بررسی تعامل بین سیاست بدهی و مالکیت نهادی در شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: به دلیل اهمیت صنعت داروسازی و رابطه آن با سلامت جامعه و در راستای بررسی روابط موجود در این صنعت، پژوهش حاضر به بررسی روابط متقابل بین سیاست بدهی و مالکیت نهادی در شرکت‌های دارویی و مقایسه آن با شرکت‌های غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1380 می‌پردازد.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر از طرح شبه‌تجربی و روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. هم‌چنین، به دلیل وجود اریب هم‌زمانی در متغیرهای درون‌زای پژوهش و تشخیص معادلات به عنوان «دقیقاً مشخص»، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش معادلات حداقل مربعات دو ‌مرحله‌ای مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نمونه مورد استفاده در پژوهش شامل دو گروه شرکت‌های دارویی و غیردارویی (هرکدام 187 سال- شرکت) فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش تفاوت عمده‌ای در روابط مورد بررسی در شرکت‌های دارویی نسبت به شرکت‌های غیردارویی را نشان می‌دهد. به این معنا که رابطه متقابل معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی، سطح مالکیت نهادی و سیاست بدهی در شرکت‌های دارویی وجود ندارد؛ در صورتی که این روابط در شرکت‌های غیردارویی، به استثنای اثرگذاری متغیر سطح مالکیت نهادی بر متغیر سیاست بدهی، با اهمیت و منفی تشخیص داده شده است.
نتیجه‌گیری: نبود رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی در شرکت‌های دارویی را می‌توان ناشی از استفاده ناچیز از بدهی در صنعت دارویی، به دلیل تضاد منافع بین مالکان و بستانکاران و یا نبود تقارن اطلاعاتی، دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Interaction between Debt Policy and Institutional Ownership among Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Simultaneous Equations

نویسندگان [English]

  • M. Namazi 1
  • A. Shokrollahi 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University
2 M. A. in Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

Introduction: Due to the importance of pharmaceutical industry and its relationship with the public health, and in order to investigate the existing relations in this industry, the present study examines the reciprocal relationships between debt policy and institutional ownership in pharmaceutical companies, and compares it with non-pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2002 to 2012.
Method: In this research, quasi-experimental design and panel data method have been used. Also, due to the existence of simultaneous skew in endogenous variables of the research and the recognition of equations as “just identified”, the research hypotheses have been tested by two-stage least squares method. The applied sample of the research consists of two groups of active pharmaceutical and non-pharmaceutical companies on the Tehran Stock Exchange (each group 187 years-company) which have been selected through pair sampling.
Results: The results derived from testing the research hypotheses show a significant difference in the studied relations in pharmaceutical companies beside non-pharmaceutical companies. It means that there is not a reciprocal and significant relationship between institutional ownership concentration, the level of institutional ownership, and debt policy among the pharmaceutical companies; however, these relationships in non-pharmaceutical companies, except for the level of institutional ownership variable's impact on debt policy, were identified as significant and negative.
Conclusion: The absence of a meaningful relationship between the investigated variables in the pharmaceutical companies may be caused by the limited use of debt in the pharmaceutical industry due to the conflict of interests between the owners and creditors, or it may be the result of the lack of informational asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Policy
  • Institutional Ownership Concentration
  • Level of Institutional Ownership
  • Pharmaceutical Companies
  • Simultaneous Equations
1      Sinaie, H. and A. Rezaian (2005). “Investigating the Effect of Companies' Characteristics on Capital Structure (Financial Leverage)”, Journal of Humanities and Social Sciences, No. 19, pp. 123-148. [In Persian]
2      Douglas, A. (2001). “Managerial Replacement and Corporate Financial Policy with Endogenous Manager-Specific Value”, Journal of Corporate Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 25-52.
3      Dey, A. (2008). “Corporate Governance and Agency Conflicts”, Journal of Accounting Research, Vol. 46, No. 5, pp. 1143-1181.
4      Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
5      Armstrong, M. (1991). A Handbook of Personnel Management Practice, 4th Edition, London: Kogan Page.
6      Mehrani, S.; Karami, Gh.; Moradi, M.; and H. Eskandar (2010). “The Investigation of the Relationship between Institutional Investors and Financial Reporting Quality”, Journal of Accounting Advances, Vol. 2, No. 1, pp. 227-249. [In Persian]
7      Berle, A. A. and G. C. Means (1932). The Modern Corporation and Private Property, 1st Edition, New York: Macmillan.
8      Gillan, S. G. and L. T. Starks (1998). “A Survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence”, Contemporary Finance Digest, Vol. 2, No. 3, pp. 10-38.
9      Abor, J. (2007). “Debt Policy and Performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African Firms”, Journal of Risk Finance, Vol. 8, No. 4, pp. 364-379.
10  Rubin, A. (2007). “Ownership level, Ownership Concentration and Liquidity”, Journal of Financial Market, Vol. 10, No. 3, pp. 248-219.
