مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش‌های هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا در مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های جدید برای محاسبه بهای تمام شده، روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گراست. هدف این پژوهش، مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش‌های هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش از اسناد و مدارک و تراز مالی شش ماهه اول سال 1394 مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز استفاده شد. هم‌چنین، زمان مورد نیاز برای انجام هر یک از فعالیت‌ها به منظور محاسبه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای هر بیمار دیابتی با حضور پژوهشگران در مرکز دیابت محاسبه شد. تفاوت میانگین بهای تمام‌شده دو روش هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا با بکارگیری آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران دیابتی به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا بیشتر از روش سنتی است. در بخش هزینه‌های مستقیم، حقوق پزشکان متخصص و در بخش هزینه‌های غیرمستقیم، استهلاک بخش‌های اداری و پشتیبانی بیشترین سهم و استهلاک تجهیزات پزشکی کم‌ترین سهم را در محاسبه بهای تمام‌شده به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مسئولین مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز توجه بیشتری به حقوق پزشکان متخصص و کارکنان قسمت اداری و هم‌چنین مواد مصرفی غیرپزشکی داشته باشند و اقدامات لازم را به منظور کنترل آن‌ها به عمل آورند.
 
واژه‌های کلیدی: بهای تمام شده، دیابت، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا، هزینه‌یابی به روش سنتی.
مقدمه: یکی از روش‌های جدید برای محاسبه بهای تمام شده، روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گراست. هدف این پژوهش، مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش‌های هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش از اسناد و مدارک و تراز مالی شش ماهه اول سال 1394 مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز استفاده شد. هم‌چنین، زمان مورد نیاز برای انجام هر یک از فعالیت‌ها به منظور محاسبه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای هر بیمار دیابتی با حضور پژوهشگران در مرکز دیابت محاسبه شد. تفاوت میانگین بهای تمام‌شده دو روش هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا با بکارگیری آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران دیابتی به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا بیشتر از روش سنتی است. در بخش هزینه‌های مستقیم، حقوق پزشکان متخصص و در بخش هزینه‌های غیرمستقیم، استهلاک بخش‌های اداری و پشتیبانی بیشترین سهم و استهلاک تجهیزات پزشکی کم‌ترین سهم را در محاسبه بهای تمام‌شده به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مسئولین مجتمع بهداشتی درمانی نادر کاظمی شیراز توجه بیشتری به حقوق پزشکان متخصص و کارکنان قسمت اداری و هم‌چنین مواد مصرفی غیرپزشکی داشته باشند و اقدامات لازم را به منظور کنترل آن‌ها به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Cost Price of Services Provided to Diabetic Patients Using Time-Driven Activity-Based Costing and Traditional Methods in Nader Kazemi Shiraz Health Center

نویسندگان [English]

  • M. Mohebbi 1
  • Gh. Talebnia 2
1 M. A. in Accounting, Marvdasht Islamic Azad University.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

Introduction: Time-Driven Activity-Based Costing method is one of the modern methods to calculate the cost price. The aim of this research is to compare the cost price of services provided to diabetic patients using Time-Driven Activity-Based Costing and traditional methods.
Methods: The method of the current research is cross-sectional descriptive-analytic. In this research, the documents and balance sheet for the first 6 months of the year 2015 was used from Nader Kazemi Shiraz Health Center. Moreover, the required time to perform each activity was calculated for each patient to estimate the cost price of provided services depending on Time-Driven Activity-Based in the presence of the researchers in the diabetes center. The mean of the cost price of two methods was analyzed by using paired sample
t-test.
Results: The results showed that the cost price of services provided to diabetic patients by using Time-Driven Activity-Based Costing method was more than that of traditional method. In the direct costs section, medical specialists' salaries had the greatest impact on Time-Driven Activity-Based Costing method; in the indirect costs section, the administrative and supportive depreciation had the greatest impact while the medical equipment depreciation had the least impact on calculating the cost price by Time-Driven Activity-Based Costing method.
Conclusion: According to results of the research, it is suggested that the authorities of Nader Kazemi Shiraz Health Center pay more attention to the field of medical specialists' salaries and administrative personnel as well as non-medical consumables and necessary measures should be taken to control these costs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Price
  • Diabetes
  • Time-Driven Activity-Based Costing
  • Traditional Costing Method
1      Ebadi Fardazar, F.; Abolghasem Gorgi, H.; and R. Esmaili (2006). “The Calculation and Analysis of the Costs of Unit of Services in Shahid Sohrabali Health Care Center in Shahriar City Using Activity Based Costing Method”, Journal of Health Administration, Vol. 9, No. 23, pp. 31-40. [In Persian]

