ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو: مطالعه موردی بیمارستان‌های دولتی شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

2 دکتری حسابداری دانشگاه شیراز.

3 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.

4 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور.

چکیده

مقدمه: طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی دولتی مانند بیمارستان‌ها از ضروریات اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی شیراز بر اساس چارچوب پیشنهادی کوزو می‌پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی از نوع نظرسنجی است. کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی شیراز (17 بیمارستان و درمانگاه) در سال 1394 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر با 339 نفر است. در این پژوهش از نمونه­گیری استفاده نشد. در ارتباط با ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی از پرسش‌نامه طراحی شده به­وسیله کوزو و تعدیل شده با توجه به ماهیت بیمارستان‌های دولتی استفاده شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم­افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده‌ها، به ترتیب، از آزمون‌های «t یک نمونه‌ای» و «آزمون میانه» استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کنترل‌های داخلی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی شیراز اجزای کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی خطر، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی و نظارت به­طور اثربخش عمل نمی­کند.
نتیجه‌گیری: در بیمارستان­های دولتی شیراز باید سیاست­هایی در جهت حمایت از واحد حسابرسی داخلی اعمال شود و کنترل­های داخلی اثربخش طراحی و بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Internal Controls System in Non-profit Institutions Based on COSO Framework (A Case Study: Shiraz Public Hospitals)

نویسندگان [English]

  • Gh. Rezaie 1
  • M. Kazemnezhad 2
  • R. Zeraatgari 3
  • A. Bolouri 4
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Shiraz University.
2 Ph. D. of Accounting, Department of Accounting, Shiraz University.
3 The Faculty Member of Accounting Department, University of Sistan & Baluchestan.
4 Instructor, Department of Accounting, Payame Noor University.
چکیده [English]

Introduction: Designing and establishing the system of internal audit and internal controls in the governmental executive agencies like hospitals is one of the basic necessities. In this regard, the present research evaluates the effectiveness of internal controls in Shiraz public hospitals and clinics based on COSO framework.
Method: The method of the research is a descriptive correlational survey. The statistical population of the research include all employees of the financial department of Shiraz public hospitals and clinics (17 hospitals and clinics) in 2015 which contain 339 individuals. Sampling was not used in this study. In relation to the evaluation of internal controls system, the designed questionnaire by COSO and an adjustable one has been used with regard to the nature of the public hospitals. In order to test the hypotheses of the research, SPSS Software Version 19, and according to the normality or abnormality of data distribution, One Sample T-test and Median test have been used respectively.
Results: The results of the research state that in the internal controls system of Shiraz public hospitals and clinics, the components of internal controls including control environment, risk assessment, control activities, information, communication, evaluation and monitoring do not operate effectively.
Conclusion: In Shiraz public hospitals, some policies must be imposed for protecting the internal audit unit, and some effective internal controls should be designed and used.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • COSO Framework
  • Non-profit Sector
  • Shiraz Public Hospitals
  • the System of Internal Controls
1        Kivelä, T. (2013). “Compulsory as Part of the Strategy”, Balanssi, Vol. 6, pp. 32-34. [In Finnish]

2        Arwinge, O. (2013). Internal Control: A Study of Concepts and Themes, 1th Edition, New York: Springer.

3        Heikkala, J. (2011). “Efficiency of Requirements for Internal Control, Risk Management and Internal Audit”, Auditing, Vol. 3, pp. 60-63. [In Finnish]

4        Musau, S. and T. Vian (2008). “Fraud in Hospitals”, Working Paper, Available at: http://www. cmi.no/publ ications/publication/?3028=fraud-in-hospitals. [Online] [26 October 2016]

5        Pourzamani, Z. and D. Moinian (2015). “The Conformity of Qualitative Characteristics of Financial Reporting of the Universities of Medical Sciences with Public Sector Accounting Standards”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 3, pp. 20-44. [In Persian]

6        Dickins, D.; O’Hara, M.; and J. Reisch (2010). “Frameworks for Establishing and Evaluating Internal Controls: A Primer and Case Study”, Journal of Case Research in Business and Economics, Vol. 3, pp. 1-16.

