فعالیت‌های بشردوستانه و نوآوری شرکت‌ها در شرایط نامتقارنی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: بشردوستی یکی از مهم‌ترین ارکان اخلاق اجتماعی محسوب می‌شود که دامنه محبت و رسیدگی به انسان‌ها را کانون توجه، مطالعه و ملاحظه خود قرار می‌دهد. بشردوستی شرکتی موجب توجه به رشد شرکت‌ها در زمینه تولید کالاها و محصولات جدید می‌شود. از این رو، در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نامتقارنی اطلاعات تأثیر فعالیت‌های بشردوستانه بر نوآوری شرکت‌ها بررسی شده است.
روش پژوهش: این پژوهش، بنیادی با رویکرد پس‌رویدادی و طرح آن از نوع شبه‌تجربی است. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1390 بررسی شد. برای اندازه‌گیری فعالیت‌های بشردوستانه از کمک‌های اهدایی شرکت به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و برای اندازه‌گیری نوآوری از شاخص هزینه‌های تحقیق و توسعه استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش از طریق الگوی داده‌های ترکیبی آزمون شد.   
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت‌های بشردوستانه بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌چنین، تأثیر فعالیت‌های بشردوستانه بر نوآوری در شرکت‌های با نامتقارنی اطلاعات بالا نسبت به شرکت‌های با نامتقارنی اطلاعات پایین، بیشتر است.
نتیجه‌گیری: فعالیت‌های بشردوستانه برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و هم‌چنین ایجاد بینشی نو در راستای تولید کالاها و محصولات جدید الگوی مناسبی است. به طور خاص، کمک‌های اهدایی مستقیم شرکت‌ها به دانشگاه‌ها، نهادهای پژوهشی و مؤسسات خیریه موجب شکل‌گیری کالاها و محصولات جدید می‌شود و در نتیجه، هر گونه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philanthropic Activities and Companies Innovation under Conditions of Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • V. Taghizadeh Khaneghah (Ph. D.) 1
  • Y. Badavar Nahandi (Ph. D.) 2
1 Ph. D. in Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Philanthropy is one of the most important bases of social ethics that considers and studies the affection for human beings. Corporate philanthropy results in taking into account the companies’ growth with regard to the production of goods and new products. Therefore, in this study the effect of philanthropic activities on companies’ innovation is investigated by considering the information asymmetry.
Method: This research is applied with ex post facto approach and its design is quasi-experimental. 60 companies listed on the Tehran Stock Exchange were examined during 2011-2017. Company’s donations to charitable and beneficial organizations are used to measure philanthropic activities and research costs and development are utilized to measure innovation as well. A panel data model was administered to test the research hypotheses.
Results: The results show that philanthropic activities have a positive and significant effect on company innovation. In addition, the impact of philanthropic activities on innovation in companies with higher asymmetric information is more than ones with lower information asymmetry.
Conclusion: Philanthropic activities are a proper model for decreasing conflict of interests between managers and stockholders and creating a modern insight in relation with the production of new goods and products. In particular, the direct donation of companies to universities, research institutions, and charities will develop new goods and products and consequently, it would reduce any kind of conflict of interests between managers and shareholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charities
  • Company Innovation
  • Information Asymmetry
  • Philanthropic Activities
1        Markóczy, L.; Sun, S. L.; Peng, M. W.; and B. Ren (2013). “Social Network Contingency, Symbolic Management, and Boundary Stretching”, Strategic Management Journal, Vol. 34, No. 11, pp.1367-1387.
2        Bereskin, F. L. and P. Hsu (2016). “Corporate Philanthropy and Innovation: The Case of the Pharmaceutical Industry”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 28, No. 2, pp. 80-86.
3        Li, S.; Song, X.; and H. Wu (2015). “Political Connection, Ownership Structure, and Corporate Philanthropy in China: A Strategic-Political Perspective”, Journal of Business Ethics, Vol. 129, No. 2,pp. 399-411.
4        Chen, J.; Dong, W.; Tong, J. Y.; and F. F. Zhang (2018). “Corporate Philanthropy and Investment Efficiency: Empirical Evidence from China”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 51, No. 3,pp. 392-409.
5        Wei, J.; Ouyang, Z.; and H. A. Chen (2018). “CEO Characteristics and Corporate Philanthropic Giving in an Emerging Market: The Case of China”, Journal of Business Research, Vol. 87, No. 3,pp. 1-11.
6        Lerner, J. and J. Wulf (2007). “Innovation and Incentives: Evidence from Corporate R&D”, Review of Economics and Statistics, Vol. 89, No. 4,pp. 634-644.
7        Manso, G. (2011). “Motivating Innovation”, The Journal of Finance, Vol. 66, No. 5,pp. 1823-1860.
8        Wang, H. and C. Qian (2011). “Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: The Roles of Stakeholder Response and Political Access”, Academy of Management Journal, Vol. 52, No. 1,pp. 1159-1181.
9        Brammer, S. and A‌. Millington (2008). “Does it Pay to be Different? An Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance”, Strategic Management Journal,Vol. 29, No. 12,pp. 1325-1343.
10    Benlemlih, M. and M‌. Bitar (2016). “Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency”, Journal of Business Ethics, Vol. 133, No. 4,pp. 1-25.
11    Brown, W. O.; Helland. E.; and J. K. Smith (2006). “Corporate Philanthropic Practices”, Journal of Corporate Finance,Vol. 12, No. 5,pp. 855-877.
