بررسی سطح توسعه گزارشگری مالی زیست‌محیطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: در چارچوب اصول نظریه ذینفعان، گزارشگری زیست‌محیطی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش سنجش سطح گزارشگری مالی زیست‌محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 
روش پژوهش: پژوهش حاضر در حوزه پژوهش‌های اثباتی و شبه تجربی و از لحاظ نتیجه از نوع کاربردی و به دنبال توصیف وضعیت موجود است. داده‌های پژوهش برای اندازه‌گیری سطح افشا مبتنی بر گزارشگری زیست‌محیطی از طریق تحلیل محتوای گزارش‌های فعالیت هیئت مدیره 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 93-1387 با استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری زیست‌محیطی مؤسسه دلویتی استخراج و از آزمون t  برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده شده است.  
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، افشا مطرح در نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری زیست‌محیطی رعایت نشده است. هر چند در بازه زمانی مورد بررسی سطح گزارشگری زیست‌محیطی اندکی ارتقاء یافته اما همچنان با سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.  
نتیجه‌گیری: در حال حاضر شرکت‌ها توجه کافی به افشا اطلاعات در مورد محیط‌زیست و در نظر گرفتن منافع گروه‌های مختلف ذینفع در سطح عملیاتی ندارند. بنابراین، تغییر در استانداردهای حسابداری مالی ایران به منظور لحاظ کردن الزامات گزارشگری زیست‌محیطی پیشنهاد می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Level of Environmental Financial Reporting Development in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Khozein 1
  • Gh. Talebnia 2
  • M. Garkaz 3
  • B. Bani Mahd 4
1 Ph. D. Student, Department of Accounting, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding the principles of Stakeholders Theory, environmental reporting has been considered as a source of competitive advantage in recent years. The purpose of this research is to measure the level of environmental financial reporting in the companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: This research is conducted in the field of positive and semi-empirical research, and according to the results, it is an applied research which aims to describe the existed situation. The data of the research for measuring the level of disclosure based on environmental reporting have been extracted through the content analysis of performance reporting of board of directors from 158 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2008 to 2014 by using Deloitte's environmental reporting scorecard, and T-student test was used to test the research hypothesis.
Results: The findings of the research indicate that in the companies listed on the Tehran Stock Exchange, the posed disclosure in the Stakeholders Theory has not been observed through environmental reporting. Nevertheless, during the discussed period, the level of environmental reporting has been slightly improved, but it is still far from the desired level.
Conclusion: At the present time, companies do not pay enough attention to disclose information on environment and they do not consider the interests of different groups of stakeholders in the operational level. Therefore, modification of Iran's Financial Accounting Standards is recommended in order to observe environmental reporting requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environmental Reporting
  • Stakeholders
  • Sustainable Development
1        Global Reporting Initiative (2006). “Sustainability Reporting Guidelines”,Avaiable at: http://www. globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkDownloads/. [Online] [8 August 2017]
2        Gray, R. (2006). “Does Sustainability Reporting Improve Corporate Behaviour? Wrong Question? Right Time?”, Accounting and Business Research, Vol. 36, No. 4, pp. 65-88.
3        Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2001). “Policies to Enhance Sustainable Development”, Available at: https://www.oecd.org/greengrowth /1869800.pdf. [Online] [8 August 2017]
4        Van der Ryn, S. and P. Calthorpe (1986). Sustainable Communities: A New Design Synthesis for Cities, Suburbs and Towns, 1st Edition, San Francisco: Sierra Club.
5        Naess, A. (2001). Ecology, Community and Life-Style: Outline of an Ecosophy, 5th Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
6        Lamberton, G. (2005). “Sustainability Accounting-A Brief History and Conceptual Framework”, Accounting Forum, Vol. 29, No. 1, pp. 7-26.
7        Gray, R. (1994). “Corporate Reporting for Sustainable Development: Accounting for Sustainability in 2000 AD”, Environmental Values, Vol. 3, No. 1, pp. 17-45.
