شناسایی موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در نظام سلامت کشور: مطالعه موردی بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، واحد اهر، دانشگاه پیام نور، اهر، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، واحد شبستر، دانشگاه پیام نور، شبستر، ایران

3 دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در نهادهای دولتی و وابسته به دولت مانند بیمارستان‌ها از ضرورت‌های اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان آذربایجان شرقی می‌پردازد. 
روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال 1395 تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش، 217 نفر است. به‌منظور بررسی پرسش‌های پژوهش از آزمون‌های t یک نمونه‌ای و آزمون میانه استفاده شد.  
یافته‌ها: یافته­های پژوهش حاکی از آن است که موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان­ها و درمانگاه­های دولتی استان آذربایجان شرقی شامل عوامل فرهنگی، سازمانی و قانونی، شناخت و آموزش­های قبلی افراد و هماهنگی مناسب و موارد مرتبط با کارکنان واحد حسابداری (نبود تمایل و ضعف کارکنان برای فعالیت در واحد حسابداری مدیریت) است.
نتیجه‌گیری: به مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ویژه مدیران بیمارستان­های دولتی استان آذربایجان شرقی پیشنهاد می‌شود در جهت رفع موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان­های دولتی، واحد حسابداری مدیریت را ایجاد و با راه­اندازی رشته «حسابداری مدیریت بهداشت و درمان» نیازهای سازمان خود را تأمین کنند. هم­چنین، مدیران بیمارستان­ها با رویکردی مثبت نسبت به کارکنانی که در زمینه استفاده از فن‌های حسابداری مدیریت ایفای نقش می‌کنند، هماهنگی لازم برای فعالیت­های آنان را با سایر واحدهای بیمارستان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Barriers to Apply Management Accounting Techniques in Iranian Health System (A Case Study of East Azarbaijan Hospitals)

نویسندگان [English]

  • A. Bolouri 1
  • S. Mahmoudzadeh Baghbani 2
  • Gh. Rezaei 3
1 Instructor, Department of Accounting, Ahar Branch, Payam Noor University, Ahar, Iran
2 Instructor, Department of Accounting, Shabestar Branch, Payam Noor University, Shabestar, Iran
3 Ph. D. in Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Applying management accounting techniques in governmental institutes and government-dependent institutes like hospitals is one of the necessities. In this regard, this study evaluates the barriers to apply management accounting techniques in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan.
Method: The research method is exploratory-survey. The statistical population included all staff of financial department in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan in 2016. The sample of the study was 217 people. To test the research questions, one sample t-test and median test were administered.
Results: The results show that the barriers of applying management accounting techniques in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan involve cultural, organizational, and legal barriers, recognition and individual prior training, and proper coordination, as well as issues related to the staff of accounting department (lack of tendency and staff weakness to work in management accounting department).
Conclusion: Mangers of the Ministry of Health and Medical Education, particularly managers of East Azarbaijan governmental hospitals, are suggested to run a management accounting department to eliminate the barriers of management accounting techniques  in governmental hospitals and present management accounting of healthcare major to fulfill their organization’s needs. Also, the managers of hospitals with a positive approach to the staff playing role in using management accounting techniques should organize the required coordination with other sections of the hospital for their activates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers Related to Staff of Accounting Department
  • Barriers to Recognition and Prior Trainings of Individuals and Proper Coordination
  • Cultural
  • Organizational
  • and Legal Barriers
  • Hospital
  • Management Accounting
1      Organisation for Economic Cooperation and Develoment (OECD). (2011). “Health: Spending Continues to Outpace Economic Growth in most OECD Countries”, Available at: http:// www.oecd.org/newsroom/healthspendingcontinuestooutpaceeconomicgrowthinmostoecdcountries.htm. [Online] [23 April 2015].
2      Aptel, O. and H. Pourjalali (2001). “Improving Activities and Decreasing Costs of Logistics in Hospitals: A Comparison of U.S. and French Hospitals”, The International Journal of Accounting, Vol. 36, No. 1, pp. 65-90.
3      Bates, K. and T. J. Brignall (1993). “Rationality, Politics and Healthcare Costing”, Financial Accountability & Management, Vol. 9, No. 1, pp. 27-45.
4      Lowe, A. (2000). “The Construction of a Network at Health Waikato the ʻTowards Clinical Budgetingʼ Project”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 84-114.
5      Ashton, T. (2001). “The Rocky Road to Health Reform: Some Lessons from New Zealand”, Australian Health Review, Vol. 24, No. 1, pp. 151-156.
6      Hood, C. (1995). “The ʻNew Public Managementʼ in the 1980s: Variations on a Theme”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, Nos. 2 and 3, pp. 93-110.
7      Pettersen, I. J. (2001). “Implementing Management Accounting Reforms in the Public Sector: The Difficult Journey from Intentions to Effects”, The European Accounting Review, Vol. 10, No. 3, pp. 561-581.