12    Zhang, R.; Zhu, J.; Yue, H.; and C. Zhu (2010). “Corporate Philanthropic Giving, Advertising Intensity, and Industry Competition Level”, Journal of Business Ethics, Vol. 94, No. 1, pp. 39-52.
13    Campbell, D. and R. Slack (2007). “The Strategic Use of Corporate Philanthropy: Building Societies and Demutualisation Defences”, Business Ethics: A European Review, Vol. 16, No. 4,pp. 326-343.
14    Godfrey, P. C. (2005). “The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective”, Academy of Management Review, Vol. 30, No. 4,pp. 777-798.
15    Chen, J. C.; Patten, D. M.; and R. W. Roberts (2008). “Corporate Charitable Contributions: A Corporate Social Performance or Legitimacy Strategy?”, Journal of Business Ethics, Vol. 82, No. 1, pp. 131-144.
16    Patten, D. M. (2008). “Does the Market Value Corporate Philanthropy? Evidence from the Response to the 2004 Tsunami Relief Effort”, Journal of Business Ethics, Vol. 81, No. 2,pp. 599-607.
17    Du, X. (2015). “Is Corporate Philanthropy Used as Environmental Misconduct Dressing? Evidence from Chinese Family-Owned Firms”, Journal of Business Ethics, Vol. 129, No. 2,pp.341-361.
18    Orlitzky, M.; Schmidt, F. L.; and S. L. Rynes (2003). “Corporate Social and Financial Performance: A Meta Analysis”, Organization Studies, Vol. 24, No. 3, pp. 403-441.
19    Pan, Y.; Weng, R.; Xu, N.; and K. C. Chan (2018). “The Role of Corporate Philanthropy in Family Firm Succession: A Social Outreach Perspective”, Journal of Banking and Finance, Vol. 88, No. 6, pp. 423-441.
20    Iatridis, G. E.  (2015). “Corporate Philanthropy in the Us Stock Market: Evidence on Corporate Governance, Value Relevance and Earnings Manipulation”, International Review of Financial Analysis, Vol. 39, No. 3,pp. 113-126.
21    Kruger, P. (2015). “Corporate Goodness and Shareholder Wealth”, Journal of Financial Economics,Vol. 115, No. 2, pp. 304-329.
22    Gao, F.; Faff, R.; and F. Navissi (2012). “Corporate Philanthropy: Insights from the 2008 Wenchuan Earthquake in China”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 20, No. 3, pp. 363-377.
23    Lee, Y. K.; Choi, J.; Moon, B. Y.; and B. Babin (2014). “Codes of Ethics, Corporate Philanthropy, and Employee Responses”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 39, No. 4, pp. 96-106.
24    Ben‐Nasr, H.; Bouslimi, L.; and R. Zhong (2017). “Do Innovations Hoard Bad News?‌ Evidence from Firm Stock Price Crash Risk”, Available at: www.ssrn.com/abstract=2485754. [Online][22 December 2017]
25    Jiang, Sh.; Mi, J.; Tao, X.; and W. HU (2018). “Corporate Philanthropy and Innovation Performance”, International Journal of Business and Management, Vol. 13, No. 4, pp. 173-182.
26    Cho, S. Y.; Lee, C.; and R. J. Pfeiffer (2013). “Corporate Social Responsibility Performance and Information Asymmetry”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 32, No. 1, pp. 71-83.
27    Taghizadeh Khaneqhah, V. and M. Zeinali (2016). “Investigating the Effect of Corporate Social Responsibility on the Investment Efficiency and Innovation”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 1-27. [In Persian].
28    Taghizadeh Khaneqhah, V. and M. Zeinali (2016). “The Relationship between Innovation, Interest Smoothing and Stock Price Crash Risk”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 5, No. 4,pp. 25-50. [In Persian].
29    Valor, C. and G. Zasuwa (2017). “Quality Reporting of Corporate Philanthropy, Corporate Communications”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 486-506.
30    Aggarwal, R.; Evans, M.; and D. Nanda (2012). “Nonprofit Boards: Size, Performance and Managerial Incentives”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 53, Nos. 1 and 2, pp. 466-487.
31    Su, J. and J. He (2010). “Does Giving Lead to Getting? Evidence from Chinese Private Enterprises”, Journal of Business Ethics, Vol. 93, No. 1, pp. 73-90.
32    Amore, M. D.; Schneider, C.; and A. Zaldokas (2013). “Credit Supply and Corporate Innovation”, Journal of Financial Economics, Vol. 109, No. 3, pp. 835-855.
33    Chang, X.; Fu, K.; Low, A.; and W. Zhang (2015). “Non-Executive Employee Stock Options and Corporate Innovation”, Journal of Financial Economics, Vol. 115, No. 1,pp. 168-188.
34    Andreou, P. C.; Antoniou, C.; Horton, J.; and C. Louca (2013). “Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes”, European Financial Management Association, Vol. 22, No. 5, pp. 916-956.
35    Joseph, K. and M. B. Wintoki (2013). “Advertising Investments, Information Asymmetry, and Insider Gains”, Journal of Empirical Finance, Vol. 21, No. 1, pp. 1-5.
36    Asadi, L.; Vaez, A.; Jerjerzadeh, A.; and A. Kaab Amir (2018). “The Effect of Social Responsibility Dimensions on Value Creation of the Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 7, No. 1, pp. 1-31. [In Persian]
37    Mehrabanpour, M.; Kazempour, M.; and F. Esmaeil Beigi (2016). “Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance Using Simultaneous Equations”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2,pp. 112-129. [In Persian]