بررسی رابطۀ سبک‌های مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی، با درنظرگرفتن اثر میانجی‌گری اضافه‌بار نقش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: سبک‌های مختلف مدیریت تعارض برای کارکنان موضوعی ارزشمند است که می‌تواند بر فرسودگی شغلی تأثیرگذار باشد؛ همچنین فشار روانی اضافه‌بار نقش می­تواند موجب افزایش فرسودگی شغلی ‌شود. با توجه به شرایط و محیط فعالیت حسابداران بخش عمومی، که در معرض فرسودگی شغلی هستند، در این پژوهش تأثیر سبک‌های مدیریت تعارض (شامل سبک همکاری، سبک چیرگی و سبک اجتناب) بر فرسودگی شغلی حسابداران مزبور و اثر اضافه‌بار نقش بر این رابطه بررسی شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل حسابداران بخش عمومی در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه (مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و غیره) و نمونۀ آماری پژوهش تعداد 390 نفر است. داده‌های لازم از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: عامل فشار روانی اضافه‌بار نقش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر فرسودگی شغلی دارد. در مورد سبک‌های مدیریت تعارض، سبک همکاری رابطۀ منفی و معنی‌داری با فرسودگی شغلی دارد؛ اما با وجود عامل فشار روانی اضافه‌بار نقش، این رابطۀ منفی و معنی‌دار نیست. سبک چیرگی رابطۀ مثبت و معنی‌داری با فرسودگی شغلی دارد و اضافه‌بار نقش نیز بر رابطۀ ذکرشده تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد. سبک اجتناب، به‌طور مستقیم و هم از طریق اضافه‌بار نقش، تأثیر معنی‌داری بر فرسودگی شغلی دارد.
نتیجه‌گیری: حسابداران بخش عمومی تحت­تأثیر سبک‌های مدیریت تعارض و عامل فشار روانی اضافه‌بار نقش، دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. مدیران بخش عمومی با آگاهی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی، می‌توانند به‌‌منظور دستیابی به هدف‌های سازمانی و بازدهی مطلوب از فرسودگی شغلی آن‌ها جلوگیری کرده و آثار آن را به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between conflict management styles and job burnout of public sector accountants, considering the mediating effect of role overload

نویسندگان [English]

  • M. Vahdani (Ph. D.) 1
  • J. Mohammadi Mehr 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Bojnord University, Bojnord, Iran
2 Senior Expert, Department of Accounting, Bojnord University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Introduction: different styles of conflict management for employees is a valuable issue that can affect job burnout; Also, the psychological pressure of role overload can increase job burnout. Considering the working conditions and environment of public sector accountants, who are exposed to job burnout, in this research, the effect of conflict management styles (including collaboration style, dominance style, and avoidance style) on the job burnout of said accountants and the effect of role overload on this relationship was investigated. Is. Research method: This research is practical in nature and survey in terms of method. The statistical population of the research includes public sector accountants in government agencies, municipalities and organizations under the judiciary (such as the country's property and document registration organization, etc.) and the statistical sample of the research is 390 people. The necessary data has been collected through a questionnaire. Findings: The psychological stress factor of role overload has a positive and significant effect on job burnout. Regarding conflict management styles, cooperation style has a negative and significant relationship with job burnout; But despite the psychological pressure factor of role overload, this relationship is not negative and significant. Dominance style has a positive and significant relationship with job burnout, and role overload has a positive and significant effect on the mentioned relationship. Avoidance style, both directly and through role overload, has a significant effect on job burnout. Conclusion: Public sector accountants suffer from job burnout under the influence of conflict management styles and role overload. By knowing the factors affecting job burnout, public sector managers can prevent their job burnout and minimize its effects in order to achieve organizational goals and optimal efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role overload
  • public sector accountants
  • job burnout
  • conflict management