8      Jackson, A. and I. Lapsley (2003). “The Diffusion of Accounting Practices in the New ʻManagerialʼ Public Sector”, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 16, No. 5, pp. 359-372.
9      Lapsley, I. and E. Wright (2004). “The Diffusion of Management Accounting Innovations in the Public Sector: A Research Agenda”, Management Accounting Research, Vol. 15, No. 3, pp. 355-374.
10  Pettersen, I. J. (2004). “From Bookkeeping to Strategic Tools? A Discussion of the Reforms in the Nordic Hospital Sector”, Management Accounting Research, Vol. 15, No. 3, pp. 319-335.
11  Vrangbæk, K. and A. Katarina (2006). “Patient Empowerment and the Introduction of Hospital Choice in Denmark and Norway”, Health Economics, Policy and Law,Vol. 1, No. 4, pp. 371-394.
12  Walker, R. M.; Brewer, G. A.; Boyne, G. A.; and C. N. Avellaneda (2011). “Market Orientation and Public Service Performance: New Public Management Gone Mad?”, Public Administration Review, Vol. 71, No. 5, pp. 707-717.
13  Christensen, T. A. L. (2007). Transcending New Public Management-The Transformation of Public Sector Reforms, 1th Edition, Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
14  Groot, T. and T. Budding (2008). “New Public Management’s Current Issues and Future Prospects”, Financial Accountability & Management, Vol. 24, No. 1, pp. 1-13.
15  Whitcombe, J. (2008). “Contributions and Challenges of ʻNew Public Managementʼ: New Zealand Since 1984”, Policy Quarterly, Vol. 4, No. 3, pp. 7-13.
16  Pierce, B. and T. O'Dea (2003). “Management Accounting Information and the Needs of Managers: Perceptions of Managers and Accountants Compared”, The British Accounting Review, Vol. 35, No. 3, pp. 257-290.
17  Jeacle, I. (2008). “Beyond the Boring Grey: The Construction of the Colourful Accountant”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 19, No. 8, pp. 1296-1320.
18  Baldvinsdottir, G.; Burns, J.; Nørreklit, H.; and R. W. Scapens (2009). “The Image of Management Accountants: From Bean Counters to Extreme Accountants”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22, No. 6, pp. 858-882.
19  Baldvinsdottir, G.; Mitchell, F.; and H. Nørreklit (2010). “Issues in the Relationship between Theory and Practice in Management Accounting”, Management Accounting Research, Vol. 21, No. 2, pp. 79-82.
20  Llewellyn, S. (1993). “Linking Costs with Quality in Health and Social Care: New Challenges for Management Accounting”, Financial Accountability & Management, Vol. 9, No. 3, pp. 177-195.
21  Carolyn, J. F. (1999). “The Management Accountant’s Role in Quality Management: A Queensland Perspective”, International Journal of Applied Quality Management, Vol. 2, No. 1, pp. 41-57.
22  Namazi, M. (2007). “Challenges and Opportunities of Management Accounting”, Accountant Journal, Vol. 21, No. 180, pp. 3-12. [In Persian]
23  Namazi, M. (1999). “Future of Management Accounting”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 9, No. 29, pp. 3-34. [In Persian]
24  Orloff, T.; Littell, C.; Clune, C.; Klingman, D.; and B. Preston (1990). “Hospital Cost Accounting: Who’s doing what and why”, Health Care Management, Vol. 15, No. 4, pp. 73-78.
25    Barzegari Khangah, J. and E. Sarvari (2014). “A Glnace at the Fifty of Tools, Methods and Techniques Applicable to Management Accounting”, Accounting Knowledge and Research, Vol. 36, pp.
35-54. [In Persian]
26  Fars News Agency (2015). “News Number of 13940604001341”, Available at: www.farsnews.com/news text.php?nn=13940604001341. [Online] [23 April 2015] [In Persian]
27    News-Information Agency of Ministry of Health and Medical Education (2015). “News Number of 121180”, Available at: www.behdasht.gov.ir.[Online] [13 February 2015] [In Persian]
28  World Bank (2016). Available at: http://www.worldbank.org. [Online] [12 November 2016]
29  Hammad, S. A.; Jusoh, R.; and E. Y. Nee Oon (2010). “Management Accounting System for Hospitals: A Research Framework”, Industrial Management & Data System, Vol. 110, No. 5, pp. 762-784.
30  Hansen, D. R. and M. M. Mowen (2007). Managerial Accounting, 8th Edtion, Mason: Thomson South-Western.
31  Wijaya, R. E.; Ludigdo, U.; Baridwan, Z.; and Y. W. Prihatiningtias (2015). “Paradigm Blurred: Opera Cake in Management Accounting Information Research”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 211, pp. 859-865.
32  Choe, J-M. (2004). “The Relationships among Management Accounting Information, Organizational Learning and Production Performance”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 13, No. 1, pp. 61-85.
