ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:  با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدودبودن منابع طبیعی در دسترس، مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله موضوع‌های اصلی است که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقرزدائی مؤثر است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است. 
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی است. جامعه آماری پژوهش را 5 نفر از خبرگان در زمینه مالی تشکیل می‌دهد که با روش هدف‌مند قضاوتی انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ در قالب روش دلفی فازی با طیف لیکرت و دیمتل فازی به‌صورت فازی مثلثی به عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده شده است. 
یافته‌ها: در این پژوهش از بین 20 شاخص شناسایی شده، 8 شاخص از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس، روابط بین شاخص‌های گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی مشخص شد. نتایج این مرحله نشان داد که برای گزارشگری مالی زیست‌محیطی شاخص‌های قابل‌مقایسه‌بودن اطلاعات، چگونگی تولید و مربوط‌بودن محتوای اطلاعات شدت اثر خالص و اهمیت بیشتری دارد. از بین شاخص‌های سه گانه گزارشگری غیرمالی زیست‌محیطی شاخص مدیران شرکت‌ها بیشترین شدت اثر خالص و اهمیت را دارد.
نتیجه‌گیری: اصول اساسی و تأثیرگذار در گزارشگری مالی زیست‌محیطی ابعاد اصلی کیفیت گزارشگری مالی است و اطلاعات در صورتی که کامل و عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد عاملی مؤثر در گزارشگری مالی است. هم‌چنین، وجود گروه‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در قالب مدافعان محیط‌زیست، که مورد حمایت مدیران بخش‌های مختلف به‌ویژه هیأت مدیره باشد، به‌عنوان عاملی اساسی در گزارشگری غیرمالی زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Financial and Non-Financial Environmental Reporting with a Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi 1
  • H. Valipoor (Ph. D.) 2
  • Y. Zeraatkish (Ph. D.) 3
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: As population grows increasingly and accessible natural resources are limited, sustainable development as well as conservation and improvement of environment are the main issues affecting the way of economic growth and social welfare in the world to alleviate poverty. Thus, the aim of this study was to provide a model for financial and non-financial environmental reporting in Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company.
Method: This study is applied in terms of purpose and is a field research regarding the data collection. The statistical population consisted of five financial experts selected by purposive or judgmental sampling. In order to collect data a questionnaire was used in the form of a Fuzzy Delphi method with the Likert scale and a Fuzzy DEMATEL with a triangular fuzzy design.
Results: The experts approved eight indicators out of the 20 identified indicators. Then, the relationship between the indicators used in the financial and non-financial environmental reporting was determined. The results of this phase indicated that for environmental financial reporting, comparative information, timeliness of information provision, and relevance of information content had more severity and importance. Among the three indicators of non-financial environmental reporting, the managers’ index has the highest severity and importance.
Conclusion: The fundamental and effective principles in financial environmental reporting are the main aspects of the quality financial reporting. And, if the information is completed and error-free and tendencies are biased, it is an effective factor in financial reporting. The existence of internal and external groups in the form of environmental advocates supported by directors of different departments, particularly the board of directors, is also a key factor in non-financial environmental reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Accounting
  • Financial Reporting
  • Fuzzy
  • Non-financial Reporting
1      Moneva, J. M. and B. Cuellar (2009). “The Value Relevance of Financial and Non-Financial Environmental Reporting”, Environmental and Resource Economics, Vol. 44, No. 3, pp. 441-456.
2      Firoz, C. M. and A. A. Ansari (2010). “Environmental Accounting and International Financial Reporting Standards (IFRS)”, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 10, pp. 105-112.
3      Barako, D. G. and A. M. Brown (2008). “Corporate Social Reporting and Board Representation: Evidence from the Kenyan Banking Sector”, Journal of Management & Governance, Vol. 12, No. 4, pp. 309-324.
4      Jones, M. J. (2010). “Accounting for the Environment: Towards a Theoretical Perspective for Environmental Accounting and Reporting”, Accounting Forum, Vol. 34, No. 2, pp. 123-138.
