گزارشگری پایداری و شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر آن از دیدگاه خبرگان با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد علی اباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی اباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

مقدمه: گزارشگری پایداری ابزاری است که شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر افشای عملکرد مالی، ابعاد غیر‌مالی عملکرد شرکت در جامعه را منتشر کنند و به فعالیت‌های خود مشروعیت ببخشند. در این پژوهش، تأثیر معیارهای فشار ذی‌نفعان، ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی برگزارشگری پایداری بررسی می‌شود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا، کیفی است. به­منظور ﮔﺮدآوری اطلاعات در زمینۀ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و پیشینۀ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای، ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ، ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و برای ﮔﺮدآوری داده‌ها از پرسش‌نامه به روش دلفی­فازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­‌افزار اکسل نسخۀ 2013 استفاده شده است.
یافتهها: پس از تجزیه و تحلیل دادهها، صنایع حساس به محیط‌ زیست، کارکنان، مصرف‌کنندگان و سهام‌‌ شناور به­عنوان معیارهای اثرگذار فشار ذینفعان برگزارشگری پایداری انتخاب شد. همچنین، و‌ابستگی هیئت‌مدیره به دولت، فروش خارجی، ارزش بازار سهام و موقعیت جغرافیایی از جمله معیارهای تأثیرگذار بر ارتباطات سیاسی بوده است. برای سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، مالکیت نهادی، سهام مدیریتی و نوع حسابرس به­عنوان معیارهای اثرگذار برگزارشگری پایداری انتخاب شد.
نتیجه­گیری: از دیدگاه خبرگان معیارهای منتخب برای فشارذی‌نفعان، ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر گزارشگری پایداری تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability reporting and identification of criteria affecting it from the point of view of experts with a fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • R. Ghanbari 1
  • A. Khozein 2
  • A. Naderian (Ph. D.) 3
  • M. Bokharaeean (Ph. D.) 3
1 PhD student, accounting department, Aliabad Katul branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Ali-Abad-Katul Branch, Islamic Azad University, Ali-Abad-Katul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sustainability reporting is a tool by which companies can publish non-financial aspects of the company's performance in society in addition to disclosing financial performance and legitimize their activities. In this research, the effect of stakeholder pressure criteria, political communication and corporate governance mechanisms on sustainability management is investigated. Research method: The current research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation process. In order to collect information in the field of theoretical foundations and background of the subject, library resources, articles, scientific databases were used, and for data collection, a questionnaire was used using the Delphi method. Excel version 2013 software was used for data analysis. Findings: After data analysis, environmentally sensitive industries, employees, consumers, and floating stocks were selected as effective measures of stakeholder pressure for sustainability management. Also, the dependence of the board of directors on the government, foreign sales, stock market value and geographical location have been among the criteria influencing political communication. For corporate governance mechanisms, the non-commissioned members of the board of directors, institutional ownership, management shares and the type of auditor were chosen as the effective criteria of sustainability management. Conclusion: From the point of view of experts, selected criteria for stakeholder pressure, political communication and corporate governance mechanisms affect sustainability reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political communication
  • corporate governance mechanisms
  • sustainability reporting
  • stakeholder pressure