اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود ابوالحلاج

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

mohme2003gmail.com

سردبیر

دکتر غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر سحر زارع

حسابداری مدیر داخلی مجله حسابداری سلامت

dr.saharzare.2003gmail.com

دستیار سردبیر

آقای محمدهادی ماهر

حسابداری کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

mahermhsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود ابوالحلاج

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

mohme2003gmail.com

دکتر محمدهادی ایمانیه

فوق تخصص گوارش اطفال استاد گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

imaniehmsums.ac.ir

دکتر پیوند باستانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

bastanipsums.ac.ir

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

opourheidariuk.ac.ir

آقای جواد جعفری

حسابداری دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

jafarimohme.gov.ir

دکتر شکراله خواجوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

shkhajavigmail.com

دکتر مریم رمضانیان

سیاست‌گذاری سلامت دکتری سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

healthfinancing33yahoo.com

دکتر محمدحسین ستایش

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

setayeshshirazu.ac.ir

آقای سید حمیدرضا طباطبائی

اپیدمیولوژی استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tabatabaeesums.ac.ir

دکتر علی کشتکاران

مدیریت استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

keshtkaasums.ac.ir

دکتر مهرزاد لطفی

رادیولوژی دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

lotfisums.ac.ir

دکتر جواد مرادی

حسابداری دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

jmoradi2005yahoo.com

دکتر غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

دکتر امین ناظمی

حسابداری استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

aminnazemigmail.com

دکتر محمد نمازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

mnamazirose.shirazu.ac.ir

دستیار هیات تحریریه

آقای محمدحسن کشاورزی

حسابداری کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

keshavarzhsums.ac.ir

دکتر سحر زارع

حسابداری دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

saharzare2003yahoo.com