بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا (ع) و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مقدمه: در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و معیارهای سنجش آن، رابطه بین بازده عادی و غیرعادی سالانه سهام و کیفیت حسابرسی با بهره‌گیری از معیار اقلام تعهدی اختیاری بررسی شد.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، طرح آن شبه‌تجربی و از نظر رویکرد پس‌رویدادی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد و نمونه مورد بررسی با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده، شامل 24 شرکت در بازه زمانی 1392-1387 است. فرضیه‌های پژوهش با بکارگیری روش تحلیل رگرسیون خطی چند گانه آزمون شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازده غیرعادی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. سایر یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین بازده دارایی‌ها و دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی است. هم‌چنین، رابطه نسبت کیو توبین و تعداد بند‌های شرط حسابرسی با کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار است اما رابطه معناداری بین متغیر‌های اندازه شرکت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، پیچیدگی فعالیت شرکت، نوع اظهارنظر، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، فشار کار حسابرسی، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و تغییر مدیر عامل با کیفیت حسابرسی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: در شرایط وجود بازده غیرعادی، تمایل به مدیریت سود کم‌تر و کیفیت حسابرسی بالاتر بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاران در صنعت دارویی و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی  با اتکای بیشتری نسبت به گزارش‌های حسابرسی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Audit Return and Audit Quality in the Pharmacological Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M. Vakilian Aghouie 1
  • M. Abbaszadeh 2
  • M. Salehi 2
1 The Faculty Member of Imam Reza University, and Ph.D. Student in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Introduction: In the present research, with the aim identifying the effective factors for audit quality and its evaluation criteria, the relationship between normal and abnormal annual stock returns and audit quality have been investigated by applying voluntary accruals criterion.
Method: This research is applied, the design is quasi-empirical and it has the ex post facto approach. The statistical population of the research include the pharmacological companies listed on the Tehran Stock Exchange, and the studied sample consists of 24 companies during 2008-2013 with regard to the considered limitations. The hypotheses of the research have been tested through using Multiple Linear Regression Analysis.
Results: The results of the research state that there is a positive and significant association between abnormal return and audit quality. But there is no significant relationship between real return and audit quality. Other findings of the research suggest negative and significant relation between return of assets and audit tenure with audit quality. Also, there is a positive and significant association between Q Tobin and the numbers of audit conditions with audit quality. However, there is no significant relation between other variables including firm size, return on equity, the complexity of firm activity, opinion type, audit firm size, the number of partners of audit firm, auditor industrial specialization, audit pressure, the independency of board of directors, the duality of chief officer responsibility, and altering chief officer with audit quality.
Conclusion: Under the conditions of existing abnormal return, the inclination for earnings management is less and audit quality is higher; as a result, the investors in the pharmaceutical industry and the other consumers of financial statements can make decision by relying more on the audit reports.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Earnings Management
  • Stock Return
  • Voluntary Accruals
1      Jensen, M. C. and H. M. William (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 3, pp. 305-360.

2      Watts, R. and J. L. Zimmerman (1986). Positive Accounting Theory, 1st Edition, NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

3      Wallace, W. (1980). The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets, 1st Edition, New York: Touche Ross & Co.

4      Titman, S. and T. Truemn (1986). “Information Quality and the Valuation of New Issues”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 159-172.

5      Davidson, R. D. (1993). “A Note on the Association between Audit Firm Size and Audit Quality”, Contemporary Accounting Research, Vol. 9, No. 2, pp. 479-488.

6      Lee, P.; Stokes, D.; Stephen, T.; and T. Walter (2003). “The Association between Audit Quality, Accounting Disclosures and Firm-Specific Risk: Evidence from the Australian IPO Market”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9, No. 5, pp. 377-400.

7      DeAngelo, L. E. )1981(. “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, No. 3, pp.183-189.

8      Lennox, C. S.; Wu, X.; and T. Zhang (2014). “Does Mandatory Rotation of Audit Partners Improve Audit Quality”, Journal of Accounting Research, Vol. 89, No. 5, pp. 1775-1803.