2      Omidvar, S. J. (2012). “Investigating the Effeciency of a Costing System and the Benefits of Its Application in Hospitals”, Journal of Management Accounting, Vol. 5, No. 12, pp. 17-33. [In Persian]

3      Schautzer, M. E.; Arthur, D. W.; and M. S. Anscher (2014). “Time Driven Activity-Based Costing; An Economic Analysis of Whole-Breast Radiation Therapy versus Balloon-Based Brachytherapy in the Management of Early-Stage Breast Cancer”, Radiation Oncology, Vol. 90, No. 15, p. 587.

4      Rahanamay Rood Poshti, F. (2008). Foundetion of Management Accounting New Approach and Perspective, 1st Edition, Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran Pubs. [In Persian]

5      Namazi, M. (2008). “Introducing the Second Generation of Time-Driven Activity-Based Costing”, Hesabdar, Nos. 192 and 193, pp. 3-16. [In Persian]

6      Arab Salehi, M. and E. Hatampour (2014). “The Feasibility of Implemention of Activity-Based Costing Method for Performance-Based Budgeting in Isfahan University of Medical Sciences Based on SHAH Model”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 39-58. [In Persian]

7      Kaplan, R. and S. Anderson (2007). “The Innovation of Time-Driven Activity-Based Costing”, Journal of Cost Management, Vol. 21, No. 2, pp. 5-15.

8      Everaert, P.; Bruggeman, W.; and G. De Creus (2008). “Sanac Inc: From ABC to Time-Driven ABC (TDABC)-An Instructional Case”, Journal of Accounting Education, Vol. 26, No. 3, pp. 118-154.

9      Demeere, N.; Stouthuysen, K.; and F. Roodhooft (2009). “Time-Driven Activity-Based Costing in an Outpatient Clinic, Environment: Development, Relevance and Managerial Impact”, Health Policy, Vol. 92, Nos. 2 & 3, pp. 296-304.

10  Kashfi, S. M.; Nasri, A.; Dehghan, A.; and M. Yazdan Khah (2015). “The Comparison of Life Quality of Diabetes Patients Type II Referring to Iranian Diabetes Society of Larestan with Healthy People in 2014”, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, Vol. 3, No. 2, pp. 32-38.

11  Shapourgan, M. (2001). “The Accounting System of Real Cost Price of Health Services in the Health Care Centers of Social Security Organization”, Journal of Social Security, Vol. 3, No. 10, pp. 217-234. [In Persian]

12  Rajabi, A. (2006). The Design Principles and the Application of Activity-Based Costing System in Hospital Services, 1st Edition, Shiraz: Navid Pubs. [In Persian]

13  Namazi, M. (2009). Time-Driven Activity-Based Costing (A Simpler and More Powerful Way to More Profitability, 1st Edition, Tehran: Zar Pubs. [In Persian]

14  Misono, A. S.; Oklu, R.; and A. M. Prabhakar (2015). “Time-Driven Activity-Based Costing Trumps Traditional Cost Accounting for Radiologists”, American Journal of Roentgenology, Vol. 20, No. 2, pp. 317-318.

