تبیین رابطه متقابل بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از معادلات هم‌زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
 
مقدمه: با تقویت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی می‌‌توان مدیران را به افشای موارد بیش‌تری از مسئولیت خود نسبت به جامعه تشویق کرد. هم‌چنین، افشای بیش‌تر مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌وسیله شرکت‌ها، می‌تواند منجر به بالابردن سطح پاسخ‌گویی مدیران شرکت شود که این موضوع موجب تقویت سازوکارهای نظام راهبری­ شرکتی خواهد شد. بنابراین، می‌توان بیان کرد که بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها رابطه‌ای دوطرفه وجود دارد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی، از نظر منطق، استقرایی و از نظر بُعد زمانی، گذشته‌نگر است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1394-1390 است. از آن جا که هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین متغیرهاست از آزمون‌ تشخیص‌پذیری و تحلیل نتایج با استفاده از معادلات هم‌زمان استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نظام راهبری شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نظام راهبری شرکتی دارد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌ها برای ارسال علامت مثبت به بازار سرمایه می‌توانند نظام راهبری شرکتی خود را تقویت کنند که این امر موجب بهبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها خواهد شد. هم‌چنین، با افشای بیشتر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش انتظار از آن‌ها، باید نظام راهبری شرکتی را تقویت کنند تا بتوانند سطح پاسخ‌گویی مناسبی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance by Using Simultaneous Equations System

نویسندگان [English]

  • M. Mehrabanpour 1
  • M. Kazempour 2
  • F. Esmaeil Beigi 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Tehran University.
2 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Tehran University.
3 M. A. Student in Accounting, Department of Accounting, Tehran University.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: By strengthening corporate governance mechanisms, it is possible to encourage managers to disclose more of their responsibility towards society. Moreover, more disclosure of social responsibility by companies can lead to raise the level of managers' accountability of the company which will be resulted in strengthening the corporate governance mechanisms. Thus, it can be stated that there is a mutual relationship between corporate governance and corporate social
responsibility.
Method: The current research is an applied one, in terms of logic, it is inductive, and regarding time dimension, it is retrospective. The statistical population of the research include all the companies Listed on the Tehran Stock Exchange from 2011 to 2015. Since the aim of this research is to investigate the mutual relationship between variables, identification test and result analysis have been used by Simultaneous Equations.
Results: The results of the research show that corporate governance has a positive and significant effect on social responsibility, and also social responsibility has a positive and significant effect on corporate governance.
Conclusion: Companies can enhance their corporate governance in order to send a positive signal to capital market, which will be resulted in improving their social responsibility. Also, by disclosing more of their social responsibility and by increasing expectations of them, they should strengthen corporate governance to provide an appropriate level of accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Simultaneous Equations System
  • Social Responsibility
1      Lioret, A. (2016). “Modeling Corporate Sustainability Strategy”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 2, pp. 418-425.

2      Molina, M. (2010). “The Corporate Role in Changing Society: A Model of Sense Making and of Firm Characterization”, Ph.D. Thesis, Business School, University at Ramon Lull, Available at: https://dialnet.u nirioja.es/servlet/tesis?codigo=87424. [Online] [4 April 2016]

3      Mantovani, D.; Lucas, M. D. A.; and N. Angela (2017). “How Motivations for CSR and Consumer-Brand Social Distance Influence Consumers to Adopt Pro-Social Behavior”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 36, pp. 156-163.

4 Hemmati, H.; Kazemi, H.; and Z. Rostami (2013). “The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Financial Performance and Information Transparency”,  Applied Research on Financial Reporting, Vol. 2, No. 2, pp. 123-148. [In Persian]

5      Jannipa, R.; Pornsit, J.; and J. C. Kim (2014). “How Does Corporate Governance Influence Corporate Social Responsibility?”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 143, pp. 1055-1057.

6  Mahfoozi, Gh.; Akbari, M.; and M. Ghasemi Shams (2017). “Investigating the Effect of Corporate Social Responsibility on Investment Cash Flow Sensitivity”, Journal of Investment Knowledge, Vol. 6, No. 21, pp. 41-58. [In Persian]

7      Aghaie, M. and M. Kazempour (2016). “The Effect of Corporate Social Responsibility and Products Diversification on the Performance of Company”, Iranian Journal of Value and Behavioral Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 99-122. [In Persian]

8      Khajavi, Sh. and M. Etemadi Jouryabi (2015). “Corporate Social Responsibility and Its Reporting”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 104-123. [In Persian]

9      Dam, L. and B. Scholtens (2012). “Does Ownership Type Matter for Corporate Social Responsibility?”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 20, No.3, pp. 233-252.

10  Dam, L. and B. Scholtens (2013). “Ownership Concentration and CSR Policy of European Multinational Enterprises”, Journal of Business Ethics, Vol. 118, No. 1, pp. 117-126.

11  Sepasi, S. and M. Kazempour (2017). Corporate Social Responsibility and Reporting, 1st Edition, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]

12  Gray, R. H.; Javad, M.; Power, D. M.; and C. D. Sinclair (2001). “Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: A Research Note and Extension”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 28, Nos. 3 and 4, pp. 327-356.

13  Azizuli, S. M. and C. Deegan (2008). “Social and Environmental Reporting Practices Organizations Operating in, or Sourcing Products from, a Developing Country: Evidence from Bangladesh”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21, No. 6, pp. 850-874.

14  Hassas Yeganeh, Y. and Gh. Barzegar (2014). “Theoretical Foundations of Corporate Social Responsibility and Its Researching Paradigm in the Accounting Profession”, Management Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 109-133. [In Persian]

15  Dumitrascu, M.; Niculae, F.; and F. Liliana (2015). “Corporate Governance Like a Symphony Orchestra”, Procedia Economics and Finance, Vol. 15, pp. 1515-1519.