9      Minutti-Meza, M. (2013). “Does Auditor Industry Specialization Improve Audit Quality? Journal of Accounting Research, Vol. 51, No. 4, pp. 779-817.

10  Chi, W.; Huang, H.; Liao, Y.; and H. Xie (2009). “Mandatory Audit Partner Rotation, Audit Quality, and Market Perception: Evidence from Taiwan”, Contemporary Accounting Research, Vol. 26, No. 2, pp. 359-91.

11  Camerana, M.; Prencipea, A.; and M. Trombettab (2014). “Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality”, European Accounting Review, Vol. 23, No. 1, pp, 1-24.

12  Ettredge, M.; Emeigh, E.; and F. Chan Li (2014). “Fee Pressure and Audit Quality”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 39, No. 4, pp. 247-263.

13  Lo´pez, D. M. and G. F. Peters (2014). “The Effect of Workload Compression on Audit Quality”, American Accounting Association, Vol. 31, No. 4, pp. 139-165.

14  Gul, F. A.; Wu, D.; and Z. Yang (2013). “Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data”, The Accounting Review, Vol. 88, No. 6, pp. 1993-2023.

15  Behn, B. K.; Choi, J.; and T. Kang (2008). “Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts”, The Accounting Review, Vol. 83, No. 2, pp. 327-349.

16  Ahmadi, M. and K. Jamali (2013). “The Effect of Audit Quality on the Future Stock Returns of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 20, No. 4, pp. 1-20 .[In Persian]

17  Hassas Yeganeh, Y. and K. Azinfar (2010), “The Relationship between Audit Quality and the Size of Auditing Firm”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 17, No. 61, pp. 85-98. [In Persian]

18  Pourheidari, O. and A. Badri Khire Masjedi (2013), “Investigating the Relashinship between Firms' Rotation and Audit's Partner with Audit Quality and Years Modifications”, Journal of Accounting Advances, Vol. 5, No. 2, pp. 1-23. [In Persian]

19  Rahimian, N. and R. Jan Fada (2013). “Investigating the Effect of Voluntary and Mandatory Rotation of Audit Firms on Audit Quality”, Auditing: Thoeory and Practice, Vol. 1, No. 1, pp. 67-89. [In Persian]

20  Now Nahal Nahr, A.; Jabbarzadeh Kangarluie, S.; and Y. Pourkarim (2010). “The Relationship between Auditor Quality and Accrual Reliability”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 17, No. 61, pp. 55-70. [In Persian]

21   Mahdavi, Gh. and S. Hosseininia (2015). “Investigating the Effectiveness of Audit Quality on the Reduction of Delay in Offering Audit Report in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 6, No. 21, pp. 7-31. [In Persian]

22  Jameie, R.; Holeshi, M.; and A. Haji Eidi (2013). “Investigating the Effect of Managers' Performance on Independent Audit Opinion for the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 19, No. 4, pp. 1-14. [In Persian]

23  Baghomian, R.; Shabani, K.; and S. Bayat (2013). “Value Relevance of Accounting Earnings Associated with Normal and Abnormal Returns”, Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 3, No. 10, pp. 1-15. [In Persian]

24  Kashanipour, M.; Azar Khosh, H.; and M. Rahmani (2015). “The Effect of Managers' Ability on the Relationship between the Quality of Financial Reporting and the Efficiency of Investment in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 13, pp. 66-85. [In Persian]

25  Ball, R. and P. Brown (1968). “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers”, Journal of Accounting Research, Vol. 6, No. 2, pp. 159-178.

26  Ball, R.; Watts, R.; and B. Lev (1979). “Income Variation and Balance Sheet Composition”, Journal of Accounting Research, Vol. 14, No. 1, pp. 1-9.

