اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران شرکت‌های فعال در منطقۀ آزاد چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فشار روانی بخش جدایی­ناپذیر زندگی شغلی است. حسابداری یکی از شغل­هایی است که با فرسودگی شغلی ارتباط مستقیم دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان­شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران شرکت‌های فعال در منطقۀ آزاد چابهار است.
روش پژوهش: روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون-­پس­آزمون، از طریق گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، حسابداران شرکت‌های فعال در منطقۀ آزاد چابهار و نمونۀ پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) است. داده­های پژوهش با استفاده از پرسش­نامه­های بهزیستی روان­شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی جمع­آوری شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون واریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته­ها: درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان­شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران تأثیر معنی‌داری دارد.
نتیجه­گیری: درمان پذیرش و تعهد سبب کاهش فرسودگی شغلی حسابداران و افزایش بهزیستی روان­شناختی و کیفیت زندگی آن­ها می‌شود. شرکت­ها یا سازمان­ها می­توانند با برگزاری دوره­های درمان پذیرش و تعهد میزان فرسودگی شغلی حسابداران را کاهش دهند و به افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی آن­ها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being, quality of life and job burnout of accountants of active companies in Chabahar Azad region.

نویسندگان [English]

  • F. Khodaparast 1
  • M. Omidikhankahdani 2
1 Instructor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 PhD student in psychology, Department of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Psychological stress is an integral part of professional life. Accounting is one of the jobs that is directly related to job burnout. The aim of the present study is to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being, quality of life and job burnout of accountants of companies operating in the Azad Chabahar region. Research method: The method of this research is quasi-experimental with a pre-test-post-test design through a control group. The statistical population of the current research is the accountants of companies operating in the Azad Chabahar region and the research sample includes 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). Research data were collected using psychological well-being, quality of life and job burnout questionnaires. In order to test research hypotheses, multivariate variance test was used. Findings: Acceptance and commitment therapy has a significant effect on the psychological well-being, quality of life and job burnout of accountants. Conclusion: Acceptance and commitment therapy reduces the job burnout of accountants and increases their psychological well-being and quality of life. Companies or organizations can reduce the rate of burnout of accountants by holding acceptance and commitment treatment courses and help increase their well-being and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • acceptance and commitment therapy
  • job burnout
  • quality of life