15  Abbasi, E. and M. Saberi (2010). “The Application of Activity-Based Costing and Traditional Methods to Calculate the Cost Price of Students' Education”, Research in Educational Systems, Vol. 4, No. 8, pp. 109-134. [In Persian]

16  Maroufinia, A. (2004). “The Comparison of the Cost Price of Products and Services in Two Ways of Traditional Costing and Activity-Based Costing in Urban Water and Wastewater Companies”, M. A. of Financial Management, The Institute for Management Research and Education of Ministry of Energy Affiliated. [In Persian]

17  Mohammadi, Y.; Baghestani, E.; Bahrami, M.; Entezarian Ardekani, S.; and Gh. Amadi Tehrani (2012). “The Calculation of Cost Price of Dialysis in Shahid Sadoughi Hospital Using Activity-Based Costing, Yazd: 2010”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No.1, pp. 73-84. [In Persian]

18  Javan Bakht, M.; Mashyekhi, A.; Salavati, S.; and A. Mohammadzadeh (2013). “Applying Activity-Based Costing Method (ABC) in Determining the Cost Price of Radiology Services in the Hospital (A Case Study: Hafez Training and Medical Center, Shiraz”, Journal of Medical Council of Iran, Vol. 31, No.1, pp. 15-23. [In Persian]

19  Torabi, A.; Keshavarz, Kh.; Najafpour, Zh.; and E. Mohammadi (2009). “Computing the Cost Price of Radiology Services Ward of Medical Training Golestane Ahvaz Hospital by Using Activity-Based Costing (ABC) Method in 2011”, Hospital, Vol. 10, No. 2, Issue. 3, pp. 1-12. [In Persian]

20  Shokrollahzadeh Bardji, M. (2014). “The Comparison of the Cost Price of Global Surgeries Using Time-Driven Activity-Based Costing and Fixed Tarrif by the Ministry of Health and Medical Education in Shiraz Faghihi Hospital”, M. A. Thesis in Accounting, Marvdasht Isalamic Azad University. [In Persian]

21  Khani, A.; Mehrani, S.; and E. Ghane (2013). “Applying Time-Driven Activity-Based Costing in the ICU Ward of Shariati Hospital of Esfahan Province”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 40-57. [In Persian]

22  Jamie, R. and F. Rezaie Yamin (2015). “Calculation the Cost Price of Health Care Services in Isfahan Social Security Hospital by Using Time-Driven Activity-Based Costing Method,” Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, Issue. 12, pp. 1-21. [In Persian]

23  Mandigo, M.; O’Neill, K.; Mistry, B.; Mundy, B.; Millien, C.; and Y. Nazaire (2015). “A Time-Driven Activity-Based Costing Model to Improve Health-Care Resource Use in Mirebalais, Haiti”, Lancet, Vol. 385, pp. 22-46.

24  Öker, F. and H. Özyapici (2013). “A New Costing Model in Hospital Management: Time-Driven Activity-Based Costing System”, Health Care Manag, Vol. 32, No. 1, pp. 23-36.

25  Yu-Ting, H. (2016). “Evaluation and Recommendation of Implementing Time-Driven Activity-Based Costing in Healthcare”, Ph.D. Thesis in Accounting, the University of Texas, School of Public Health, Available at: http://search.proquest.com/docview/1797920009?pq-origsite=gscholar. [Online] [20 March 2016]

26  Rahnamay Rood Poshti, F. and A. Arab Ahmadi (2013). “Costing from the Perspective of Decision-Making (Theoretical Analysis for the Development of Management Accounting Knowledge)”, Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, Vol. 2, No. 7, pp. 123-136. [In Persian]

27  Namazi, M. (2007). “Introducing the Second Generation of Time-Driven Activity-Based Costing”, Hesabdar, Vol. 22, No. 8, pp. 3-16. [In Persian]

28  Szychta, A. (2010). “Time-Driven Activity-Based Costing in Service Industries”, Social Sciences/Socialiniai Mokslai, Vol. 67, No. 1, pp. 49-60.