27  Kwon, J. G. (2009). “The Value Relevance of Earnings and Book Value Using an Option-style Equity Valuation Model: Evidence from Korea”, International Journal of Business and Mangment, Vol. 4, No. 12, pp. 19-41.

28  Copley, P. and M. S. Docett (1993). “Audit Tenure, Fixed Fee Contracts, and Supply of Substandard Single Audits”, Public Budgeting and Finance, Vol. 13, No. 3, pp. 23-26.

29  Fargher, N.; Lee, H.; and V. Mande (2008). “The Effect of Partner Tenure on Client Managers Accounting Discretion”, Managerial Auditing Journal, Vol. 23, No. 2, pp. 162-186.

30  Veronica, S.; Amarallah, F.; Wibowo, A.; and V. Anggarita (2012). “Audit Tenure, Auditor Rotation, and Audit Quality: The Case of Indonesia”, Asia Journal of Business and Accounting, Vol. 5, No. 1, pp. 55-72.

31  Karami, Gh.; Bazr Afshan, A.; and A. Mohammadi (2011). “Investigating the Relationship between Auditor Tenure and Earnings Management”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 2, No. 4, pp. 65-82. [In Persian]

32  Lenard, M. J. and B. Yu (2013). “Do Earnings Management and Audit Quality Influence Over-Investment by Chinese Companies?”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 2, pp. 21-30.

33  Becker, C. L.; Defond, J.; Jiambalvo, K.; and R. Subramanyam (1998). “The Effect of Audit Quality on Earnings Management”, Contemporary Accounting Research, Vol. 15, No. 1, pp. 1-24.

34  Henock, L. (2005). “Acquirers Abnormal Returns, Audit Firm Size and the Small Auditor Clientele Effect”, Working Paper, Pennsylvania State University-Smeal College of Business, Avaiable at: http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=483662&download=yes. [Online] [04 July 2014]

35   Rezaei, F. and S. Shabani (2013). “The Effect of Audit Firm Size and Age on the Quality of Audit Work”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 3, No.1, pp. 56-64.

36  Khajavi, Sh. and Gh. Zare (2012). “Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms and Auditor Selection of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Accounting and Auditing Recearch, Vol. 14, No. 14, pp. 18-31 .[In Persian]

37  Gundry, L. (2007). “Time Budget Pressure, Auditor’s Personality Type, and the Incidence of Reduced Audit Quality Practices”, Pacifc Accounting Review, Vol. 19, No. 2, pp. 125-152.

38  Kim, J.; Lee, J.; and J. Park (2015). “Audit Quality and the Market Value of Cash Holdings: The Case of Office-level Auditor Industry Specialization”, The Accounting Review, Vol. 34, No. 2, pp. 27-57.

39  Balsam, S.; Krishnan, J.; and S. Y. Joon (2003). “Auditor Industry Specialization and Earnings Quality”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 22, No. 2, pp. 71-97.

40  Schauer, P. C. (2010). “The Effects of Industry Specialization on Audit Quality: An Examination Using Bid-ask Spreads”, Dissertation of Bowling Green State University, Available at:https://www2.aaahq.org/audit/midyear /02midyear/papers/specialization.PDF. [Online] [05 July 2014]

41  Banimahd, B.; Hasas Yeghaneh, Y.; and N. Yazdanian (2014). “Earnings Management and Audit Opinion: Some Evidences of Private Audit Sector”, Management Accounting, Vol. 7, No. 21, pp. 17-32. [In Persian] 

42  LaSalle, R.; Anandarajan, A.; and A. Miller (1996). “Going Concern Uncertainties: Disclaimer of Opinion Versus Unqualified Opinion with Modified Wording”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 15, No. 2, pp. 29-48.

43  Palmrose, Z. V. (1986). “Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence”, Journal of Accounting Research, Vol. 24, No. 1, pp. 97-110.

44  Farrugia, J. and J. Baldacchino (2005). “Qualified Audit Reports in Malta”, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 8, pp. 823-43.

