نویسنده = محمود موسی زاده
مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-14

10.30476/jha.2013.16898

دکتر امید براتی؛ محمود موسی زاده؛ دکتر محمدرضا امیراسماعیلی؛ محمدصادق مرادی مزرعه نو؛ دکتر محمد خباز شیرازی