11  Cueto Diego, C. (2009). “Market Liquidity and Ownership Structure with Weak Protection for Minority Shareholders: Evidence from Brazil and Chile”, Working Paper, Available at: http://ssrn.com/.[Online][14 May 2013]
12  Brous, P. A. and O. Kini (1994). “The Valuation Effects of Equity Issues and the Level of Institutional Ownership: Evidence from Analysts' Earnings Forecasts”, Financial Management, Vol. 23, pp. 33-46.
13  Petra, S. T. (2007). “The Effects of Corporate governance on the informatireness of earnings”, Economics of Governance, Vol. 8, No. 2, pp: 129-152.
14  Hassas Yeganeh, Y. and A. Shahriyari (2010). “Investgating the Relationship between Ownership Concentration and Conservatism on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 2, No. 2, pp. 77-94. [In Persian]
15  Kim, O. (1993). “Disagreements Among Shareholders Over a Firm's Disclosure Policy”, The Journal of Finance, Vol. 48, No. 2, pp. 747-60.
16  Jan, K. and S. Y. Kwon (2002). “Ownership Structure and Earnings Informativeness Evidence from Korea”, The International Journal of Accounting, Vol. 37, No. 3, pp. 301-325.
17  Pound, J. (1988). “Proxy Contest and the Efficiency of Shareholder Oversight”, Journal of Financial Economics, Vol. 20, Nos. 1 and 2, pp. 237-265.
18  Jensen, G.; Solberg, D.; and T. Zorn (1992). “Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, No. 2, pp. 247-263.
19  Wu, J. L. (2004). “The Impact of Ownership Structure on Debt Financing of Japanese Firms with the Agency Cost of Free Cash Flow”, EFMA Meetings Paper,Available at: http://ssrn.com/. [Online] [17 May 2013]
20  Fernando, C. S.; Gatchey, V. A.; and P. A. Spindt (2007). “Institutional Ownership, Share Price Levels, and the Value of the Firm”, Available at: http://price.ou.edu/academics/cfs/pdf/sharepricelevels_08-30-07.pdf. [Online][29 May 2013]
21  Hasan, A. and S. A. Butt (2009). “Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies”, International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 2, pp. 50-57.
22  Faruk, H. and A. Ayub (2012). “Impact of Firm Specific Factors on Capital Structure Decision: An Empirical Study of Bangladeshi Companies”, International Journal of Business Research and Management, Vol. 3, No. 4, pp. 163-182.
23  Namazi, M. and J. Shirzade (2005). “Investigating the Relationship between Capital Structure and Profitability of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (with an Emphasis on the Type of Industry)”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 42, pp. 75-95. [In Persian]
24  Sinaie, H. (2007). “Investigating the Effect of the Interior Factors of Companies on the Creation of Capital Structure of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 14,  No. 48, pp. 63-84. [In Persian]
25  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2014). “Investigating the Interaction between Free Cash Flow, Debt Policy and Ownership Structure Using the Simultaneous Equations System: A Case Study of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, Vol. 5, No. 2, pp. 165-206. [In Persian]
26  Dadashi, I.; Asghari, M.; Zarie, S.; and M. Jafari-baie (2013). “Investigating the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]
27  Namazi, M. (Translator) (2010). Empirical Research in Acconnting: A Methodological Viewpoint, 2nd Edition, Shiraz: Shiraz University Publications. [In Persian]
28  Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics, 4th Edition, New York: The McGraw-Hill.
29  Pöyry, S. and B. Maury (2009). “Influential Ownership and Capital Structure”, Managerial and Decision Economics, Vol. 31, No. 5, pp. 17-44.
30  Mello, R. and M. Miranda (2010). “Long-term Debt and Overinvestment Agency Problem”, Journal of Banking and Finance, Vol. 34, No. 2, pp. 324-335.
31  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2015). “Test of the Free Cash Flow Theory and Creditors Monitoring by Using the Three-Stage Least Squares System: Case Study of Listed Companies on Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 6, No. 2, pp. 17-44. [In Persian]
32  Kumar, J. (2003), “Does Ownership Structure Influence Firm Value? Evidence form India”, Working Paper, Available at: www.ssrn.com. [Online] [28 May 2013]
33  Earnhart, D. and L. Lizal (2006). “Effects of Ownership and Financial Performance on Corporate Environmental Performance”, Journal of Comparative Economics, Vol. 34, No. 1, pp. 111-112.
34  Namazi, M. and E. Kermani (2008). “The Effect of Ownership Structure on the Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 15, No. 53, pp. 83-100. [In Persian]
35  Khajavi, Sh. and A. Shokrollahi (2015). “Investigating the Interaction between Managerial Ownership and Corporate Performance Using the Simultaneous Equations System (Evidence from Tehran Stock Exchange)”, Empirical Studies in Financial Accounting, In Press. [In Persian]
36  Moradzadehfard, M.; Nazemi Ardakani, M.; Gholami, R.; and H. Farzani (2009). “Investigating the Relationship between Institutional Stock Ownership and Earnings Management of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 16,  No. 2, pp. 55-85. [In Persian]
37  Yuan, J. and Y. Jiang (2008). “Accounting Information Quality, Free Cash Flow and Overinvestment: A Chinese Study”, The Business Review, Vol. 11, No. 1, pp. 159-166.