5      Andrikopoulos, A. and N. Kriklani (2013). “Environmental Disclosure and Financial Characteristics of the Firm: The Case of Denmark”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 20, No. 1, pp. 55-64.
6      Skouloudis, A.; Evangelinos, K.; and F. Kourmousis (2010). “Assessing Non-Financial Reports According to the Global Reporting Initiative Guidelines: Evidence from Greece”, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, No. 5, pp. 426-438.
7      Arvidsson, S. (2011). “Disclosure of Non-Financial Information in the Annual Report: A Management-Team Perspective”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12, No. 2, pp. 277-300.
8      Oradi, J.; Jafari Jam, H.; and H. Zarei (2018). “International Financial Reporting Standards (IFRS): Benefits and Challenges for Investors”, Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 2, pp. 47-69. [In Persian]
9      Khozein, A.; Talebnia, G.; Garkaz, M.; and B. Bani Mahd (2017). “Investigating the Level of Financial Environmental Reporting Development in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 28-46. [In Persian]
10  Pourzamani, Z. and D. Moinian (2016). “The Conformity of Qualitative Characteristics of Financial Reporting of the Universities of Medical Sciences with Public Sector Accounting Standards”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 3, pp. 20-44. [In Persian]
11  Jamshidi Navid, B. and Z. Noori (2014). “Investigating the Islamic Culture Values based on Hofstede Dimensions on Financial Reporting Transparency and Accountability Level (A Case Study: The Ministry of Health and Medical Education)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 1-18. [In Persian]
12  Shoorvarzy, M. and M. Hedayat (2017). “Investigating the Impact of Hospital Information System on the Quality of Financial Reporting ( A Case Study: Mashhad Bentolhoda Hospital)”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 44-67. [In Persian]
13  Hoggett, J.; Edwards, L.; and J. Medlin (2003). Accounting in Australia, 5th Edition, New York: John Wiley & Sons.
14  Vasarhelyi, M. A. and M. G. Alles (2008). “The “Now” Economy and the Traditional Accounting Reporting Model: Opportunities and Challenges for AIS Research”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 227-39.
15  Ashcroft, P. (2005). “Real-Time Accounting”, The CPA Journal, Vol. 75, No. 4, p. 22-44.
16  Sajadi, H. and A. Jalili (2007). “Environmental Accounting”, Accountant, Vol. 22, No. 2, pp. 19-28. [In Persian]
17  Alikhani, R. and M. Maranjori (2014). “Applying Theories of Environmental and Social Information Disclosure”, Accounting and Auditing Studies, Vol. 9, No. 3, pp. 46-73. [In Persian]
18  Sharafi, Z.; Payandeh, S.; and H. Ravanpak  (2015). “The Effect of Environmental Accounting  on Financial Reporting (A Case Study: Saipa Company)”, The 2nd International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting, Kuala Lumpur-Malaysia, Karin Institute of Excellence, 24 December, Available at: https:// www.civilica.com/Paper-MRMEA02M RMEA02_312.html. [Online] [21 November 2015]
19  Darabi, R. and M. Akbari (2015). “Investigating the Effective Factors on Implementing Environmental Accounting”,Journal of Economics and Business Research, Vol. 6, No. 10, pp. 71-84. [In Persian]
20  Heidarpour, F. and M. Gharaney (2015). “The Effect of Environmental Accounting on Financial and Operating Indices of Manufacturing Companies”, Financial and Audit Accounting Research, Vol. 7, No. 26, pp. 39-50. [In Persian]
21  Alamshah, S. A. (2014). “Invetigating the Effective Factors on Environmental Management Accounting (EMA) Adoption”, Management Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 89-108.  [In Persian]
22  Talebnia, Gh.; Alikhani, R.; and M. Meranjouri (2013). “Assessment of the Quantity and Nature of Social and Environmental Information Disclosure in Iran”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol .19, No. 69, pp. 43-60.