45  Barizah, N.; Baker, A.; Rahim, A.; Rahman, A.; and A. Rashid (2005). “Factors Influencing Auditor Independence: Malaysian loan Officers’ Perceptions”, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 8, pp. 356-273.

46  Hudaib, M. and T. E. Cooke (2005). “The Impact of Managing Director Changes and Financial Distress on Audit Qualification and Auditor Switching”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 32, Nos. 9 and 10, pp. 1170-1210.

47  Farinha, J, and L. F. Viana (2006). “Board Structure and Modified Audit Opinions”, International Journal of Auditing, Vol. 13, No. 3, pp. 237-258.

48  Abbaszadeh, M. and H. Manzarzadeh (2011). “Investigating the Probability of Issuing an Accepted Report by Independent Auditors Using the Characteristics of Board of Directors of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”,The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 18, No. 63, pp. 95-112. [In Persian]

49  Sengupta, P. (2004). “Disclosure Timing: Determinants of Quarterly Earnings Release Dates”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 23, No. 6, pp. 754-824. 

50  Beasley, S. M.; Carcello, J. V.; and D. R. Hermanson (1999). “Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997: An Analysis of US Public Companies”, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Available at: http://corpgovcenter.utk.edu/Research/ABFraBeaCarHerm1999.pdf.[Online] [25 July 2014]      

51  Sloan, R. G. (1996). “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?”, The Accounting Review, Vol. 71, No. 3, pp. 289-315.

52  Yoon, S. and A. Miller (2002). “Cash from Operation and Earning Management in Korea”, The International Journal of Accounting, Vol. 37, No. 4, pp. 395-412.

53  Chambers, D. and J. Payne (2011). “Audit Quality and Accrual Persistence: Evidence from the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods”, Managerial Auditing Journal, Vol. 26, No. 5, pp. 437-456.

54  Bad Avar Nahandi, Y. and V. Taghizadeh Khanqah (2014). “Investigating the Relationship between Auditor Tenure and Management of Real Activities in Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 1, pp. 20-41. [In Persian]

55  Vadiie, M. and M. Hosseini (2012). “The Relationship between Performance Evaluation Criteria and Abnormal Stock Return”, Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 1, No. 4, pp. 73-87. [In Persian]

56   Aaghie, M.; Kazempour, M.; and R. Mansour Lakouraj (2014). “The Effect of Free Cash Flow and Capital Structure on Different Criteria for Evaluating the Performance of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp. 1-15. [In Persian]

57  Vaez, S. A. and R. Ahmadi (2014). “Investigating the Relationship between Auditor Change and Audit Fee with Audit Report Lag of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp.77-95. [In Persian]

58  Jabbarzadeh Langar Louie, S.; Mohammadzadeh Salteh, M.; Bayazidi, A.; and Gh. Mounes Khah (2010). “The Investigation of the Relationship between Earnings Management of Group (Consolidated) Companies with the Stock Return of the Parent Company Listed on the Tehran Stock Exchange”,  Journal of Securities Exchange, Vol. 3, No. 11, pp. 91-106. [In Persian] 

59  Jones, J. (1991). “Earnings Management during Import Relief Investigations”, Journal of Accounting Reaserch, Vol. 29, No. 9, pp. 93-228.

60  Dechow, P.; Sloan, R.; and A. Sweeney (1995). “Detecting Earnings Management”, The Accounting Review, Vol. 70, No. 2, pp.193-225.

61  Kasznik, R. (1999). “On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management”, Journal of Accounting Research, Vol. 37, No. 1, pp. 57-81.

62  Bahar Moghaddam, M. and A. Kouhi (2010). “Investigating the Type of Earnings Management in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 1, No. 2, pp. 75-93. [In Persian]

63  Securities and Exchange Organization (2007). “Instrcture for Reliable Audit Firms”, Available at: www.Seo.ir [Online] [10 July 2014][In Persian]