محاسبۀ بهای‌ تمام‌شدۀ تحصیل دانشجو در رشته-مقاطع غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 
مقدمه: محاسبۀ هزینۀ خدمات ارائه­شده در بخش سلامت، اساس استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی و تعیین تعرفه‌های واقعی است. با توجه به اهمیت نظام آموزش در بخش سلامت و لزوم محاسبۀ بهای ‌تمام‌شدۀ آن، هدف اصلی این مقاله، محاسبۀ بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل در رشته‌های غیربالینی بخش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس به­روش بهایابی بر مبنای فعالیت است.
روش پژوهش: جامعۀ آماری پژوهش شامل رشته-مقاطع غیربالینی در 9 دانشکدۀ‌ مستقر در شهر شیراز و 5 دانشکدۀ سایر شهرستان‌‌های استان فارس بود. اطلاعات مورد نیاز از نرم‌افزارهای حسابداری تعهدی، حقوق و دستمزد و معاونت آموزشی به نام «سما»، دانشکده‌ها نظیر جایگاه دقیق افراد و واحدهای موظف استادان، فهرست حق‌الزحمه‌های پرداخت‌شده و مصاحبه گردآوری شد.
یافته‎‌ها: در رشته‌های غیربالینی، رابطۀ بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل دانشجو در واحدهای درسی عملی با بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل دانشجو در واحدهای درسی نظری مثبت و معنی‌دار بود. بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف نیز تفاوت معنی‌داری داشت؛ به­نحوی که مقطع کاردانی با مبلغ حدود 489 میلیون ریال کمترین و دکتری تخصصی با مبلغ حدود 636ر3 میلیون ریال بیشترین میزان از نظر میانگین بهای‌ تمام‌شده بود. بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل در دانشکده‌های مختلف نیز تفاوت معنی‌داری داشت. دانشکده‌های علوم و فناوری‌های نوین پزشکی، داروسازی و پزشکی به­ترتیب، بیشترین میزان بهای‌ تمام‌شدۀ تحصیل دانشجو را داشت؛ افزون بر این با توجه به سهم آموزش (حدود 53%) از کل بهای ‌تمام‌شده، لزوم توجه مسئولان به آموزش به­منظور کم­کردن بهای تمام‌شدۀ تحصیل دانشجو مشخص شد.
نتیجه‎‌‌گیری: مسئولان باید تمرکز خود را بر کنترل و کاهش بهای ‌تمام‌شدۀ آموزش به­عنوان اصلی‌ترین جزء بهای ‌تمام‌شدۀ تحصیل قرار دهند. بنابراین، هنگام مقایسۀ بهای‌ تمام‌شدۀ رشته-مقاطع مختلف و نیز برای تخصیص بودجه به دانشکده‌ها باید به عواملی نظیر تعداد واحدهای درسی عملی و نظری، مقطع و دانشکده توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of the finished price of a student's education in the non-clinical fields of Fars University of Medical Sciences and Health Services using the activity-based pricing method

نویسندگان [English]

  • M. Namazi (Ph. D.) 1
  • s. Zare 2
1 Distinguished Professor, Department of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD student in accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Calculating the cost of services provided in the health sector is the basis for establishing the operational budgeting system and determining actual tariffs. Considering the importance of the education system in the health sector and the need to calculate its total cost, the main goal of this article is to calculate the total cost of studying in non-clinical fields of the health sector in Fars University of Medical Sciences and Health Services by activity-based pricing method. Research method: The statistical population of the research included non-clinical courses in 9 schools located in Shiraz city and 5 schools in other cities of Fars province. The required information was collected from accrual accounting, payroll and educational assistant software named "Sama", faculties such as the exact position of the people and the units of professors, the list of paid fees and interviews. Findings: In non-clinical fields, the relationship between the student's final grade in practical course units and the student's final grade in theoretical course units was positive and significant. There was a significant difference in the cost of education in different educational levels; In such a way that the associate degree with the amount of 489 million Rials was the lowest and the specialized doctorate with the amount of 3.636 million Rials was the highest in terms of the average cost. The cost of studying in different faculties also had a significant difference. Faculties of modern medical sciences and technologies, pharmacy and medicine, respectively, had the highest cost of student education; In addition, considering the share of education (about 53%) of the total cost, the need for authorities to pay attention to education in order to reduce the cost of a student's education was determined. Conclusion: The authorities should focus on controlling and reducing the cost of education as the main component of the cost of education. Therefore, when comparing the final price of different majors and degrees, as well as for allocating funds to faculties, they should pay attention to factors such as the number of practical and theoretical course units, degree and faculty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity-based pricing
  • health sector accounting
  • non-clinical fields