23  Acerete, B.; Gasca, M.; and F. Llena (2019). “Analysis of Environmental Financial Reporting in the Spanish Toll Roads Sector”, Spanish Journal of Finance and Accounting, Available at: https://doi.org/10.1080/02102412.2019.1591880, pp. 1-34. [Online][14 April 2019]
24  Imtiaz Ferdous, M.; Adams, C. A.; and G. Boyce (2019). “Institutional Drivers of Environmental Management Accounting Adoption in Public Sector Water Organisations. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Available at: www.emeraldinsight.com /0951-3574.htm. [Online][10 June 2019]
25  Latan, H.; Jabbour, C. J. C.; Sousa Jabbour, A. B. L. D.; Wamba, S. F.; and M. Shahbaz (2018). “Effects of Environmental Strategy, Environmental Uncertainty and Top Management’s Commitment on Corporate Environmental Performance: The Role of Environmental Management Accounting”, Journal of Cleaner Production, Vol. 180, pp.  297-306.
26  Qian, W.; Hörisch, J.; and S. Schaltegger (2018). “Environmental Management Accounting and Its Effects on Carbon Management and Disclosure Quality”, Journal of Cleaner Production, Vol .174, pp. 1608-1619.
27  Ebimobowei, A. (2011). “A Study of Social Accounting Disclosures in the Annual Reports of Nigerian Companies”, Asian Journal of Business Management, Vol. 3, No. 3, pp. 145-151.
28  Jamil, C. Z. M.; Alwi, K.; and R. Mohammed (2003). “Corporate Social Responsibility Disclosure in the Annual Reports of Malaysia Companies: A longitudinal Study”, Analysis, Vol. 10, No. 1, pp. 139-159.
29  Habibi, A.; Izadbar, S.; and A. Sarafrazi (2014). Fuzzy Multi Criteria Decision Making, 1st Edition, Rasht: Symaye Danesh Publications.
30  Lin, C. J. and W. W. Wu (2008). “A Causal Analytical Method for Group Decision-Making under Fuzzy Environment”, Expert Systems with Applications, Vol. 34, No. 1, pp. 205-213.
31  Huang, Z.; Ni, Y.; Shen, C.; Wu, F. F.; Chen, S.; and B. Zhang (2000). “Application of Unified Power Flow Controller in Interconnected Power Systems-Modeling, Interface, Control Strategy, and Case Study”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 2, pp. 817-824.
32  Zhu, Q.; Huang, W.; and Y. Zhang (2011). “Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy DEMATEL Method”, Safety Science, Vol. 49, No. 2, pp. 243-252.
33  Barbari Hazareh, S. and K. Loloei (2017). “Identifying Factors Affecting the Increase of Export Capacity of Small and Medium Enterprises”, (A Case Study: Zahedan City Transportation), 10th International Conference of Economics and Management, Rasht, Islamic Azad University of Rasht, 7 March. [In Persian]
34  Stanley, L.; Deville, J.; and J. Montgomerie (2016). “Digital Debt Management: The Everyday Life of Austerity”, New Formations, Vol. 87, No. 87, pp. 64-82.
35  Zhang, K. Q. and H. H. Chen (2017). “Environmental Performance and Financing Decisions Impact on Sustainable Financial Development of Chinese Environmental Protection Enterprises”, Sustainability, Vol. 9, No. 12, pp. 22-60.
36  Searcy, C.; Dixon, S. M.; and W. P. Neumann (2016). “The Use of Work Environment Performance Indicators in Corporate Social Responsibility Reporting”, Journal of Cleaner Production, Vol. 112, pp. 2907-21.
37  Watson, L. (2015). “Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Earnings Performance”, The Journal of the American Taxation Association, Vol. 37, No. 2, pp. 1-21.
38  Aghili, S. M.; Khoshfar, Gh.; and S. Salehi (2009). “Social Capital and Responsible Environmental Behaviours in the North of Iran (A Case Study: Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces)”, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Vol. 16, No. 1, pp. 236-250.
39  Mehraban, M.; Jandaghi Ghomi, M.; Eghdam, R.; and H. Ghorbani (2016). “Environmental Accounting”, Accounting and Auditing Studies, Vol. 5, No. 18, pp. 19-28. [In Persian]