شناسایی عوامل تبیین‌کنندۀ حسابرسی عملکرد به‌روش دلفی‌فازی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استاد بازنشسته، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از ضرورت­های اجرای بهینۀ حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شناسایی عوامل تبیین­کننده و نقاط ضعف و قوت اجرای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه است. از این رو، مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی عوامل تبیین­کنندۀ آن در این وزارتخانه انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش به­علت استفاده از ابزار پرسش­نامه، پژوهشی ­پیمایشی با رویکرد زمینه­یابی است که در قالب پژوهش­های تجربی (آزمایشی) به جمع­آوری داده­های لازم برای شناسایی عوامل تبیین‌کنندۀ حسابرسی عملکرد پرداخته است. جامعه آماری پژوهش از حسابرسان سازمان حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان، حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تشکیل شده است. از بین آن­ها 10 نفر خبره برای تحلیل­های دلفی­فازی در محیط نرم­افزار اکسل نسخۀ 2013 و مَتلب نسخۀ 2015 انتخاب شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، 37 شاخص حسابرسی عملکرد شناسایی شد. طی فرایند دلفی­فازی 3 شاخص حذف و 34 شاخص نهایی به دست آمده است. طبق تحلیل­های ماتریس اهمیت-عملکرد 16 شاخص در حیطۀ ضعف قرار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل دلفی فازی نشان داد که 3 شاخص از 37 شاخص شناسایی‌شده شامل آموزش‌های لازم بر مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد، کاهش مخارج و تسهیل در تصمیم‌گیری مدیران سازمان، حذف و بقیۀ شاخص‌ها به‌عنوان عوامل تبیین‌کنندۀ حسابرسی عملکرد شناسایی شد. یافته‌های تحلیل ماتریس اهمیت عملکرد نیز نشان داد که 16 شاخص اصلی شناسایی‌شدۀ حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، در حیطۀ ضعف قرار دارد که مستلزم توجه حیاتی است و بقیۀ شاخص‌ها در حیطۀ قابل قبول قرار دارد. در مجموع برنامه‌ریزی درست در زمینۀ 34 شاخص شناسایی­شده، به ارتقای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه می­انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the explanatory factors of performance audit by Delphi method in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country

نویسندگان [English]

  • R. Barati 1
  • A. Mohammadi Malqarani (Ph. D.) 2
  • I. Noravesh (Ph. D.) 3
1 PhD student, accounting department, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Emeritus Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the necessities of the optimal implementation of the performance audit in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country is to identify the explanatory factors and the weaknesses and strengths of the implementation of the performance audit in this ministry. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying its explanatory factors in this ministry. Research method: due to the use of the questionnaire tool, this research is a survey research with a contextual approach, which collected the necessary data to identify the explanatory factors of performance audit in the form of experimental research. . The statistical population of the research is made up of auditors of the audit organization, auditors of the Accounts Court and auditors, accountants and financial managers of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country. Among them, 10 experts have been selected for Delphi analysis in Excel 2013 and Matlab 2015. Findings: Based on the results, 37 performance audit indicators were identified. During the Delphi process, 3 elimination indices and 34 final indices were obtained. According to the analysis of the importance-performance matrix, 16 indicators are in the area of ​​weakness. Conclusion: The results of fuzzy Delphi analysis showed that 3 indicators out of 37 identified indicators including necessary training based on performance audit standards, reducing expenses and facilitating the decision-making of organization managers, elimination and the rest of the indicators were identified as explanatory factors of performance audit. The findings of the analysis of the performance importance matrix also showed that the 16 main indicators identified in the performance audit of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country are in the area of ​​weakness, which requires critical attention, and the rest of the indicators are in the acceptable range. In total, proper planning in the field of 34 identified indicators leads to the improvement of performance audit in this ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance audit
  • fuzzy Delphi method
  • importance-performance matrix