33  Ghanbari, A. M.; Sarlak, N.; and M. Hashemi (2013). “The Role of Accounting Information System in Managers’ Decision-Making Process of the National Iranian Gas Companies”, Accounting and Auditing Research, Vol. 18, No. 5, pp. 56-73. [In Persian]
34  Hematfar, M. (2007). Accounting Information Systems, 1th Edition, Tehran: Farhang Zaban Publications. [In Persian]
35  Namazi, M. (2012). Strategic Management Accounting: From Theory to Practice, Vol. 2, 1th Edition, Shiraz: Imam Hassan Research Center for Integrated Systems and Financial Information Systems Affiliated to the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics. [In Persian]
36  Kettelhut, M. C. (1992). “Strategic Requirements for IS in the Turbulent Healthcare Environment”, Journal of Systems Management, Vol. 43, No. 6, pp. 6-10.
37  Ramsey, R. H. (1994). “Activity-Based Costing for Hospitals”, Hospital and Health Services Administration, Vol. 39, No. 3, pp. 385-96.
38  Imani Barandagh, M. (2014). “The Obliged Challenges for the Performance Audit in Government Agencies of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 1-19. [In Persian]
39  Pourzamani, Z. and D. Moinian (2015). “The Conformity of Qualitative Characteristics of Financial Reporting of the Universities of Medical Sciences with Public Sector Accounting Standards”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 3, pp. 20-44. [In Persian]
40  Triest, V. S. and M. F. Elshahat (2007). “The Use of Costing Information in Egypt: A Research Note”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 3, No. 3, pp. 329-43.
41  Bahramfar, N.; Khajavi, S.; and A. Nazemi (2007). “Identifying Barriers to Development of Management Accounting in Manufacturing Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Development and Capital, Vol. 1, No. 1, pp. 93-116. [In Persian]
42  Othey, D. (2001). “Extending the Boundaries of Management Accounting Research: Developing Systems for Performance Management”, British Accounting Review, Vol. 33, No. 3, pp. 243-261.
43  Purdy, D. E. and S. Gago (2009). “Studying Influence and Accounting Use-Empirical Evidence about Individual Managers and Organizations with Changes in Galician Healthcare”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 20, No. 1, pp. 22-70.
44  Haldma, T. and K. Laats (2002). “Contingencies Influencing the Management Accounting Practices of Estonian Manufacturing Companies”, Management Accounting Research, Vol. 13, No. 4, pp. 379-400.
45  Chongruksu, W. (2009). “Organizational Culture and the Use of Management Accounting Innovations in Thailand, RU”, International Journal of Management, Vol. 3, No. 1, pp. 121-153.
46  Szendi, J. Z. and R. C. Elmore (1993). “Management Accounting: Are New Techniques Making In-Roads with Practitioners?”, Journal of Accounting Education, Vol. 11, No. 1, pp. 61-76.
47  Mihaila, M. (2014). “Managerial Accounting and Decision Making, in Energy Industry”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, pp. 1199-1202.
48  Yazdifar, H.; Zaman, M.; Tsamenyi, M.; and D. Askarany (2008). “Management Accounting Change in a Subsidiary Organisation”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 19, No. 3, pp. 404-430.
49  Fiondella, C.; Macchioni, R.; Maffei, M.; and R. Spano (2016). “Successful Changes in Management Accounting Systems: A Healthcare Case Study”, Accounting Forum, Vol. 40, No. 3, pp. 186-204.
50  McLaren, J.; Appleyard, T.; and F. Mitchell (2016). “The Rise and Fall of Management Accounting Systems: A Case Study Investigation of EVA™”, The British Accounting Review, Vol. 48, No. 3, pp. 341-358.
51  Smith, J. A.; Morris, J.; and M. Ezzame (2005). “Organisational Change, Outsourcing and the Impact on Management Accounting”, The British Accounting Review, Vol. 37, No. 4, pp. 415-441.
52  Moradi, M.; Rahimi, K.; and N. Ghodrati (2017). “Investigating the Factors Affecting the Effectiveness of Accounting Information System from the Viewpoint of Managers and Experts of Iranian Medical Sciences Universities Emphasizing the Role of Accrual Accounting”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 111-130. [In Persian]
53  Amans, P.; Mazars-Chapelon, A.; and F. Villeseque-Dubus (2015). “Budgeting in Institutional Complexity: The Case of Performing Arts Organizations”, Management Accounting Research, Vol. 27, pp. 47-66.
54  Appelbaum, D.; Kogan, A.; Vasarhelyi, M.; and Z. Yan (2017). “Impact of Business Analytics and Enterprise Systems on Managerial Accounting”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 25, pp. 29-44.
55  Shoorvarzy, M. and M. Hedayat (2017). “Investigating the Effect Hospital Information System (HIS) on the Quality of Financial Reporting (A Study Case: Mashhad Bentolhoda Hospital)”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 44-67. [In Persian]