8        Ebrahimpour, M.; Ilami Rood Mojeni, F.; and H. Khosravie Zadband (2015). “Environmental Accounting and the Challenges towards It in Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 3, pp. 108-128. [In Persian]
9        Hasas Yegane, Y. (2005). Philosophy of Auditing, 1st Edition, Tehran: Elmi Farhangi Publications. [In Persian]
10    Khajavi, Sh. and M. Etemadi Jouryabi (2015). “Corporate Social Responsibility and Its Reporting”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 104-123. [In Persian].
11    Deloitte Touche Tohmatsu (2006). “Deloitte Sustainability Reporting Scorecard”, Global Environment and Sustainability Services Group, Available at: http://www.deloitte.com. [Online] [15 June 2016]
12    Beddewela, E. and C. Herzig (2013). “Corporate Social Reporting by MNCs’ Subsidiaries in Sri Lanka”, Accounting Forum, Vol. 37. No. 2, pp. 135-149.
13    Vatan Khah, S. (2011). “Barriers and Motivations of Social Responsibility Reporting”, M. A. Thesis in Accounting, Al-Zahra University. [In Persian]
14  Eccles, R. G.; Ioannis, I.; and G. Serafeim (2013). “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance”, Management Science, Vol. 60, No. 11, pp. 2835-2857.
15  Farneti, F. and J. Guthrie (2009). “Sustainability Reporting by Australian Public Sector Organizations: Why they Report”, Accounting Forum, Vol. 33, No. 2, pp. 89-98.
16   Alvarez, I. G. and E. Ortas (2017). “Corporate Environmental Sustainability Reporting in the Context of National Cultures: A Quantile Regression Approach”, International Business Review, Vol. 26, No. 2, pp. 337-35.
17  Wijesinghe, K. N. (2012). “Current Context of Disclosure of Corporate Social Responsibility in Sri Lanka”, 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012). Procedia Economics and Finance, Available at: www.scien cedirect.com.  [Online] [15 June 2016]
18  Sanchez C. B.; Perez-Aleman, J.; and D. J. Santana-Marti (2017). “Sustainability Disclosure, Dominant Owners and Earnings Informativeness”, Research in International Business and Finance, Vol. 39, pp. 625-639.
19    Belal, A. R. and S. Cooper (2011). “The Absence of Corporate Social Responsibility Reporting in Bangladesh”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 22, pp. 654-667.
20    Welford, R. (2005). “Corporate Social Responsibility in Europe, North America and Asia”, Journal of Corporate Citizenship, No. 17,pp. 33-54.
21    Abbasi, E. and F. Mohammadi (2012). “Investigating the Financial Reporting of Environmental Performance of Polluting Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 33-46. [In Persian]
22    Ahmadi, Sh. (2010). “Investors' Reactions to the Variety of Corporate Social Reporting”, M. A. Thesis in Accounting, Allame Tabataba'i University. [In Persian] 
23    Aghaie, M.; Ahmadian, V.; and A. Mansouri (2016). “Investigating the Relationship between Corporate Voluntary Disclosure and Receipt Right Deviation from Cash Flow out of Control Right”, Jounnal of Accounting Knowledge, Vol. 7, No. 25, pp. 7-37.
24    Moshashaie, M. and B. Nik Kar (2012). “The Role of Accountants in Corporate Sustainability with an Emphasis on the Theoretical Framework of Sustainability of International Federation of Accountants”, Proceedings of the 1st Regional Conference on Research and Modern Solutions in Accounting and Management, 13th December, Tonekabon. [In Persian]
25    Krippendorff, K. H. (2012). Content Analysis, an Introduction to Its Methodology, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
26    Mustapha, M. A.; Manan, Z. A.; and S. R. Wan Alwi (2017). “Sustainable Green Management System (SGMS)–An Integrated Approach towards Organisational Sustainability”, Journal of Cleaner Production, Vol. 146, No. 10, pp. 158-172.