16  Gibson, K. and G. O’Donovan (2007). “Corporate Governance and Environmental Reporting: an Australian Study”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 15, No. 5, pp. 944-56.

17  Sepasi, S. and M. Esmaili Kejani (2015). “Green Accounting: A Model for Environmental Disclosure”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 1. pp. 1-19. [In Persian]

18  Brammer, S. and S. Pavelin (2006). “Voluntary Environmental Disclosures by Large UK Companies”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 33, Nos. 7 and 8, pp. 1168-1188.

19  Barnea, A. and A. Rubin (2010). “Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders”, Journal of Business Ethics, Vol. 97, No. 1, pp. 71-86.

20  Bhimani, A. and K. Soonawalla (2005). ‘‘From Conformance to Performance: The Corporate Responsibilities Continuum”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 24, No. 3, pp. 165-174.

21  Rahman Khan, A.; Badrul, M.; and J. Siddiqui (2012). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy”, Journal of Business Ethics. Vol. 114, No. 2, pp. 207-223.

22  Iatridis, G. (2013). “Accounting Disclosure and Firms Financial Attributes: Evidence from the UK Stock Market”, International Review of Financial Analysis, Vol. 17, No. 2, pp. 219-241.

23  Antonio, D.; Lucia, L. R.; and C. Russel (2017). “Corporate Governance Effect on Social Responsibility Disclosure”, Australasian Accounting, Business & Finance Journal, Wollongong, Vol. 11, No. 2, pp. 3-22.

24  Habbash, M. (2017). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure”, International Journal of Corporate Strategy and Social Responsibility, Vol. 1, No. 2. pp. 161-178.

25  Shigufta, H. U. (2016). “Embedding Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Emerging Countries”, International Journal of Law and Management, Vol. 58, No. 3, pp. 299-316.

26  Bhaduri, S. and E. Selarka (2016). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies, CSR, Sustainability, Ethics & Governance”, Springer Science, Available at: http://www.springer.com/gp/book/9789811009242. [Online] [25 January 2016]

27  Stuebs, M. and L. Sun (2015). “Corporate Governance and Social Responsibility”, International Journal of Law and Management, Vol. 57, No.1, pp. 38-52.

28  OH, W. Y.; Chang. Y. K.; and A. Martynov (2011). “The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea”, Journal of Business Ethics, Vol. 104, No. 2, pp. 283-297.

29  Saleh, M.; Zulkifli, N.; and R. Muhamad (2010). “Corporate Social Responsibility Disclosure and Its Relation on Institutional Ownership”, Managerial Auditing Journal, Vol. 25, No. 6, pp. 591-613.

30  Hosseini, S. A. and S. Haghighat (2016). “The Relationship between Corporate Governance and Commitment to Perform Social Responsibilities in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Research, Vol. 6, No. 23, pp. 103-128. [In Persian]

31  Maran Joori, M. and R. Ali Khani (2014). “Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 21, No. 3, pp. 329-348. [In Persian]

32  Bahari Moghaddam, M.; Zeinal Abedini, S.; and S. Safarzadeh (2013). “Investigating the Relationship between Mechanisms of Corporate Governance on the Disclosure of Corporate Social Responsibility”, Financial Accounting, Vol. 5, No. 20, pp. 90-107. [In Persian]

33  Darabi, R. and M. Piri (2014). “Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Quality of Financial Reporting (Evidence from Tehran Stock Exchange)”, Journal of Economics and Business Research, Vol. 5, No. 9, pp. 25-37. [In Persian]

34  Sepasi, S (2014). “The Relationship between Corporate Governance with the Formation of Professional Ethical Principles”, Ethics in Science & Technology, Vol. 9, No. 1, pp. 50-58. [In Persian]

35  Ehtazaz, J. L.; Amjad, A.; and K. Imran (2016). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Pakistan”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 16, No. 5, pp. 785-97

36  Namazi, M.; and M. Ebrahimimeimand (2016). “Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Risk Disclosure”, Financial Accounting, Vol. 8, No. 30, pp. 1-39. [In Persian]

37  Malik, M. (2014). “Value-Enhancing Capabilities of CSR: A Brief Review of Contemporary Literature”, Journal of Business Ethics, Vol. 127, No. 2, pp. 419-438.

38  Darabi, R.; Vaghfi, S. H.; and M. Salmanian (2016). “Investigating the Relationship Between Social Responsibility Reporting with Value and Risk of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Valued and Behavioral Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 193-213. [In Persian]

39  Aghaie, M.; Kazempour, M.; and R. Mansour Lakoraj (2014). “The Effect of Free Cash Flows and Capital Structure on Different Criteria for Evaluating the Performance of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp. 1-15. [In Persian]

40  Aflatoni, A. and A. Amir Bakhtiarvand (2016). “The Effect of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality on the Cost of Capital: Instrumental Variable Approach”, Financial Accounting, Vol. 8, No. 31, pp. 30-50. [In Persian]

41  McWilliams, A. and D. Siegel (2001). “Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective”, Academy of Management Review, Vol. 26, No.1, pp. 117-127.

42  Bani Mahd, B.; Arabi, M.; and Sh. Hassanpour (2016). Empirical Researches and Methodology in Accounting, 1st Edition, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]

43  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2014). “Test of the Free Cash Flow Theory and Creditors Monitoring Using the Three-Stage Least Squares System: A Case Study of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Researches, Vol. 6, No. 2, pp. 17-44. [In Persian]

44  Fakhari, H.; Kashanipour, M.; and M. Rajab Beyki (2014). “Investigating the Monitoring Role of Ownership Structure and Debt Policy on Controlling Agency Problems Resulted from Free Cash Flows of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, Vol. 6, No.1, pp. 63-90. [In Persian]