7        COSO (2016). “About us”, Available at: http://www.coso.org /aboutus.htm. [Online] [26 October 2016]

8        Securities and Exchange Commission (SEC) (2005). “Statements of SEC Chief Accountant Donald Nicolaisen and Corporation Finance Division Director Alan Beller Regarding New COSO Guidance on Section 404 Compliance (October 26)”, Available at: http://www.sec.gov /news/press /2005-153.htm. [Online] [26 October 2016]

9        Transparency International (2016). “Corruption Perceptions Index”, Available at: https://www.transpar ency.org/country/#IRN. [Online] [10 December 2016]

10    Rahmani, A. and F. Ghashghaie (2014). “The Necessities for Establishing an Internal Auditing Unit in the State Universities of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp. 41-62. [In Persian]

11    Pouria Nasab, A. (2013). “Internal Control: The Disengaged Ignorance”, Hesabdar, Vol. 21, pp. 47-58. [In Persian]

12    D’Aquila, J. M. and R. Houmes (2014). “COSO’s Updated Internal Control and Enterprise Risk Management Frameworks”, CPA Journal, Vol. 84, pp. 54-59.

13    Imani Barandagh, M. (2014). “The Challenges beyond the Obligation of Performance Audit in the Government Agencies of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 1-19. [In Persian]

14    Mohammadpour, F.; Tavakolnia, E.; and M. Akbarpour (2013). “Assessment of Internal Control and the Effects of Information Disclosure”, Exchange, Vol. 107, pp. 62-66. [In Persian]

15    Basel Committee on Banking Supervision (1998). “Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations”, Available at: http: //www.bis.org/press/p980922a.htm. [Online] [26 October 2016]

16    Rahimian, N. and N. Zamani Fard (2014). “Applying Internal Controls Framework and Risk Management in Governmental Agencies and Non-governmental Organization”, Journal of Internal Auditors, Vol. 1, No. 3, pp. 8-20. [In Persian]

17    Gronli, M. J. and C. Xystros (1999). “Elevating Internal Audit”, Traffic World, Vol. 259, No. 5, pp. 40-63.

18    Lorenzo, M. J. P. (2001). “The Internal Auditor Oriented Processes”, Partida Doble (Spanish), July/August, pp. 78-85.

19    Campbell, M.; Adams, G. W.; Campbell, D. R.; and M. P. Rose (2006). “Internal Audit Can Deliver More Value”, Financial Executive, Vol. 22, No. 1, pp. 44-47.

20    Rivenbark, W. C. (2000). “Embracing Risk-Based Auditing in local Government”, Government Finance Review, Vol. 16, No. 3, pp. 17-20.

21    Griffiths, D. (2006). “Risk Based Internal Auditing: An Introduction”, Available at: www.internalaudit.biz. [Online] [26 October 2016]

22    Maynard, G. R. (1999). “Embracing Risk”, The Internal Auditor, Vol. 56, No. 1, pp. 24-8.

23    Marks, N. (2001). “The New Age of Internal Auditing”, The Internal Auditor, Vol. 58, No. 6, pp. 44-49.

24    O’Regan, D. (2002). “The CPA’s Transition to the World of Internal Auditing”, The CPA Journal, Vol. 72, No. 8, pp. 11-13.

25    D’Aquila, J. M. and R. Houmes (2014). “COSO’s Updated Internal Control and Enterprise Risk Management Frameworks”, CPA Journal, Vol. 84, pp. 54-59.

26    Hammed Rababa’h, M. S. (2014). “The Factors Effected in the Internal Control Systems at the Private Hospitals in Jordan: A Field Study”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 10, pp. 65-73.

27    Allegrini, M. and G. D’Onza (2003). “Internal Auditing and Risk Assessment in Large Italian Companies: An Empirical Survey”, International Journal of Auditing, Vol. 7, No. 3, pp. 191-208.

28    Al-Hijjawi, H. A. A. (1999). The Assets in the Scientific and Practical Governmental Accounting and itsApplications in Jordan, 1th Edition, Jordan: Library Audit Bureau in Jordan.