government Performance: Lessons and Challenges”, OECD Journal on Buddgeting, Vol. 5, No. 1, pp.127-151.
8      Babajani, J. (2007). “The Necessity of Applying Accrual Accounting in the Public Sector and its Evaluating for Use in the Public Sector in Iran”, Journal of Peyknoor, Vol. 5, No. 4, pp. 4-26. [In Persian]
9      Hasan-abadi, M. and A. Najar Sarraf (2008). A Comprehensive Modelof OperationalBudgeting System, 3rd Edition, Tehran: Industrial Research and Training Centre of Iran Publications.  [In Persian]
10   Mohammadipoor, R. and Z. Ahmadi (2013). “Investigating the Role of Accrual Accounting in the Implementation of Accrual Budgeting and the Status of Operational Audit”, Hesabras, No. 67, pp. 106-115. [In Persian]
11  Safarzadeh, M. (2011). “Operational Budgeting: Is Accrual Accounting Necessary?”, Hesabras, No. 55, pp. 1-12 [In Persian]
12  Mogharreb, S. M. (2010). “Investigating and Identifying the Requirements and Obstacles in Implementing Operational Budgeting in the Universities of Medical Sciences of Iran”, M. A. Thesis in Public Administration, Payame Noor University of Tehran. [In Persian]
13  Fatemi, M. (2011). “Accrual Accounting and Operational Budgeting in the Public Sector”, Hesabras, No. 55, pp. 1-9. [In Persian]
14  Jaafari, H.; Evazzadeh, Z.; Keshtkar, Mina; and R. Roshankar (2012). “The Present Obstacles in Implementing Operational Budgeting System from the Viewpoint of Managers and Financial Administrators of Educational Hospials of Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences”, Journal of Jundishapur University of Medical Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 9-15. [In Persian]
15  Vakilifard, H. and F. Nazari (2012). “The Effective Factors on the Implementation of Accrual Accounting System in the Institutions Affiliated to the Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 111-125. [In Persian]
16  Poorzamani, Z. and B. Naderi (2012). “Investigating the Obstacles in Implementing Operational Budget in Iranian Free Trade-Industrial Zones”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 1-16. [In Persian]
17  Poorali, M. and S. Kakvan (2014). “The Necessities of Operational Budgeting (A Case Study: Babol University of Medical Sciences)”, Journal of Audit Science, Vol. 14, No. 57, pp. 191-217. [In Persian]
18  Diamond, J. (2005). “Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?”, International Monetary Fund, Vol. 19, No. 4, pp.1-29.
19  Kim, J. M. and N. Park (2007). “Performance Budgeting in Korea”, OECD Journal on Buddgeting, Vol. 7, No. 4, pp. 1-11.
20  Lu, Y.; Willoughby, K.; and S. Arnett (2011). “Performance Budgeting in the American States, What's Law got to do with it?”, State and Local Government Review Journal, Vol. 43, No. 2, pp. 79-94.
21  Pakmaram, A.; Esgandari, K.; Babaei, K. and M. Khalili (2012). “Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Performance Based Budgeting in Elecommunications Company with TOPSIS Method”, African Journal of Business Management, Vol. 6, No. 24, pp. 7344-7353.
22  Tiankai W. and B. Sue (2012). “PART: An Attempt in Federal Performance-based Budgeting”, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 17, No. 2, pp.1-16.
23  Sebastian, D.; Becker, T. J.; and P. Skærbæk (2014). “The Translation of Accural Accounting and Budgeting and the Reconfiguration of Public Sector Accountant’s Identities”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 25, Nos. 4 and 5, pp. 324-338.
24  Asadi Zarech, T. (2010). “Identifying and Analyzing the Obstacles and Difficulties in Implementing Operational Budgeting in the Executive Organizations (A Case Study: The Authorities in Yazd Province”, M. A. Thesis in Business Management, Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University. [In Persian]