38  Cornett, M. M.; Marcus, A. J.; Saunders, A.; and H. Tehranian (2007). “The Impact of Institutional Ownership on Corporate Operating Performance”, Journal of Banking and Finance, Vol. 31, No. 6, pp. 1771-1794.
39  Elyasiani, E. and J. Jane Jia (2008). “Institutional Ownership Stability and BHC Performance”, Journal of Banking and Finance,Vol. 32, No. 9, pp. 1767-1781.
40  Drako, A. A. and F. V. Bekiris (2010). “Corporate Performance, Managerial Ownership and Endogeneity: A Simultaneous Equations Analysis for the Athens Stock Exchange”, Research in International Business and Finance, Vol. 24, No. 1, pp. 24-38.
41  Namazi, M. and R. Zeraatgari (2009). “An Investigation of the Tobin's Q Ratio and Its Comparison with the Other Criteria of Managers' Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, Vol. 1, No. 1, pp. 231-262. [In Persian]
42  Jurkus, A. F.; Park, J. C.; and S. L. Woodard (2010). “Women in Top Management and Agency Costs”, Journal of Business Research, Vol. 64, No. 2, pp. 1-7.
43  Boone, A. L.; Field, L. C.; Karpoff, J. M.; and C. G. Raheja (2007). “The Determinants of Corporate Board Size and Composition: An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics, Vol. 85,No. 1, pp. 66-101.
44  Namazi, M. and M. Monfared Maharlouie (2011). “Investigating the Effect of Firm's Scope of Operation on the Board of Director's Structure (A Case Study: The Companies Listed on the Tehran Stock Exchange)”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 2, No. 7, pp. 7-25. [In Persian]
45  Céspedes, J.; González, M.; and C. A. Molina (2010). “Ownership and Capital Structure in Latin America”, Journal of Business Research, Vol. 63, No. 3, pp. 248-254.
46  Margaritis, D. and M. Psillaki (2010). “Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance”, Journal of Banking and Finance, Vol. 34, No. 3, pp. 621-632.
47  Fatma, B. M. and G. Chichti (2011). “Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach”, Journal of Management Research, Vol. 3, No. 2, pp. 1-34.
48  Loderer, C. and K. Martin (1997). “Executive Stock Ownership and Performance: Tracking Faint Traces”, Journal of Financial Economic, Vol. 45, No. 2, pp. 223-255.
49  Demsetz, H. and K. Lehn (1985). “The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences”, Journal of Political Economic, Vol. 93, No. 6, pp. 1155-1177.
50  Driffield, N.; Mahambare, V.; and S. Pal (2007). “How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Value?”, Economics of Transition, Vol. 15, No. 3, pp. 535-573.
51  Al-Najjar, B. and P. Taylor (2008). “The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure: New Evidence from Jordanian Panel Data”, Managerial Finance, Vol. 34, No. 12, pp. 919-933.
52  Greene, W. H. (2002). Econometric Analysis, 2nd Edition, New York: New York University, Prentice Hall.
53  Zon-nour, S. H. (1995). Introduction to Econometrics, 1st Edition, Shiraz: Shiraz University Publications. [In Persian]
54  Hausman, J. A. (1976). “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, Vol. 46, No. 6, pp. 1251-1271.
55  Davidson, R. and J. G. MacKinnon (1983). “Testing the Specification of Multivariate Models in the Presence of Alternative Hypotheses”, Journal of Econometrics, Vol. 23, No. 6, pp. 301-313.
56  Afshar-Kazemi, M.; Toloie-Eshlaghy, A.; and L. Ghalamsiah (2010). “Designing a Combined Model of BSC and DEA Relative Efficiency Evaluation in Pharmaceutical Companies Affliated Tehran Stocks Exchange Organization: A Case Study”, Journal of Healthcare Management, Vol. 1, No. 3, pp. 55-71. [In Persian]
57  Booth, L.; Aivazian, V.; Demirguckant, A.; and V. Maksimovic (2001). “Capital Structures in Developing Countries”, The Journal of Finance, Vol. 56, No. 1, pp. 87-130.
58  Liang, H. and C. Bathala (2009). “Tradeoff or Pecking Order: Capital Structure Policy Suitable for Financially Distressed Firms”, IUP Journal of Applied Finance, Vol. 15, No. 10, pp. 5-18.
59  Viviani, J. L. (2008). “Capital Structure Determinants: An Empirical Study of French Companies in the Wine Industry”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 20, No. 2, pp. 171-194.